Mga napakahalagang katanungan


Sino si Hesu Kristo?

Ang Diyos ba ay buhay? May katibayan ba na magpapatunay na ang Diyos ay buhay?

Si Hesu Kristo ba ay Diyos? Inangkin ba ni Hesu Kristo na Siya ay Diyos?

Anu-ano ang mga katangian ng Diyos? Ano ang katulad ng Diyos?

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?

Ano ba ang Kristiyanismo at ano ba ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano?

Totoo ba ang Diyos? Papaano ako lubusang makatitiyak na totoo ang Diyos?

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay?

Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?

Ang Kaligtasan ba ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa?

Sino ba ang Banal na Espiritu?

Kinakailangan pa bang sundin ng mga Kristiyano ang mga batas ng Lumang Tipan?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Papaano ko mapagtatagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Bakit hindi ako dapat magpakamatay?

Kung tatanggapin ko ang Kristiyanismo, itatakwil ako ng aking pamilya at uusigin ako ng aking lipunang ginagalawan. Ano ang aking gagawin?

Ang sinasamba bang Diyos ng mga Muslim at Kristiyano ay magkapareho?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga napakahalagang katanungan