no an
settings icon
share icon
Tanong

Ano ang pinakamasamang kasalanan?

Sagot


Kung ihahambing ito sa kabanalan ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ay pareho. Ang bawat kasalanan, mula sa galit hanggang sa pagpatay, mula sa puting kasinungalingan hanggang sa pangangalunya, ay hahantong sa walang hanggang kahatulan (Santiago 4:17; Roma 6:23). Ang lahat ng kasalanan, gaano man “kaliit,” ay sumasalungat sa kalikasan at kalooban ng isang walang hanggan at walang katapusang Diyos at samakatuwid ay karapat-dapat sa walang katapusan at walang hanggang kaparusahan (Isaias 13:11). Sa ganitong kaisipan, walang "pinakamasama" na kasalanan.

Kaya, walang "pinakamasama" na kasalanan dahil ang likas nito ay makasalanan na. Ang lahat ng makasalanan ay nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos (Roma 3:23). Ngunit, kung isasaalang-alang sa ibang paraan, ang mga kasalanan ay hindi pantay sa dalawang aspeto:

Una, hindi lahat ng kasalanan ay pantay sa kanilang makalupang kahihinatnan. Bagama't kapwa makasalanan ang pagnanasa at pangangalunya, ang isa (pangangalunya) ay magkakaroon ng mas masahol na resulta kaysa sa isa. Ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng pagnanasa sa puso ng isa ay hindi magiging kasing tindi ng paggawa ng pisikal na gawain ng pangangalunya. Totoo rin ito sa pag-aaliw sa isang mapag-imbot na pag-iisip laban sa paggawa ng pagnanakaw. Lahat ng kasalanan ay masama, ngunit hindi lahat ng kasalanan ay may parehong parusa sa mundong ito. Sa ganoong kahulugan, ang ilang mga kasalanan ay mas malala kaysa sa iba.

Tinutukoy ng Kasulatan ang kasalanang sekswal ay may kakaibang epekto sa makasalanan: “Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan” (1 Corinto 6:18). Sa talatang ito, ang imoralidad ay inilalagay sa isang kategorya bukod sa iba pang mga kasalanan na may direktang epekto sa katawan ng isang tao. Nangangahulugan ba ito na ang sekswal na kasalanan ang "pinakamasama" na kasalanan? Siguro. Tiyak na nangangahulugan ito na ang mga kasalanang may kinalaman sa seksuwal na imoralidad ay may mas masahol na bunga sa mundong ito.

Pangalawa, hindi lahat ng kasalanan ay pantay sa antas ng walang hanggang parusa. Sa paglalarawan ng pangangailangang maging handa para sa Kanyang pagbabalik ay binanggit ni Jesus ang iba't ibang antas ng kaparusahan: “Ang alipin na nakaaalam kung ano ang gusto ng panginoon, ngunit hindi handa at hindi tinutupad ang mga tagubiling iyon, ay mabigat na parurusahan. Ngunit ang hindi nakakaalam, at pagkatapos ay gumawa ng mali, ay paparusahan lamang ng mahina” (Lucas 12:47–48, NLT). Kaya, ang mga kasalanan ng pagpapalagay at kapabayaan ay nagbibigay ng mas mabigat na parusa sa huling paghatol kaysa sa mga kasalanang nagawa sa kamangmangan. Mainit ang impiyerno, ngunit maaaring mas mainit ito para sa ilan. Sa ganoong kahulugan, ang ilang mga kasalanan ay mas malala kaysa sa iba.

Dapat nating ingatan ang ating sarili laban sa tatlong maling ideya tungkol sa "pinakamasama" na kasalanan:

Una, kung mayroong "pinakamasama" na kasalanan, hindi iyon nangangahulugan na ang iba, ang "mas maliit" na mga kasalanan ay mapapatawad. Ang kasalanan ay kasalanan, at lahat ng ito ay hindi matuwid.

Pangalawa, hindi tayo dapat mahulog sa bitag ng paghahambing ng ating mga kasalanan sa iba. Kung ihahambing natin, palagi tayong magsasabi na ang ibang tao ay gumagawa ng "mas malala" na kasalanan kaysa sa atin; ang ating mga kasalanan ay kahit papaano ay “mas mabuti.” Ang una nating alalahanin ay ang ating sariling kasalanan, anuman ito, at hindi ang mga kasalanan ng mga nasa paligid natin (Mateo 7:4–5). Ang pamantayan ng Diyos ay hindi kung gaano kahusay tayo sumusukat sa ibang tao kundi kung paano natin sinusukat ang ating sarili kay Cristo.

Pangatlo, kahit na may "pinakamasama" na kasalanan, mapapatawad pa rin ito ng Diyos. Kung paanong walang kasalanang napakaliit upang maging karapat-dapat sa kaparusahan, walang kasalanang napakalaki na hindi ito mapapatawad ng Diyos. Nang ang isang nagsisising patutot ay lumapit kay Jesus, nakasumpong siya ng biyaya; Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga nanonood, “Sinasabi ko sa inyo, ang kanyang mga kasalanan—at marami sila—ay pinatawad na” (Lucas 7:47, NLT). At pinatawad na ng Diyos ang taong itinuturing ang kanyang sarili bilang “pinakamasama sa kanilang lahat” (1 Timoteo 1:15, NLT). Namatay si Jesus upang bayaran ang kabayaran para sa lahat ng kasalanan (Juan 3:16; 1 Juan 2:2). “Ginawa ng Diyos [si Jesus] na walang kasalanan upang maging kasalanan para sa atin, upang sa kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos” (2 Corinto 5:21). Para sa mananampalataya, walang kasalanang hindi tinatakpan ng sakripisyo ni Jesus (tingnan ang Roma 8:1).

Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Sa kabutihang palad, naglaan Siya ng paraan para “linisin tayo sa lahat ng kalikuan” (1 Juan 1:8–10) sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo (Juan 3:17). “Nais ng ating Ama sa Langit na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan” (1 Timoteo 2:4).

Sa huling pagsusuri, maaari nating sabihin na ang "pinakamasama" na kasalanan ay ang kawalan ng pananampalataya. Ang pananampalataya kay Cristo ay ang tamang pagtugon ng mga tao sa alok ng kaligtasan ng Diyos. "Paano tayo makakatakas kung hindi natin pinapansin ang napakalaking kaligtasan?" (Hebreo 2:3). Ang pagtanggi sa Tagapagligtas ay pagtanggap sa kaparusahan para sa sariling kasalanan.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang pinakamasamang kasalanan?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries