settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Kasalanan

Paano ko malalaman kung ang isang bagay ay kasalanan?

Ano ang kahulugan ng kasalanan

Papaano ko mapagtagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ang pitong nakamamatay na mga kasalanan?

Ang lahat ba ng kasalanan ay pantay lang sa paningin ng Dios?

Ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa pornograpiya? Kasalanan ba ang panonood ng pornograpiya?

Ano ba ang nararapat na pananaw ng Kristiyano patungkol sa paninigarilyo? Ang paninigarilyo ba ay kasalanan?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Kasalanan ba ang pagsusugal?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging bakla? Ang pagiging bakla ba ay kasalanan?

Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?

Kasalanan ba ang katakawan? Ano ang sinasabi ng Bibliya sa pagkain ng labis?

Nagmana ba tayong lahat ng kasalanan mula kay Adan at Eba?

Ano ang orihinal na kasalanan?

Pinarurusahan ba ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang?

Ano ang kasalanang nakamamatay?

Ano ang kasalanang walang kapatawaran/pamumusong sa Banal na Espiritu?

Ano ang pananaw ng Kristiyano sa adiksyon?

Tama lang ba na magpa-tattoo kung ang ita-tattoo ay mga simbolo at salitang Kristiyano?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikiapid at pangangalunya?

Posible ba na maging isang baklang Kristiyano?

Ano ang ilang modernong anyo ng pagsamba sa diyus diyusan?

Paano ko mapagtatagumpayan ang pagkahilig sa pornograpiya sa internet? Ang pagkalulong ba sa pornograpiya ba ay maaaring mapagtagumpayan?

Paanong nakakaapekto sa iba ang aking personal o pribadong kasalanan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa prostitusyon? Mapapatawad ba ng Diyos ang isang prosti?

Ano ang ibig sabihin na magkaroon ng manhid na budhi?

Gaano kalaki ang maaaring maging kasalanan ng isang Kristiyano?

Kung binayaran na ni Hesus ang ating mga kasalanan, bakit kailangan pa nating pagdusahan ang konsekwensya ng ating mga kasalanan?

Ano ang kahalayan? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kahalayan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa pagiging silahis / pagkakaroon ng dalawa o maraming kasarian? Ang pagiging silahis ba ay isang kasalanan?

Ano ang pamumusong? Ano ang ibig sabihin ng mamusong?

Kasalanan ba ang maadik sa kape/caffeine?

Ano ang paguusig sa kasalanan?

Kasalanan ba ang pakikipagtalik gamit ang kompyuter o telepono (cyber-sex / phone sex)?

Bakit kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan?

Ano ang pinakamalaking kasalanan?

Ano ang hamartiology / pagaaral tungkol sa kasalanan?

Bakit isang napakalaking tukso ang pagsamba sa diyus-diyusan?

Kasalanan ba ang mga biglaang masamang pagiisip? Ang biglaan bang marahas, sekswal o mapamusong na pagiisip ay kasalanan?

Mayroon bang listahan ang Bibliya ng mga kasalanan?

Ano ang ibig sabihin ng paggamit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan?

Hindi ba tama kailanman ang pagsisinungaling?

Kasalanan ba na ibahagi, i-download, o gayahin ang isang materyal na copyrighted (musika, pelikula, o software) sa internet (file sharing)?

Kasalanan ba ang panunungayaw / pagmumura / pagsumpa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paggamit ng bawal na gamot / droga?

Ano ang makasalanang kalikasan?

Ano ang kasalanang hindi ginagawa?

Ano ang ibig sabihin na maging alipin ng kasalanan?

Ano ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa transsexualism / transgenderism o pagpapalit ng kasarian?

Ano ang panganib / konsekwensya ng hindi pagpapahayag ng kasalanan?

Ano ang ibig sabihin ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan?

Patungkol sa kapatawaran, may pagkakaiba ba sa pagitan ng sinasadyang kasalanan at hindi sinasadyang kasalanan?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa racism, prejudice at diskriminasyon?

Paano dapat tinitingnan ng isang Kristiyano ang mga alkoholiko? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga lasenggo?

Ano ang ibig sabihin na ang lahat ay nagkasala?

Lahat ba ng tao ay ipinanganak na mabuti?

Lahat ba tayo ay ipinanganak na makasalanan?

Kapag ipinagtapat natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, gaano ba dapat tayo kadetalye?

Ano ang ibig sabihin ng tumakas sa tukso?

Ano ang tamang paraan ng paghawak ng kasalanan sa aking buhay?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag sinasabi sa iyong galit na huwag magkasala (Efeso 4:26)?

Kasalanan ba ang paglalasing?

Ang pakikipagtalik ba ay isang kasalanan?

Hindi ba kasalanan ang mag-masturbate?

Ano ang ibig sabihin na ang isang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (1 Corinto 6:9-11)?

Ano ang pinagmulan ng kasalanan?

Ano ang masama sa panonood ng pornograpiya, kung hindi ako nagnanasa sa tao?

Ano ang sekswal na imoralidad?

Ano ang dahilan at malaking bagay ang sekswal na kasalanan?

Dapat bang manood ng sine ang isang Kristiyano? Kasalanan ba ang panonood ng sine?

Ang tukso ba ay kasalanan? Kasalanan ba ang matukso?

Ano ang hindi pagsisisi? Ano ang ibig sabihin ng hindi nagsisisi?

Paano ko makakamit ang tagumpay kay Hesus?

Ang wet dream / nocturnal emission ba ay kasalanan?

Ano ang isang makasalanan?

Saan nagmula ang kasalanan?

Ano ang pinakamasamang kasalanan?

Ano ang kalapastanganan?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging walang moral ng isang bagay? Ano ang kawalan ng moralidad?

Ano ang ibig sabihin ng Bilang 32:23 kapag sinabi nitong, ‘tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan’?

Kung tayo ay ipinanganak sa kasalanan, paanong makatarungan para sa Diyos na hatulan tayo para sa ating kasalanan?

Ano ang malaking kasalanan?

Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan?

Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng anyo ng kabanalan ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito?

Ang kamangmangan ba ay isang sapat na dahilan para magkasala?

Ano ang inilapat na kasalanan?

Paano ko maiwawaksi ang mahalay na pag-iisip?

Paano ko madadaig ng mabuti ang masama (Roma 12:21)?

Ang pagsisisi ba ay pagbabago ng isip o pagtalikod sa kasalanan?

Ano ang maling paggamit sa mga bagay na itinuturing na sagrado? Ano ang ibig sabihin ng gamitin ng hindi tama ang isang bagay na itinuturing na banal?

Kasalanan ba ang magkaroon ng sekswal na panaginip?

Mali ba para sa isang Kristiyano na magkaroon ng sekswal na pantasya?

Bakit ang bawat kasalanan sa huli ay kasalanan laban sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan?

Ano ang kasalanang paggawa ng masama?

May pananagutan ba ang isang anak sa mga kasalanan ng ama?

Kasalanan ba ang maging mayaman?

Ano ang ibig sabihin ng pagkaligaw sa espirituwal?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi makadiyos? Ano ang hindi makadiyos?

Ano ang mga lalang ng diyablo sa Efeso 6:11?

Ano ang mga gawa ng diyablo sa 1 Juan 3:8?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pansekswal / omnisekswal?

Paano ako matututong kamuhian ang sarili kong kasalanan?

Kasalanan ba ang magkaroon ng petisismomong sekswal/petisismo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa bukas na kasal? Sinasang-ayunan ba ng Bibliya ang pagkakaroon ng higit sa isang karelasyon o swinging?

Kasalanan ba ang pagbibiro? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibiro?

Bakit ako nagdurusa sa kasalanan ni Adan gayong hindi ako ang kumain ng bunga?

Ang Bibliya ba ay nagasusulong ng parusang kamatayan para sa mga homosekswal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkagumon sa seks?

Kung ang homosekswalidad ay isang kasalanan, bakit hindi ito binanggit ni Hesus?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsisinungaling? Kasalanan ba ang pagsisinungaling?

Ano ang sinasabi ng Bagong Tipan tungkol sa homosekswalidad

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik sa hayop o bestialidad?

Kasalanan ba ang sexting?

Ano ang biblikal na parusa para sa pangangalunya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pandaraya sa paaralan?

Kasalanan ba ang pagkahumaling sa parehong kasarian?

Ano ang espiritwal na kadiliman?

Iba ba ang pananaw ng Diyos sa hindi sinasadyang kasalanan?

Biblikal ba ang pangkalahatang pagsisisi ng kasalanan?

Kasalanan ba ang manood ng pornograpiya kasama ang aking asawa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging tomboy/lesbian? Ang lesbianismo ba ay binanggit sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng menor de edad?

Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit Niya hinahatulan ang homosekswalidad?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdadamit lalaki ng babae o pagdadamit babae ng lalaki / transekswalismo? Ito ba ay kasalanan?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Kasalanan
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries