Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano 

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano

Ano ang Kristiyano?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Papaano ko mapagtatagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?

Kristiyanong Pag-aayuno - ano ang sinasabi ng Bibliya?

Papaano ko maituturo ang Ebanghelyo sa aking mga kapatid at kasambahay na hindi sila magagalit, masasaktan, o maitutulak na papalayo?

Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin?

Ano ang paglagong espiritwal?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikibakang espiritwal?

Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos?

Ano ang isang karnal na Kristiyano?

Bakit ipokrito ang ilang mga Kristiyano?

Paano ko mararanasan ang kagalakan sa aking buhay bilang Kristiyano?

Ano ang meditasyong Kristiyano (Christian meditation)?

Ano ang Kristiyanong espiritwalidad?

Bakit kailangan pa ang pagpapahayag ng kasalanan kung napatawad na tayo (1 Juan 1:9)?

Kung ligtas na ako at pinatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan, bakit hindi na lang magpatuloy sa pagkakasala?

Ano ang buong kagayakan o baluti ng Diyos?

Kailan, bakit at paano tayo dinidisiplina ng Diyos sa tuwing tayo'y nagkakasala?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang paguusig ng budhi dahil sa mga nagawang pagkakasala sa nakaraan - kahit noong bago o pagkatapos niyang maligtas?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legalismo?

Sino ako kay Kristo?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang ipangako ang isang buhay na ganap?

Bakit mahalaga na maggugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos?

Ano ang anointing? Ano ang ibig sabihin na ang isang tao ay anointed?

Paano makapagtatagumpay sa pananampalataya sa isang mundong lumalaban sa mga Kristiyano?

May kapangyarihan ba ang mga Kristiyano na magpalayas ng demonyo?

Paano ako magiging kagaya ni Kristo?

Paano ako magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos?

Dapat ba nating ipagtapat ang ating mga kasalanan kung kanino tayo nagkasala?

Paano ako magiging isang epektibong saksi para kay Kristo sa mundong puno ng makasalanan?

Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo?

Kung ako ay nakagawa ng kasalanang gaya ng __________, patatawarin ba ako ng Diyos?

Paano ko malalaman kung sinasabi sa akin ng Diyos na gawin ang isang bagay?

Paano ako mabubuhay para sa Diyos?

Ipinangako ba ng Diyos na hindi Niya tayo bibigyan na pagsubok na higit sa ating makakaya?

Paano ko mapagtatagumpayan ang tukso?

Mali ba na maging isang lihim na Kristiyano upang protektahan ang sariling buhay?

Posible ba ang kumpletong pagpapaging banal/ perpektong kabanalan sa buhay na ito?

Ano ang pananaw ng Bibliya tungkol sa mga kutang espiritwal (spiritual strongholds)?

Ang pagdurusa ba para kay Kristo ay laging bahagi ng pagiging isang mananampalataya?

Paano ko kokontrolin ang aking pagiisip?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan?

Ano ang tunay na pagsamba?

Paano ako matututong magtiwala sa Diyos?

Paano ko malalaman kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos?

Bakit mahalaga na maggugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos?

Sa anong paraan nagiging mahirap ang pagiging isang Kristiyano?

Ano ang pagdidisipulong Kristiyano?

Ano ang Kristiyanong pangunguna?

Paano mabuhay bilang isang Kristiyano?

Ano ang mga biblikal na prinsipyo para sa paggawa ng tamang desisyon?

Paano ako mananatiling nakatuon ang pansin kay Kristo?

Tinuturuan ba tayo ng Bibliya na magpatawad at lumimot?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapatawad sa saril?

Paanong ang isang mananampalataya ay nasa mundo ngunit hindi taga mundo?

Ano ang ibig sabihin ng maging “kay Kristo”?

Paano ko madadagdagan ang aking pananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan?

Isa akong bagong Kristiyano, ano ang susunod kong hakbang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagtatagumpay laban sa pita ng laman?

Paano ako magtatalaga ng buhay para kay Hesus?

Paano ko malalaman kung ano ang mga pangako ng Diyos na para sa akin?

Paano ko makakamtan ang pagiingat ng Diyos?

Paano ko mapapanauli ang aking kaluluwa ang aking kaluluwa?

Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos?

Nagkakasala ba tayo araw araw? Posible bang hindi magkasala ng kahit isang beses sa buong isang araw?

Paano tayo magpapasakop sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang sabihin ‘Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin’ (Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23)?

Mayroon bang dalawang kalikasan ang isang Kristiyano?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano