no an
settings icon
share icon
Tanong

Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan?

Sagot


Ang kahilingan na “iligtas tayo ng Diyos mula sa kasamaan” ay nagmula sa Panalangin ng Panginoon na nakatala sa Mateo 6:13. Ang Panalangin ng Panginoon ay nakatala din sa Lucas 11:2–4 ngunit hindi kasama ang huling kahilingang ito. Sa Griego, ang termino ay literal na isinalin bilang “ang kasamaan.” Dahil partikular ang termino, naniniwala ang maraming iskolar na ang salitang “masama” na tinutukoy ay partikular at personal, ibig sabihin, ito ay isang pagtukoy sa diyablo.

Ang “Iligtas mo kami sa kasamaan” ay nakatali sa kahilingang, “huwag mo kaming hayaang matukso” (Mateo 6:13). Ang kahilingang ito ay naglalaman din ng ilang kahirapan. Ang salitang isinaling "tukso" ay maaari ding isalin na "mahirap na pagsubok" at hindi kinakailangang tumukoy sa isang tukso para magkasala.

Sa huli, ang kahulugan ng pariralang "Iligtas kami mula sa kasamaan" ay hindi matatagpuan sa isang paghiwalay ng mga indibidwal na salita ngunit sa pangkalahatang direksyon ng sugnay. Sa huli, si Satanas ang nasa likod ng lahat ng kasamaan, kaya maliit ang pagkakaiba kung hihilingin natin ang pagpapalaya mula sa kasamaan sa pangkalahatan (kasalanan) o mula sa masama, partikular, dahil ang dalawa ay magkaugnay. Gayundin, sa bawat oras ng “mahirap na pagsubok” ito ay isang pagkakataon na magtiwala sa Diyos o makipagkompromiso at sumuko sa makasalanang tukso at sa gayon ay pailalim sa kontrol ng kasalanan at ng diyablo. Sa Panalangin ng Panginoon, inutusan tayong manalangin na protektahan tayo ng Diyos mula sa mga sitwasyong tutukso sa atin na magkasala. Ito ay isang kahilingan na ang kasalanan ay hindi kailanman mapanghahawakan sa ating buhay.

Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na manalangin ng “Iligtas mo kami sa kasamaan,” dahil hindi natin kayang labanan ang diyablo sa sarili nating lakas. Ang mananampalataya kay Kristo ay naligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan (Roma 8:1), ngunit tayo ay humaharap sa araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan at sa diyablo. Kailangan nating umasa sa Banal na Espiritu upang tulungan tayong labanan ang tukso at madaig ang kasalanan sa ating buhay. Ang pagdarasal na "iligtas kami mula sa kasamaan" ay isang pagkilala sa sarili nating limitadong kakayahan at isang paraan ng paghiling sa Diyos na pumasok at tulungan tayo. Bagama't maaari tayong manalangin para sa tulong upang madaig ang tukso at kasalanan, maaari din tayong manalangin na hindi tayo malagay sa mga kalagayan kung saan mahaharap tayo sa matinding tukso. Ang isang lalaking nahihirapan sa alak ay dapat umiwas sa mga lugar kung saan inihahain ang alak, ngunit dapat din niyang ipagdasal na hindi siya makatagpo ng anumang hindi inaasahang paanyaya na uminom sa buong araw. Ang isang tao na nakikipagpunyagi sa pagnanasa ay malinaw na dapat umiwas sa ilang mga lugar at aktibidad, ngunit maaari rin niyang ipagdasal na hindi humarap sa mga sitwasyong hindi niya kontrolado.

Ang panalangin na iligtas tayo ng Diyos mula sa kasamaan ay may katumbas na utos at pangako sa Santiago 4:7: “Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo.” Ito ay paunang salita ng “isuko ang inyong sarili sa Diyos.” Kung haharapin natin ang diyablo sa sarili nating kapangyarihan, mabibigo tayo. Malalabanan lamang natin ang tukso, maiiwasan ang kasalanan, at tatalunin ang diyablo sa pamamagitan ng mulat na pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Kung paanong kailangan nating humingi ng “pang-araw-araw na tinapay” para sa ating pisikal na mga pangangailangan, kailangan din nating humingi ng “pang-araw-araw na pagpapalaya” para sa ating espiritwal na mga pangangailangan.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries