settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano

Ano ang Kristiyano?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Papaano ko mapagtatagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?

Kristiyanong Pag-aayuno - ano ang sinasabi ng Bibliya?

Papaano ko maituturo ang Ebanghelyo sa aking mga kapatid at kasambahay na hindi sila magagalit, masasaktan, o maitutulak na papalayo?

Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin?

Ano ang paglagong espiritwal?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikibakang espiritwal?

Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos?

Ano ang isang karnal na Kristiyano?

Bakit ipokrito ang ilang mga Kristiyano?

Paano ko mararanasan ang kagalakan sa aking buhay bilang Kristiyano?

Ano ang meditasyong Kristiyano (Christian meditation)?

Ano ang Kristiyanong espiritwalidad?

Bakit kailangan pa ang pagpapahayag ng kasalanan kung napatawad na tayo (1 Juan 1:9)?

Kung ligtas na ako at pinatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan, bakit hindi na lang magpatuloy sa pagkakasala?

Ano ang buong kagayakan o baluti ng Diyos?

Kailan, bakit at paano tayo dinidisiplina ng Diyos sa tuwing tayo'y nagkakasala?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang paguusig ng budhi dahil sa mga nagawang pagkakasala sa nakaraan - kahit noong bago o pagkatapos niyang maligtas?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legalismo?

Sino ako kay Kristo?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang ipangako ang isang buhay na ganap?

Bakit mahalaga na maggugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos?

Ano ang anointing? Ano ang ibig sabihin na ang isang tao ay anointed?

Paano makapagtatagumpay sa pananampalataya sa isang mundong lumalaban sa mga Kristiyano?

May kapangyarihan ba ang mga Kristiyano na magpalayas ng demonyo?

Paano ako magiging kagaya ni Kristo?

Paano ako magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos?

Dapat ba nating ipagtapat ang ating mga kasalanan kung kanino tayo nagkasala?

Paano ako magiging isang epektibong saksi para kay Kristo sa mundong puno ng makasalanan?

Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo?

Kung ako ay nakagawa ng kasalanang gaya ng __________, patatawarin ba ako ng Diyos?

Paano ko malalaman kung sinasabi sa akin ng Diyos na gawin ang isang bagay?

Paano ako mabubuhay para sa Diyos?

Ipinangako ba ng Diyos na hindi Niya tayo bibigyan na pagsubok na higit sa ating makakaya?

Paano ko mapagtatagumpayan ang tukso?

Mali ba na maging isang lihim na Kristiyano upang protektahan ang sariling buhay?

Posible ba ang kumpletong pagpapaging banal/ perpektong kabanalan sa buhay na ito?

Ano ang pananaw ng Bibliya tungkol sa mga kutang espiritwal (spiritual strongholds)?

Ang pagdurusa ba para kay Kristo ay laging bahagi ng pagiging isang mananampalataya?

Paano ko kokontrolin ang aking pagiisip?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan?

Ano ang tunay na pagsamba?

Paano ako matututong magtiwala sa Diyos?

Paano ko malalaman kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos?

Bakit mahalaga na maggugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos?

Sa anong paraan nagiging mahirap ang pagiging isang Kristiyano?

Ano ang pagdidisipulong Kristiyano?

Ano ang Kristiyanong pangunguna?

Paano mabuhay bilang isang Kristiyano?

Ano ang mga biblikal na prinsipyo para sa paggawa ng tamang desisyon?

Paano ako mananatiling nakatuon ang pansin kay Kristo?

Tinuturuan ba tayo ng Bibliya na magpatawad at lumimot?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapatawad sa saril?

Paanong ang isang mananampalataya ay nasa mundo ngunit hindi taga mundo?

Ano ang ibig sabihin ng maging “kay Kristo”?

Paano ko madadagdagan ang aking pananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan?

Isa akong bagong Kristiyano, ano ang susunod kong hakbang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagtatagumpay laban sa pita ng laman?

Paano ako magtatalaga ng buhay para kay Hesus?

Paano ko malalaman kung ano ang mga pangako ng Diyos na para sa akin?

Paano ko makakamtan ang pagiingat ng Diyos?

Paano ko mapapanauli ang aking kaluluwa ang aking kaluluwa?

Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos?

Nagkakasala ba tayo araw araw? Posible bang hindi magkasala ng kahit isang beses sa buong isang araw?

Paano tayo magpapasakop sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang sabihin ‘Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin’ (Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23)?

Mayroon bang dalawang kalikasan ang isang Kristiyano?

Ano ang ibig sabihin ng pananatili kay Kristo?

Ano ang ibig sabihin ng pagtalikod?

Ano ang biblikal na pagiging katiwala?

Paano tutugon ang mga Kristiyano sa mga paguusig?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya tungkol sa pagkamatay sa sarili?

Paano ko mararanasan ang tunay na kalayaan kay Kristo?

Ano ang ibig sabihin ng ingatan ang iyong puso?

Paano ko gagawing Panginoon ng aking buhay si Hesus?

Ano ang Kautusan ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin ng maging isang buhay na handog?

Ano ang ibig sabihin ng ibigin ang Panginoon ng buong kaluluwa, buong puso, buong isip, at buong lakas?

Bakit mahalaga ang paggawa ng mga alagad?

Ano ang ibig sabihin ng maging lalaki ng Diyos?

Paano ako magkakaroon ng pagiisip ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin na ang isang Kristiyano ay isang bagong nilalang (2 Corinto 5:17)?

Ano ang ibig sabihin ng hanapin muna kaharian ng Diyos?

Paano ko ibabahagi ang aking patotoo bilang Kristiyano?

Ang mga Kristiyano ba ay makasalanan o banal o pareho?

Ano ang espiritwal na disiplina?

Ano ang ibig sabihin na maging isang katitisuran para isa iba?

Dahil hindi pinapatawad ng Diyos ang isang tao hangga't hindi siya nagsisisi, maaari din ba nating ipagpaliban ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin hangga't hindi sila nagsisisi?

Ano ang ibig sabihin ng maging isang babae ng Diyos?

Bakit ako dapat magbahagi ng aking pananampalataya sa aking trabaho?

Paano ako magkakaloob ng masaya?

Tinuturuan ba tayo ng Bibliya na magkaroon ng pananampalatayang gaya ng sa bata?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Kristiyano at isang alagad?

Paano ako magkakaroon ng malinis na konsensya?

Ano ang mga bagay dito sa mundo na ang kabuluhan ay pang walang hangan?

Ano ang susi upang tunay na maranasan ang Diyos?

Paano ako matututong magtiwala na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay?

Paano ko malalaman kung ano ang plano ng Diyos sa aking buhay?

Paano ko malalaman ang tamang panahon ng Diyos para sa akin?

Paano ko mapapagtagumpayan ang paulit-ulit na pagkakasala?

Bakit laging mahirap ang umibig sa iba?

Sa anong paraan na ang pagiging Kristiyano ay nagpapaging ganap na bagong lalaki at bagong babae sa isang tao?

Ano ang panahon ng pagninilay-nilay?

Ano ang mga susi sa paglaban sa tukso?

Paano ako makakatiyak na ang ang galit ay makatuwirang pagkagalit?

Ano ang ibig sabihin ng pinaging-banal?

Ano ang aking gagawin kung inaatake ako sa espiritwal?

Dapat ba nating malaman ang mga digmaang espiritwal na nagaganap sa ating paligid?

Paano ko palalaguin ang aking espiritwal na pangunawa?

Ano ang espiritwal na paglalakbay?

Ano ang kalaguan sa espiritwal? Paano ako lalago sa aking espiritwal na buhay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa hindi pagpapatawad?

Bakit mahirap ang paghihintay sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon sa espiritu at katotohanan?

Ano ang espirituwal na paglaki?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikibakang espirituwal?

Posible ba para sa mga tao na maging banal gayong ang Diyos lamang ang banal?

Dapat bang magsuot ng hikaw ang mga Kristiyanong lalaki at babae?

Ano ang ibig sabihin para sa isang Kristiyano na lumago sa pananampalataya?

Dapat bang magsuot ang isang Kristiyano ng mga alahas na panrelihiyon gaya ng krusipiho?

Paano ko mapaglalabanan ang pagiging kritikal o ang pagkakaroon ng mapanuring espiritu?

Bakit napakahirap ng pagsunod kay Cristo?

Paanong ang walang hanggang kapamahalaan ng Diyos ay gumagawang kasama ng malayang pagpapasya ng tao?

Ayos lang bang makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya?

Paano ako magiging isang mabuting Kristiyano?

Paano ko malalaman kung ang naririnig ko ay ang Diyos, si Satanas, o ang aking sariling pagiisip?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kabanalan? Ano ang ibig sabihin na maging banal?

Pamumuhay para sa Diyos – bakit napakahirap nitong gawin?

Ano ang ibig sabihin ng ibigin ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng ibigin si Jesus?

Ano ang ibig sabihin ng umibig gaya ni Jesus?

Paano ko malalabanan ang udyok aking barkada / kaibigan?

Dapat bang mag-alala ang mga Kristiyano sa kanilang pisikal na anyo?

Ano ang ibig sabihin ng pagsuko sa Diyos?

Dapat ba tayong magikapu mula sa kabuuan ng natanggap nating pera/suweldo o sa natira pagkatapos na bawasin ang mga gastos?

Ano ang ibig sabihin ng “ang mabuhay ay si Cristo” (Filipos 1:21)?

Ano ang isang tunay na Kristiyano?

Ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa akin?

Bakit ako dapat magpabawtismo?

Dapat bang magsuot ng pantalon ang mga babaeng Kristiyano?

Bakit ang “pagtanggap kay Cristo” ay binabanggit sa pangangaral ng Ebanghelyo gayong wala naman ito sa Bibliya?

Nagkasala ako. Kailangan ko bang magpabautismo muli?

Ano ang susi upang mamunga ang isang Kristiyano?

Kailan ba dapat subukang ituwid ng isang Kristiyano ang kapwa niya Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kalayaang Kristiyano?

Paano ako matututong magtiwala sa katapatan ng Diyos?

Bakit mahalaga ang pagpapasalamat sa Diyos?

Bakit may mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos at ang Kanyang presensya ay hindi maramdaman sa buhay ng mananampalataya?

Paano ako tinitingnan ng Diyos dahil kay Cristo?

Paano ba tayo dapat mamuhay ayon sa liwanag ng ating pagkakakilanlan kay Cristo?

Ano ang kagalakan sa Panginoon?

Mayroon bang ibig sabihin ang trahedya?

Paano ko mabibigyang lugod ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagsikapan ang katuwiran?

Ano ang ibig sabihin ng unahin ang Diyos?

Paano ko masusumpungan ang espiritwal na pagkatawag sa akin?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang palakasan?

Bakit hindi ko kayang tumigil sa pagkakasala? Tulungan nyo ako!

Ano ang pinakang susi upang magtagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan?

Paano ko ilalagak ang aking mga pagaalala at suliranin sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pamumuhay kasama ang Diyos?

Ano ang hinihingi ng Diyos sa akin?

Paano ako magkakaroon ng alab sa pag aakay ng kaluluwa?

Mali ba ang paghiling ng isang bagay?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries