settings icon
share icon
Tanong

Paano ako matututong magtiwala sa Diyos?

Sagot


Hindi tayo makapagtitiwala sa isang tao na hindi natin nakikilala, at ito ang sikreto sa pagtitiwala sa Diyos. Kung may magsabi, “Pagtiwalaan mo ako.” Dalawa lamang ang maaari nating ng maging reaksyon. Maaaring sabihin natin, “Oo, magtitiwala ako sa iyo,” o “Bakit ako dapat magtiwala sa iyo?” Ang pagtitiwala sa Diyos ay normal para sa atin na nalalaman kung bakit dapat tayong magtiwala sa Kanya.

Ang pangunahing dahilan sa pagtitiwala sa Diyos ay dahil karapatdapat Siya sa ating pagtitiwala. Hindi Siya nagsisinungaling na gaya ng tao at hindi Niya kailanman kinalilimutan ang Kanyang mga pangako. “Ang Diyos ay di sinungaling, tulad ng tao ang isipan niya'y hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa ang kanyang pangako'y tinutupad niya” (Bilang 23:19; Awit 89:34). Hindi gaya ng tao, may kapangyarihan Siya upang papangyarihin ang Kanyang mga plano at itinakdang mangyari. Sinasabi sa Isaias 14:24, “Sinabi ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat: “Tandaan ninyo: Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasiya.” Gayun din naman, ang Kanyang plano ay perpekto, banal, makatarungan at “ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios” (Roma 8:28 KJV). Kung pagsisikapan natin na kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, makikita natin na karapatdapat Siya sa ating pagtitiwala at lalago ang ating pagtitiwala sa Kanya araw-araw. Ang kilalanin Siya ay pagtitiwala sa Kanya.

Matututo tayong magtiwala sa Diyos habang nakikita natin kung paano Niya pinatutunayan ang Kanyang sarili na karapatdapat Siyang pagtiwalaan sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Mababasa natin sa 1 Hari 8:56, “Purihin si Yahweh! Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako, at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira.” Ang tala ng mga pangako ng Diyos ay nakasulat sa Bibliya upang ating makita maging ang mga tala ng katuparan ng mga iyon. Ang mga dokumento sa kasaysayan ay nagpapatunay sa mga pangyayaring iyon at nagpapakilala sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan.

Ang bawat isa sa atin ay may personal na patotoo ng katapatan ng Diyos habang gumagawa Siya sa ating mga buhay at tinutupad ang Kanyang pangako na ililigtas ang ating kaluluwa at gagamitin tayo para sa Kanyang mga layunin (Efeso 2:8-10) at inaaliw tayo ng hindi malirip na kapayapaan habang hinaharap natin ang takbuhing inilatag Niya sa ating harapan (Filipos 4:6-7; Hebreo 12:1). Mas nararanasan natin ang Kanyang biyaya, katapatan at kabutihan, mas nagtitiwala tayo sa Kanya (Awit 100:5; Isaias 25:1).

Ang pangatlong dahilan kung bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos ay dahil wala tayong pagpipilian. Dapat ba tayong magtiwala sa ating sarili o sa ibang tao na makasalanan, pabagu bago ang isip, hindi mapagkakatiwalaan, kapos ang kaalaman at laging nagkakamali sa pagdedesisyon dahil sa pabagu- bagong damdamin? O magtitiwala ba tayo sa isang marunong sa lahat, sumasalahat ng dako, makapangyarihan sa lahat, mapagbiyaya, mahabagin at maibiging Diyos na may magandang layunin para sa atin?

Hindi mahirap ang pagpili, ngunit hindi tayo magtitiwala sa Diyos na hindi natin Siya nakikilala. Gaya ng nasabi na, hindi tayo maaaring magtiwala sa hindi natin nakikilala ngunit may solusyon sa problemang ito. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para sa tao na matagpuan o makilala Siya. Ang lahat ng ating dapat malaman tungkol sa Diyos ay nasa Bibliya, ang Kanyang banal na salita para sa Kanyang bayan. Ang pagkilala sa Diyos ay katumbas ng pagtitiwala sa Kanya.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Paano ako matututong magtiwala sa Diyos?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries