settings icon
share icon
Tanong

Ano ang tamang paraan ng paghawak ng kasalanan sa aking buhay?

Sagot


Ang tamang paraan ng paghawak ng kasalanan ay ang aminin ito sa Diyos at talikuran ito. Ang bawat isa sa dalawang pangunahing hakbang na ito ay nararapat na masusing tingnan:

Una, ang pagtatapat ay ang tamang paraan ng paghawak ng kasalanan. Mangyari pa, upang ipagtapat ang ating kasalanan, dapat nating kilalanin na ang ating nagawa (o hindi nagawa) ay kasalanan. Ang lahat ay nagkasala, at ang mga mananampalataya kay Cristo ay nagkakasala rin. Si Apostol Juan, na sumulat sa mga mananampalataya, ay nagsabi, “Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin” (1 Juan 1:8).

Ang "magtapat" ay "pagsang-ayon". Upang maayos na mahawakan ang kasalanan sa ating buhay, dapat tayong sumang-ayon sa Diyos tungkol sa ating pag-uugali; kung tinatawag ng Bibliya na "kasalanan" ang isang bagay na ginagawa natin, dapat din nating tawagin itong "kasalanan". Sa ating pagtatapat, dapat tayong maging matapang na maging ganap na tapat sa harap ng Panginoon. Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagtatapat ng lahat ng alam na kasalanan at pagkatapos ay hilingin sa Panginoon na ihayag ang anumang iba pang kasalanan na maaaring kailanganin ng pagtatapat. “O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais; kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid” (Awit 139:23–24). Sa Bibliya, ang ating pag-amin ay ginagawa sa Diyos, hindi sa isang pari. Si Jesus ang ating Tagapamagitan (1 Timoteo 2:5).

Kapag maayos nating pinangangasiwaan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkukumpisal, mayroon tayong pangakong ganito: “Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat Siya'y tapat at matuwid.” (1 Juan 1:9). Ang pangakong ito ay nakapagpapatibay-loob sa mga taong sinusulatan ni Juan noong unang siglo AD, at nakapagpapatibay sa atin ngayon. Ito ang puso ng ebanghelyo. Si Jesus ay nakaupo sa trono sa kanan ng Diyos Ama, isang posisyon ng kapangyarihan at impluwensya. Siya ay namamagitan para sa mga sa Kanya, ginawa ito sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang tao na kay Cristo ay nagkasala, para bang sinabi ni Jesus sa Kanyang Ama, "Nabayaran ko na ang kasalanang iyon". Pinapatawad tayo ng Ama batay sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Siya ay tapat na gawin ito, ayon sa Kanyang pangako; at nararapat lamang na gawin Niya ito, dahil binayaran na ni Jesus ang halaga para sa kasalanan.

Pangalawa, ang pagtalikod sa kasalanan ay ang tamang paraan ng paghawak sa kasalanan. Nang patawarin ni Jesus ang babaeng nangalunya, sinabi Niya sa kanya, “Humayo ka, at huwag ka nang magkasala” (Juan 8:11). Humayo—iyan ang salita ng pagpapatawad at pagpapalaya. Huwag nang magkasala—iyan ang utos ng Diyos na mamuhay ng banal.

Hindi natin sineseryoso ang pahayag na maayos nating pinangangasiwaan ang kasalanan kung tinatanggihan natin itong talikuran. Kung makakita tayo ng makamandag na ahas sa loob ng bahay, hindi natin ito pinaglalaruan; inalis natin ito sa lugar. Kung matuklasan natin ang kanser sa ating katawan, hindi tayo nagpapatuloy sa gawain natin gaya ng dati; sinisimulan natin ang isang agresibong programa sa paggamot upang ituloy ang isang malinis na tala ng kalusugan. At kung malalaman natin ang kasalanan sa ating buhay, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang baguhin ang ating pag-uugali upang masiyahan ang Panginoon.

Para mahawakan nang maayos ang kasalanan, hindi lamang natin dapat talikuran ang kasalanan kundi hangarin din nating itama ang ating mga pagkakamali, kung maaari. Si Zaqueo ay isang magandang halimbawa nito (Lucas 19:8). Dapat din tayong gumawa ng mga hakbang upang maiwasang mahulog muli sa parehong bitag. Nangangahulugan ito ng pagtatatag ng mga bagong gawi, pagpunta sa iba't ibang lugar, at pag-iwas sa ilang tao: “May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid” (Kawikaan 18:24). Dapat nating sundin ang utos ng Diyos: “Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo” (Efeso 6:11).

Upang maayos na mahawakan ang kasalanan, dapat nating sundin ang mga tagubilin sa Salita ng Diyos. Dapat tayong “magbantay at manalangin upang [tayo] ay hindi mahulog sa tukso” (Markos 14:38). At dapat tayong maging sensitibo sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kapag Siya ay nagdadalamhati, oras na para aminin ang ating kasalanan at talikuran ito (tingnan ang Efeso 4:30).

Kapag maayos nating pinangangasiwaan ang kasalanan sa ating buhay, magbabago ang ating buhay, at “magbubunga tayo ayon sa pagsisisi” (Lukas 3:9). Mamumuhay tayo sa pagtitiwala na ang ating mga kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, ay pinatawad na kay Cristo (Roma 8:1). Pupurihin natin ang Panginoon ng ating kaligtasan bilang Siyang makakapigil sa atin sa pagkatisod (Judas 1:24–25). Magtitiwala tayo na tatapusin Niya sa atin ang gawaing sinimulan Niya (Filipos 1:6).

Kapag maayos nating pinangangasiwaan ang kasalanan sa ating buhay, mapapatunayan natin ang katotohanan ng Kawikaan 28:13: “Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik-loob at nagsisisi”. (idinagdag ang pagbibigay-diin).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang tamang paraan ng paghawak ng kasalanan sa aking buhay?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries