settings icon
share icon
Tanong

Ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi makadiyos? Ano ang hindi makadiyos?

Sagot


Binabanggit ng Bibliya ang “mga hindi makadiyos” bilang yaong mga hiwalay sa Diyos. Ang hindi makadiyos ay ang kalagayan ng pagiging marumi dahil sa kasalanan. Ang pagiging hindi makadiyos ay ang pagkilos sa paraang salungat sa kalikasan ng Diyos, ang aktibong pagsalungat sa Diyos, sa pagsuway, o ang pagkakaroon ng walang galang na pagwawalang-bahala sa Diyos. Madalas na binabanggit ng Bibliya ang salitang “laman” bilang pagtukoy sa mga bagay na nagmumula sa ating makasalanang kalikasan. Ang mga gawa ng laman at ang mga pagnanasa ng mundo ay nasa ilalim ng kategorya ng pagiging hindi makadiyos.

Sinasabi ng 2 Pedro 3:7 na ang masasama ay haharap sa paghatol. Sinasabi ng Pahayag 20:14–15, “Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang Kamatayan at ang Daigdig ng mga Patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy.” Sa bandang huli, yaong mga tumatanggi sa Diyos—ang masasama—ay mahihiwalay sa Kanya magpakailanman.

Tinukoy ni Judas ang mga huwad na guro bilang hindi makadiyos. Ang kanyang paglalarawan ay naglalaman ng mga katangiang ito ng kasamaan: binabaluktot nila ang biyaya ng Diyos bilang isang lisensya para sa imoralidad, at itinatanggi nila si Jesu-Kristo bilang ang tanging Makapangyarihan at Panginoon (Judas 1:4). Nang maglaon, binanggit ni Judas ang “hindi makadiyos na mga gawa” ng masama at “mapanghamong mga salita” na sinasambit ng masama laban sa Diyos (talata 15). Ang mga hindi makadiyos ay nailalarawan din bilang “mga nabubulung-bulungan at mga tagahanap ng kamalian” na makasariling sumusunod sa “kanilang sariling masasamang pagnanasa,” nagyayabang at nambobola (talata 16). Ang hindi makadiyos ay nanunuya sa katotohanan ng Diyos at nagtatangkang hatiin ang mga simbahan (mga talata 18–19).

Kamangha-manghang isinakripisyo ni Hesus ang Kanyang sarili para sa mga hindi makadiyos. Sinasabi ng Roma 5:6 at 8, “Nakikita mo, sa tamang panahon, noong tayo ay walang kapangyarihan, si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. . . . Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito: Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.” Binibigyang-katwiran ng Diyos ang mga hindi maka-Diyos (Roma 4:5), binibihisan sila ng katuwiran ni Kristo at binibigyang-daan sila na “mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon at kalugdan siya sa lahat ng paraan” (Colosas 1:10).

Ang ating pagpapaging-banal ay progresibo. Ibig sabihin, kahit na tayo ay naligtas na at inaring-ganap kay Kristo, kung minsan ay kumikilos pa rin tayo sa hindi makadiyos na paraan. Nasa proseso pa rin tayo ng pagbabago ayon sa Kanyang larawan (Roma 8:29–30; 2 Corinto 3:18; Filipos 1:6). Tayo ay ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos ngunit ginagawa pa rin tayong banal sa praktikal na mga termino. Samakatwid, nagkakasala pa rin tayo. Sinasabi ng Kasulatan na dapat nating aminin ang ating kasalanan at magtiwala sa kapatawaran ng Diyos (1 Juan 1:8–9). Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo (Roma 8:31–39). Hindi na tayo nabibilang sa mga hindi makadiyos, kahit na nilalabanan pa rin natin ang ating makalamang pagnanasa at kung minsan ay kumikilos tayo sa hindi makadiyos na paraan.

Sa pangkalahatan, ang mga hindi makadiyos ay ang mga hindi nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Tinanggihan nila ang Anak ng Diyos at nananatili sila sa kanilang mga kasalanan. Ang mga na kay Kristo ay pinatawad na ang kanilang mga kasalanan at nagiging mas makadiyos. Ang mga mananampalataya ay likas na nagsisikap na iwaksi ang lahat ng kasamaan sa kanilang buhay (1 Juan 3:9).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi makadiyos? Ano ang hindi makadiyos?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries