settings icon
share icon
Tanong

Lahat ba ng tao ay ipinanganak na mabuti?

Sagot


Mayroong karaniwang paniniwala ngayon na ang mga tao ay ipinanganak na "mabuti" at karamihan sa mga tao ay nananatiling mabuti sa puso sa buong buhay nila. Ayon sa teoryang ito, ang kasamaan na ipinakikita ng ilang tao ay resulta ng mga impluwensya sa kapaligiran—naging "masama" lamang ang mga tao kapag pinipilipit sila ng mga panlabas na puwersa na hindi nila kontrolado mula sa kanilang pangunahing kabutihan. Ito ay isang hindi totoo, hindi biblikal na pananaw sa kalikasan ng tao.

Itinuturo ng Bibliya na walang sinuman sa atin ang mabuti. Lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan, na may makasalanan, makasarili na kalikasan na minana kay Adan. Maliban kung tayo ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos (Juan 3:3).

Sinasalungat ng Awit 14:2–3 ang ideya na sinuman ay “mabuti”: “Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit sa buong sangkatauhan upang tingnan kung mayroong sinumang nakauunawa, sinumang naghahanap sa Diyos. Lahat ay tumalikod, lahat ay naging masama; walang gumagawa ng mabuti, kahit isa.” Idagdag dito ang pahayag ni Jesus na “Walang mabuti—maliban sa Diyos lamang” (Lukas 18:19), at nakikita nating lahat tayo ay nagkasala sa harap ng Diyos.

Sa simula, nilikha ng Diyos ang isang ganap na perpektong mundo. Tinawag ng Diyos ang Kanyang nilikha na “napakabuti” sa Genesis 1:31. Ang Halamanan ng Eden ay ang perpektong kapaligiran para sa mga unang tao, sina Adan at Eva. Kahit na sa perpektong kapaligirang iyon, at lahat ng kanilang mga pangangailangan ay natutugunan at nabubuhay sa isang estado ng kawalang-kasalanan, pinili ni Adan na sumuway sa Diyos. Hindi masisisi ni Adan ang mga bagay sa kapaligiran para sa kanyang makasalanang pagpili; ito ay isang gawa lamang ng kanyang kalooban na maghimagsik.

Nang sumuway si Adan sa Diyos, ang unang mag-asawa ay nawala ang kanilang kawalang-kasalanan, sila ay pinalayas sa Halamanan, at ang kanilang pangunahing kalikasan ay nasira (Genesis 3:7–12). Ang kasalanan at kamatayan ay naging bahagi ng paglikha. Nang maglaon, nang magkaroon ng anak si Adan, inilalarawan ng Bibliya ang pangyayari sa ganitong paraan: “Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki sa kaniyang sariling wangis, ayon sa kaniyang sariling larawan” (Genesis 5:3). Parang tatay, parang anak. Ang makasalanan ay nagkaanak ng isang makasalanan. Ngayon ang kasalanan ni Adan ay kumalat sa lahat ng nilikha: “Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ang kamatayan ay dumating sa lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala” (Roma 5:12).

Ang mga tao ay hindi ipinanganak na “mabuti” dahil ang bawat isa sa atin ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan; walang mga pagbubukod. Sinasabi ng Roma 5:18 na “ang isang pagsuway ay nagbunga ng kahatulan para sa lahat ng tao”. Tayo ay makasalanan sa dalawang dahilan: tayo ay aktibong nagkakasala sa ating sarili (tayo ay makasalanan sa pagsasagawa), at tayo ay may makasalanang katangian na ipinasa mula kay Adan (tayo ay likas na makasalanan). Kaya nga tayong lahat ay nahaharap sa pisikal na kamatayan: “Kay Adan ang lahat ay namamatay” (1 Corinto 15:22).

Mahirap isipin na ang isang matamis at inosenteng sanggol ay makasalanan, ngunit ipinahihiwatig ng Bibliya na kahit ang mga bata ay may likas na kasalanan. Makatwirang isipin, kung ang ating makasalanang kalikasan ay minana kay Adan, gayon ang mga sanggol ay dapat na nagtataglay ng hilig sa kasalanan. “Likas sa mga bata ang pagiging pilyo” (Kawikaan 22:15). Sa pagpapatibay ng katotohanan ng salawikain na ito, ang makasalanang pag-uugali ng isang bata ay nagsisimulang magpakita ng sarili nito nang maaga sa kanyang pag-unlad; sa sandaling masimulan ng isang bata ang pagpili sa pagitan ng pagsunod at pagsuway, sisimulan niyang “subukin ang tubig” ng pagsuway. Ang mga bata ay likas na makasarili, at ang kanilang pagiging suwail ay makikita sa sinumang nakapaligid sa mga bata.

Ang tiyak na talata sa katotohanan na ang mga tao ay hindi ipinanganak na "mabuti" ay ang Awit 51:5. Dito, binanggit ni David ang kanyang sariling kasalanang kalikasan simula sa paglilihi: “Ako'y masama na buhat nang isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal”.

Walang likas na "mabuti" sa loob ng sinuman sa atin. Walang anumang bagay sa atin ang maaaring magtamo ng kaligtasan, at sa ating sarili ay wala tayong kakayahang maging karapat-dapat sa pabor ng Diyos. Tayo ay nararapat lamang sa galit ng Diyos (Efeso 2:3). Tayo ay patay sa ating mga kasalanan (Efeso 2:1). Ngunit salamat sa Diyos, na piniling ipadala ang Kanyang Anak, si Jesus, sa mundo. Nabuhay si Jesus na walang kasalanan, at ang Kanyang kamatayan sa krus ay nagbayad ng parusang nararapat sa atin.

Ang himno ni Charles Wesley na “And Can It Be?” wastong purihin ang Panginoon para sa Kanyang kamangha-manghang pag-ibig:
“Iniwan niya ang trono ng Kanyang Ama sa itaas,
Napakalaya, napakawalang-hanggan ng Kanyang biyaya!
Inalis sa Kanyang sarili ang lahat maliban sa pag-ibig,
At dumugo para sa walang magawang lahi ni Adan. . . .
Nakakamakhang pag-ibig! Paano kaya
Na Ikaw, aking Diyos, ay dapat mamatay para sa akin?”

Ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang tanging dahilan kung bakit Niya tayo inaalok ng gayong kamangha-manghang regalo—ang kaloob na kapatawaran ng kasalanan! Sinasabi sa Juan 3:16–18, “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo, ngunit upang iligtas ang mundo sa pamamagitan Niya. Ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na sapagkat hindi sila sumampalataya sa pangalan ng kaisa-isang Anak ng Diyos."EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Lahat ba ng tao ay ipinanganak na mabuti?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries