settings icon
share icon
Tanong

Paano ko madadaig ng mabuti ang masama (Roma 12:21)?

Sagot


Sinasabi sa Roma 12:21, “Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama.” Ang talatang ito ay sumusunod sa mga pangaral gaya ng “Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo” (talata 14) at “Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama” (talata 17). Ang tema ng talata ay kung paano magmahal nang may katapatan (talata 9), at ang mga tagubilin ay nangangailangan sa atin na isantabi ang ating mga likas na hilig. Ang paraan ng Diyos ay laging hinahamon ang ating likas na laman at tinatawag tayong mamuhay sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ang paraan ng tao ay sumpain ang mga sumusumpa sa atin at subukang pagtagumpayan ang kasamaan ng higit pang kasamaan. Ngunit, ayon sa Roma 12:21, malalampasan lamang natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kasamaan.

Si Jesus ang perpektong halimbawa ng pagdaig sa kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan: “Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta; sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol” (1 Pedro 2:23). Sa pagpapasakop ng Kanyang sarili sa kasamaan ng mga bumihag sa Kanya, dinaig Niya ang kasalanan, si Satanas, at kamatayan (Efeso 4:8–10). Akala ng masama ay nanalo ito noong araw na iyon nang ipinako nito si Kristo sa krus. Ngunit dahil si Hesus ay ganap na sumuko sa kalooban at plano ng Kanyang Ama, ang Anak ng Diyos ay nagtagumpay sa kanilang kasamaan ng kabutihan. Bagama't ang mga pagkilos laban kay Kristo ay sa kanilang kasamaan, ang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay nagtagumpay sa kasamaang iyon sa pamamagitan ng pagbili ng kapatawaran at buhay na walang hanggan para sa lahat ng maniniwala (Juan 1:12; 3:16–18; 20:31).

Nadaig natin ang kasamaan sa parehong paraan, sa pamamagitan ng kabutihan. Sinabi ng Panginoon na ang paghihiganti ay sa Kanya at Siya ang gaganti (Hebreo 10:30). Maaari nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos, tulad ng ginawa ni Jesus, at alam nating gagawin Niya kahit ang masasamang gawa na ginawa laban sa atin para sa ating ikabubuti (Genesis 50:20; Roma 8:28). Kapag tumanggi tayong tumugon nang may kabutihan sa mga umuusig sa atin, ang kanilang masasamang aksyon ay naningibabaw, samantalang ang paghihiganti ay nagpapababa sa atin sa antas ng mga pasimuno. Kapag ang dalawang tao ay nag-away, at ang isa ay malinaw na umatake sa isa pa, ang kasamaan ay nangingibabaw upang makita ng lahat. Kapag ibinalik natin ang isang malambot na salita, isang kabaitan, o pagbubukas-palad sa isang taong nagkasala sa atin, hinahayaan natin ang may kasalanan sa kanyang kasamaan.

Sinasabi ng Kawikaan 25:21–22, “Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayo'y mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh.” Sinipi ni Pablo ang talatang ito sa Roma 12:20, bago ang kanyang utos na “daigin ng mabuti ang masama.” Ang “magbunton ng nagniningas na baga sa kaniyang ulo” ay malamang na tumutukoy sa likas na pagtugon ng kaaway sa kabaitan. Wala nang higit na nakadarama sa atin ng kahihiyan sa ating mga kilos kaysa sa isang taong tumutugon sa ating masasakit na pag-uugali na may banayad na pagpapatawad. Ang kabaitan sa harap ng kawalang-kabaitan ay nagpapakita ng matinding kaibahan ng dalawa. Ang layunin ng malumanay na reaksyon sa kaaway ay hindi para mapahiya o makuha ang huling salita kundi upang makatulong na mapadali ang pagsisisi sa gumagawa ng masama.

Kung matatandaan natin ang ilang mahahalagang bagay, patungo na tayo sa pagdaig sa kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan:

1. Hindi ako ang hukom; kundi ang Diyos. Gagawin niya ang tama (Genesis 18:25).
2. Bilang isang Kristiyano, ang aking pagtugon sa kasamaan ay hindi dapat tumulad sa pag-uugali ng mundo ngunit sumasalamin kay Kristo, na nasa akin (Roma 12:1–2).
3. Ang pagtuon ng paningin kay Jesus ay tumutulong sa akin na malaman kung paano tumugon kapag ako ay tinatrato ng masama (Hebreo 12:2).
4. Palaging nakatingin at sinusuri ng Diyos ang aking mga pagpili, at gusto Niyang gantimpalaan ako sa pagsunod sa Kanya (Mateo 5:43–48).

Pinaalalahanan ni Jesus ang mga Pariseo na hindi palalayasin ni Satanas ang kanyang sarili (Mateo 12:25–28). Gayundin, ang kasamaan ay hindi makapagpapaalis ng kasamaan. Ang isang masamang tugon ay nagdodoble lamang ng kasamaan. Kapag tumugon tayo sa kasamaan sa pagpapakumbaba at biyaya, pinatutunayan natin na ang kabutihan ay nagtatagumpay laban sa kasamaan. Hindi natin mapipigilan ang mga tao sa paggawa sa atin ng masama, ngunit hindi nila tayo mapipilit na makibahagi sa kanila. Hindi nangangailangan ng kapangyarihan, lakas, o karunungan upang makaganti sa mga gumagawa ng masama. Ngunit ang pagbabalik ng mabuti sa kasamaan ay isa sa pinakadakilang pagpapakita ng lakas.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Paano ko madadaig ng mabuti ang masama (Roma 12:21)?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries