Mga katanungan patungkol sa Kasalanan 

Mga katanungan patungkol sa Kasalanan

Paano ko malalaman kung ang isang bagay ay kasalanan?

Ano ang kahulugan ng kasalanan

Papaano ko mapagtagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ang pitong nakamamatay na mga kasalanan?

Ang lahat ba ng kasalanan ay pantay lang sa paningin ng Dios?

Ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa pornograpiya? Kasalanan ba ang panonood ng pornograpiya?

Ano ba ang nararapat na pananaw ng Kristiyano patungkol sa paninigarilyo? Ang paninigarilyo ba ay kasalanan?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Kasalanan ba ang pagsusugal?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging bakla? Ang pagiging bakla ba ay kasalanan?

Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?

Kasalanan ba ang katakawan? Ano ang sinasabi ng Bibliya sa pagkain ng labis?

Nagmana ba tayong lahat ng kasalanan mula kay Adan at Eba?

Ano ang orihinal na kasalanan?

Pinarurusahan ba ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang?

Ano ang kasalanang nakamamatay?

Ano ang kasalanang walang kapatawaran/pamumusong sa Banal na Espiritu?

Ano ang pananaw ng Kristiyano sa adiksyon?

Tama lang ba na magpa-tattoo kung ang ita-tattoo ay mga simbolo at salitang Kristiyano?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikiapid at pangangalunya?

Posible ba na maging isang baklang Kristiyano?

Ano ang ilang modernong anyo ng pagsamba sa diyus diyusan?

Paano ko mapagtatagumpayan ang pagkahilig sa pornograpiya sa internet? Ang pagkalulong ba sa pornograpiya ba ay maaaring mapagtagumpayan?

Paanong nakakaapekto sa iba ang aking personal o pribadong kasalanan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa prostitusyon? Mapapatawad ba ng Diyos ang isang prosti?

Ano ang ibig sabihin na magkaroon ng manhid na budhi?

Gaano kalaki ang maaaring maging kasalanan ng isang Kristiyano?

Kung binayaran na ni Hesus ang ating mga kasalanan, bakit kailangan pa nating pagdusahan ang konsekwensya ng ating mga kasalanan?

Ano ang kahalayan? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kahalayan?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Kasalanan