settings icon
share icon
Tanong

Ano ang espiritwal na kadiliman?

Sagot


Ang espiritwal na kadiliman ay ang kalagayan ng isang tao na namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang aklat ni Isaias sa Lumang Tipan, sa paghula tungkol sa Mesiyas ay nagsabi tungkol sa isang malalim na espiritwal na kadiliman na bumalot sa mga tao: “Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman; sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim” (Isaias 9:2). Ang talatang ito ay muling lumitaw sa Bagong Tipan sa Mateo 4:16 upang ipahayag na ang mga nakakilala sa Diyos ng Israel sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu-Kristo ay ang mga hinango mula sa espiritwal na kadiliman at ngayon ay lumalakad sa liwanag ng buhay ng Diyos.

Itinuro ni Apostol Juan na ang Diyos ay liwanag: "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan” (1 Juan 1:5-6). At ipinahayag ni Jesus na Siya ang liwanag ng sanlibutan: “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman” (Juan 8:12).

Kaya, ang espiritwal na kadiliman ay nangangahulugan ng hindi pagkakaroon ng pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng isang relasyon kay Jesu-Kristo. "Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay na iyon ay siyang ilaw ng buong sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman Ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman (Juan 1:4-5).

Mula nang magkasala sina Adan at Eba, ang mga tao ay namuhay sa isang makasalanang mundo. Ang lahat ng tao ay ipinanganak sa isang makasalanang kalagayan at pagkahiwalay sa Diyos. Hanggat ang isang tao ay hindi pa isinisilang na muli ng Espiritu ng Diyos, siya ay nabubuhay sa espiritwal na kadiliman. Pinadidilim ng kasalanan ang ating pang-unawa at sinisira ang ating espiritwal na paningin at binabalot tayo ng malalim na kadiliman: "Ngunit ang lakad ng masama ay parang malalim na kadiliman, hindi nila nalalaman kung ano ang nagpapatisod sa kanila (Kawikaan 4:19). Inihambing ni Moises ang kalagayang ito ng kasalanan at pagsuway tulad sa isang bulag na nangangapa sa dilim” (Deuteronomio 28:29). Ang isa sa mga kaibigan ni Job ay nagsalita tungkol sa mga naliligaw sa espiritwal na kadiliman: "Ang kadiliman ay dumarating sa kanila sa araw, sa tanghali ay nangangapa sila na parang gabi" (Job 5:14).

Ang pamumuhay sa pagrerebelde sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay katumbas ng pamumuhay sa espiritwal na kadiliman. Noong atasan ng Panginoon si Pablo, sinabi Niya, “Ipadadala kita sa mga Hentil upang buksan ang kanilang mga mata, upang sila ay tumalikod mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Pagkatapos ay tatanggap sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng isang lugar sa gitna ng mga tao ng Diyos, na ibinukod sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin" (Gawa 26:17-18)

Pagkatapos ng kaligtasan, ang mga mananampalataya ay nagiging mga ilaw ng espiritwal na liwanag ni Kristo "Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag” (Efeso 5:8). Yaong mga na kay Jesu-Kristo na iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman: "Iniligtas Niya tayo mula sa sakop ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na Anak” (Colosas 1:13). Ang mga tumatanggi kay Jesu-Kristo ay nahaharap sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa “pinakapusikit na kadiliman” (Judas 1:4-13).

Sa Judaismo, ang panloob na katangian at moral ng isang tao ay nakikita sa pamamagitan ng mga pisikal na mata. Sa Mateo 6:22-23, inihambing ni Jesus ang moral na kalagayan ng isang kaluluwang hindi nagbagong-buhay sa kadiliman: "Ang mata ay ilawan ng katawan. Kung ang iyong mga mata ay malusog, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mga mata ay hindi malusog, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kung gayon ang liwanag sa loob mo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadilimang iyon!" Naunawaan sana ng mga tagapakinig ni Jesus na ang isang malusog na mata ay isang mata na nagbibigay-daan sa liwanag kung paanong ang isang malusog na puso ay nagbibigay-daan sa espiritwal na liwanag. Ngunit ang isang may sakit o makasalanang mata (o puso) ay nakasara para sa liwanag, at iniiwan ang kaluluwa sa espiritwal na kadiliman.

Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga nasa makasalanang kalagayan bago nakilala si Kristo na mga taong nagtataglay ng madilim at saradong pag-iisip at may matigas na puso: "Ang kanilang mga pag-iisip ay puno ng kadiliman, sila ay lumalayo sa buhay na ibinibigay ng Diyos dahil sa isinara nila ang kanilang mga isip at pinatigas ang kanilang mga puso laban sa Kanya” (Efeso 4:18).

Ang mga hindi mananampalataya ay namumuhay sa espiritwal na kadiliman dahil si Satanas, ang diyos ng sanlibutang ito ay binulag ang kanilang mga isipan. Hindi nila nakikita ang maluwalhating liwanag ng ebanghelyo: "Binulag ni Satanas, na siyang diyos ng sanlibutang ito, ang pag-iisip ng mga hindi naniniwala. Hindi nila nakikita ang maluwalhating tanglaw ng Mabuting Balita. Hindi nila naunawaan ang mensaheng ito tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo, na siyang kawangis ng Diyos” (Corinto 4:4).

Ang espiritwal na kadiliman ay tumutukoy sa lahat ng bagay na sumasalungat sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Ang Mabuting Balita na dinala ni Jesus sa mundong ito ay ang Kanyang liwanag—ang Kanyang nagbibigay-buhay na Espiritu— na nagbuhos ng liwanag at buhay sa espiritwal na kadiliman sa puso ng makasalanan. Ang Isang nagpadilat ng mga mata ng mga bulag ay maaari ring maglabas sa atin mula sa espiritwal na kadiliman. Gaano man kapusikit ang kadiliman, dinaig ng liwanag ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos ang bawat kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang espiritwal na kadiliman?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries
Ano ang espiritwal na kadiliman?
settings icon
share icon
Tanong

Ano ang espiritwal na kadiliman?

Sagot


Ang espiritwal na kadiliman ay ang kalagayan ng isang tao na namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang aklat ni Isaias sa Lumang Tipan, sa paghula tungkol sa Mesiyas ay nagsabi tungkol sa isang malalim na espiritwal na kadiliman na bumalot sa mga tao: “Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman; sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim” (Isaias 9:2). Ang talatang ito ay muling lumitaw sa Bagong Tipan sa Mateo 4:16 upang ipahayag na ang mga nakakilala sa Diyos ng Israel sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu-Kristo ay ang mga hinango mula sa espiritwal na kadiliman at ngayon ay lumalakad sa liwanag ng buhay ng Diyos.

Itinuro ni Apostol Juan na ang Diyos ay liwanag: "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan” (1 Juan 1:5-6). At ipinahayag ni Jesus na Siya ang liwanag ng sanlibutan: “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman” (Juan 8:12).

Kaya, ang espiritwal na kadiliman ay nangangahulugan ng hindi pagkakaroon ng pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng isang relasyon kay Jesu-Kristo. "Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay na iyon ay siyang ilaw ng buong sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman Ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman (Juan 1:4-5).

Mula nang magkasala sina Adan at Eba, ang mga tao ay namuhay sa isang makasalanang mundo. Ang lahat ng tao ay ipinanganak sa isang makasalanang kalagayan at pagkahiwalay sa Diyos. Hanggat ang isang tao ay hindi pa isinisilang na muli ng Espiritu ng Diyos, siya ay nabubuhay sa espiritwal na kadiliman. Pinadidilim ng kasalanan ang ating pang-unawa at sinisira ang ating espiritwal na paningin at binabalot tayo ng malalim na kadiliman: "Ngunit ang lakad ng masama ay parang malalim na kadiliman, hindi nila nalalaman kung ano ang nagpapatisod sa kanila (Kawikaan 4:19). Inihambing ni Moises ang kalagayang ito ng kasalanan at pagsuway tulad sa isang bulag na nangangapa sa dilim” (Deuteronomio 28:29). Ang isa sa mga kaibigan ni Job ay nagsalita tungkol sa mga naliligaw sa espiritwal na kadiliman: "Ang kadiliman ay dumarating sa kanila sa araw, sa tanghali ay nangangapa sila na parang gabi" (Job 5:14).

Ang pamumuhay sa pagrerebelde sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay katumbas ng pamumuhay sa espiritwal na kadiliman. Noong atasan ng Panginoon si Pablo, sinabi Niya, “Ipadadala kita sa mga Hentil upang buksan ang kanilang mga mata, upang sila ay tumalikod mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Pagkatapos ay tatanggap sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng isang lugar sa gitna ng mga tao ng Diyos, na ibinukod sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin" (Gawa 26:17-18)

Pagkatapos ng kaligtasan, ang mga mananampalataya ay nagiging mga ilaw ng espiritwal na liwanag ni Kristo "Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag” (Efeso 5:8). Yaong mga na kay Jesu-Kristo na iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman: "Iniligtas Niya tayo mula sa sakop ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na Anak” (Colosas 1:13). Ang mga tumatanggi kay Jesu-Kristo ay nahaharap sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa “pinakapusikit na kadiliman” (Judas 1:4-13).

Sa Judaismo, ang panloob na katangian at moral ng isang tao ay nakikita sa pamamagitan ng mga pisikal na mata. Sa Mateo 6:22-23, inihambing ni Jesus ang moral na kalagayan ng isang kaluluwang hindi nagbagong-buhay sa kadiliman: "Ang mata ay ilawan ng katawan. Kung ang iyong mga mata ay malusog, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mga mata ay hindi malusog, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kung gayon ang liwanag sa loob mo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadilimang iyon!" Naunawaan sana ng mga tagapakinig ni Jesus na ang isang malusog na mata ay isang mata na nagbibigay-daan sa liwanag kung paanong ang isang malusog na puso ay nagbibigay-daan sa espiritwal na liwanag. Ngunit ang isang may sakit o makasalanang mata (o puso) ay nakasara para sa liwanag, at iniiwan ang kaluluwa sa espiritwal na kadiliman.

Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga nasa makasalanang kalagayan bago nakilala si Kristo na mga taong nagtataglay ng madilim at saradong pag-iisip at may matigas na puso: "Ang kanilang mga pag-iisip ay puno ng kadiliman, sila ay lumalayo sa buhay na ibinibigay ng Diyos dahil sa isinara nila ang kanilang mga isip at pinatigas ang kanilang mga puso laban sa Kanya” (Efeso 4:18).

Ang mga hindi mananampalataya ay namumuhay sa espiritwal na kadiliman dahil si Satanas, ang diyos ng sanlibutang ito ay binulag ang kanilang mga isipan. Hindi nila nakikita ang maluwalhating liwanag ng ebanghelyo: "Binulag ni Satanas, na siyang diyos ng sanlibutang ito, ang pag-iisip ng mga hindi naniniwala. Hindi nila nakikita ang maluwalhating tanglaw ng Mabuting Balita. Hindi nila naunawaan ang mensaheng ito tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo, na siyang kawangis ng Diyos” (Corinto 4:4).

Ang espiritwal na kadiliman ay tumutukoy sa lahat ng bagay na sumasalungat sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Ang Mabuting Balita na dinala ni Jesus sa mundong ito ay ang Kanyang liwanag—ang Kanyang nagbibigay-buhay na Espiritu— na nagbuhos ng liwanag at buhay sa espiritwal na kadiliman sa puso ng makasalanan. Ang Isang nagpadilat ng mga mata ng mga bulag ay maaari ring maglabas sa atin mula sa espiritwal na kadiliman. Gaano man kapusikit ang kadiliman, dinaig ng liwanag ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos ang bawat kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang espiritwal na kadiliman?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries