no an
settings icon
share icon
Tanong

Ano ang isang makasalanan?

Sagot


Sa pinakakaraniwang kahulugan, ang makasalanan ay isang taong nakagawa ng kasalanan (Lukas 18:13). Sa wikang Griego na isinaling “makasalanan” sa Bibliya ay naglalaman ng ideya ng isang tao na “nawawalan ng marka,” gaya ng sa isang mamamana na nakaligtaan ang kaniyang target. Kaya, ang isang makasalanan ay nawawala ang marka ng Diyos at sa katunayan ay nawawala ang buong dahilan ng kanyang buhay.

Karaniwan, iniisip natin ang isang makasalanan na isang taong lubhang imoral, buktot, o masama. Ngunit sinasabi sa atin ng Bibliya na ang bawat tao ay makasalanan: “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” (Roma 3:23). Sa pamamagitan ng orihinal na pagkilos ng pagsuway ni Adan, ang lahat ng tao ay nagmana ng makasalanang kalikasan (Roma 5:12–14) at ibinilang sa atin ang kasalanan ni Adan (Roma 5:18). Si Jesu-Cristo lamang ang walang kasalanan: “Hindi Siya nagkasala, at walang panlilinlang na nasumpungan sa Kanyang bibig” (1 Pedro 2:22).

Sa teolohikong mga termino, tamang unawain ang salitang makasalanan hindi bilang isang moral na pagtatalaga o paghatol kundi, sa halip, bilang isang salitang mag kaugnay. Ang bawat isa na nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan ay makasalanan. Tinutukoy ng makasalanan ang nasirang estado ng relasyon ng isang tao sa Diyos. Ang mga makasalanan ay yaong mga lumabag sa batas ng Diyos (1 Juan 3:4). Ang mga makasalanan ay mga alipin ng kasalanan (Juan 8:34). Nahaharap sila sa paghatol ng Diyos (Judas 1:14–15). Sila ay nasa daan patungo sa kamatayan at pagkawasak (Ezekiel 18:20; Santiago 1:5).

Ang agwat sa pagitan ng mga makasalanan at ng Diyos ay maaari lamang madugtungan sa pamamagitan ng gawa ng pagtubos ng Panginoon—sa pamamagitan ng Diyos mismo na dumating sa bahagi ng tao sa pamamagitan ni Jesu Cristo (“ang Diyos na kasama natin”) at ang Banal na Espiritu na ipinadala ni Jesus kapalit ng Kanyang lugar. Sa panig ng tao na nahahati, ang pinakamabait, pinakamabuting tao ay makasalanan, at ang pinakamasama, karamihan sa masasamang tao ay makasalanan din. Lahat ay makasalanan. Ngunit mahal ng Diyos ang mga makasalanan at ipinadala ang Kanyang Anak upang mamatay para sa kanila (Roma 5:8).

Ang mga naniniwala kay Jesu-Cristo ay pinatawad ang kanilang mga kasalanan at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan: “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo sa pamamagitan Niya” (Juan 3:16–17).

Inilalarawan ng Bibliya ang mga makasalanan sa iba't ibang estado at paraan ng pag-iral. Ang mga taong hindi namumuhay ayon sa mga batas ng Diyos ay itinuturing na makasalanan (Awit 1). Yaong mga hindi tapat sa tipan ng Israel sa Diyos at humabol sa ibang mga diyos ay inilarawan bilang mga makasalanan ng mga propeta (Hosea 1–3).

Itinuring ng mga relihiyosong Hudyo ang mga Gentil bilang mga makasalanan (Galacia 2:15) gayundin ang sinumang hindi tumupad sa mga tradisyon at seremonyal na utos ng mga Pariseo. Ang mga lumalabag sa batas ay tinatawag na makasalanan sa Bibliya (1 Timoteo 1:9). Ang mga taong nabahiran ng ilang mga krimen o bisyo ay itinuturing na mga makasalanan (Lucas 15:2; 18:13; 19:7). Ang makasalanan ay isang terminong ginamit para sa mga paganong tao (Mateo 26:45), lalo na sa mga makasalanan (Galacia 2:17), at mga babaeng may masamang reputasyon (Lukas 7:37).

Nang pumasok si Jesus sa sangkatauhan, hinamon Niya ang nangingibabaw na pananaw sa Kanyang panahon tungkol sa mga makasalanan, partikular na sa mga relihiyosong tao. Niyanig ni Jesus ang status quo sa pamamagitan ng pakikisama sa mga makasalanan: “Ngayon ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagtitipon-tipon upang makinig kay Jesus. Ngunit ang mga Pariseo at ang mga guro ng kautusan ay nagbulung-bulungan, ‘Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain na kasama nila” (Lukas 15:1–2). Inakusahan naman ng mga Pariseo si Jesus bilang isang makasalanan (Juan 9:24).

Ang misyon ni Cristo sa lupa, ang Kanyang katuparan sa walang hanggang layunin ng Diyos, ay ang pagpapanumbalik at kaligtasan ng mga makasalanan. Sinabi ni Jesus, “Hindi ang malusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan” (Markos 2:17; tingnan din sa 1 Timoteo 1:15). Wala nang higit na nagdudulot ng kagalakan sa puso ng Panginoon o higit na kagalakan sa langit kaysa kapag ang isang makasalanan ay naibalik sa tamang relasyon sa Diyos (Lukas 15:7, 10).

Bilang mga makasalanan, lahat tayo ay nawalan ng marka. Tayong lahat ay nagkasala gaya ng paratang: “Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin” (1 Juan 1:8). Ang kasalanan—paghihimagsik laban sa Diyos, pagsuway, paglabag sa batas ng Diyos—ay dapat parusahan. Ang mga makasalanan ay hindi maaaring magbayad ng kaparusahan ng kasalanan nang hindi namamatay, dahil ang parusang kinakailangan ay kamatayan (Roma 6:23). Tanging walang kasalanan at walang bahid na kasakdalan ni Jesu-Cristo ang tumama sa marka. Ginawa na ni Cristo ang buong kabayaran para sa kasalanan. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, binigyang-kasiyahan ni Jesus ang katarungan ng Diyos, ganap na pinagtibay at pinalaya mula sa paghatol ang lahat ng makasalanan na tumatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya (Roma 3:25).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang isang makasalanan?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries