Ang Mabuting Balita


Ikaw Ba'y Mayron ng Buhay na Walang Hanggan?

Pinatawad ka na ba? Paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan?

Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano?

Ano ang daan tungo sa Kaligtasan?

Ano ang tamang relihiyon para sa akin?

Anu-ano ang mga talata sa Biblia tungkol sa pamamaraan ng kaligtasan ayon sa Aklat ng mga Taga-Roma?

Ano ang panalangin ng isang makasalanan?

Ano ang Kristiyano?

Ano ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Hesus bilang Sariling Tagapagligtas?

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "ipinanganak na muli?

Ano ang apat na katotohanang espiritwal?

Paano ako magiging matuwid sa paningin ng Diyos?

Si Hesus ba ang tanging daan para makapunta sa langit?

Paano ako makatitiyak na pupunta ako sa langit pagkatapos kong mamatay?

Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Paano ba ang pagiging Kristiyano?

Paano ako magiging anak ng Diyos?

Paano ang paglipat sa Kristiyanismo?

Pagpunta sa langit - Paano ko matitiyak ang aking destinasyon sa walang hanggan?

Paano ako maliligtas?

Ano ba ang ibig sabihin ng salitang si Hesus ang Tagapagligtas?

Paano ako hindi mapupunta sa impiyerno?

Ano ba ang panalangin ng kaligtasan?

Ano ang mga hakbang sa kaligtasan?

Ano ang tunay na relihiyon?

Sino ba ang maliligtas? Kaya bang iligtas ng Diyos ang kahit sino?

Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay?

Ako ngayon ay sumampalataya na kay Hesus ... ano ngayon?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ang Mabuting Balita