Alamin kung paano ...

makatanggap ng buhay na walang hanggantumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos