Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa racism, prejudice at diskriminasyon? 

Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa racism, prejudice at diskriminasyon?"

Sagot:
Ang unang bagay na dapat maunawaan sa paksang ito ay: mayroon lamang iisang lahi – ang lahi ng tao. Caucasians, Africans, Asians, Arabs, Jews, at iba ay hindi maitututring na magkakaibang lahi. Sa halip, sila ay magkakaibang grupo ng lahi ng tao. Ang lahat ng tao ay mayroong magkakahalintulad na pisikal na katangian ( na mayroong maliit na pagkakaiba-iba). Pero ang pinaka-importante, ang lahat ng tao ay nilalang ng naaayon sa imahe ng Diyos (Genesis 1:26-27). Mahal ng Diyos ang buong Sanlibutan (Juan 3:16). Ibinigay ni Hesus ang Kanyang buhay para sa lahat ng tao sa mundo (1 Juan2:2). Ang salitang “buong mundo” ay nangangahulugang lahat ng tao anumang grupo ang pinagmulan nito.

Ang Diyos ay walang kinikilingan (Deuteronomio 10:17; Mga Gawa 10:34; Roma 2:11; Efeso 6:9), at nararapat lamang na tayo ay wala ring kinikilingan. Inilalarawan ng aklat ng Santiago 2:4 ang sinuman na nagpapakita ng diskriminasyon bilang “hukom na may masasamang pagiisip” Sa halip, nararapat lamang na mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili (Santiago 2:8). Sa Lumang Tipan, hinati ng Diyos ang sangkatauhan sa dalawang grupo: Hudyo at Hentil. Ang intensiyon ng Diyos ay upang ang mga Hudyo ay magsilbing kaharian ng mga pari, na siyang nagmiminesteryo sa mga Hentil. Subalit, karamihan sa mga Hudyo ay naging mapagmayabang sa kanilang estado at inalipusta ang mga Hentil. Binigyang katapusan ito ni Hesu Kristo, at sinira ang pader ng pagkagalit (Efeso 2:14). Ang lahat ng uri ng racism, prejudice at diskriminasyon ay isang malaking insulto sa ginawa ni Kristo sa krus.

Inutusan tayo ni Hesus na mahalin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal Niya sa atin (Juan 13:34). Kung ang Diyos ay walang kinikilingan, at minamahal tayo ng lubusan, nangangahulugan lamang itong nararapat lamang na mahalin din natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal na ibinigay ni Kristo sa atin. Itinuturo ni Hesus sa katapusan ng aklat ng Mateo 25 na ang anumang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa rin natin sa Kanya. Kung tinatrato natin ang isang tao ng may paghamak, hinahamak natin ang tao na nilalang ayon sa imahe ng Diyos; sinasaktan natin ang isang taong minamahal ng Diyos at sinakripisyuhan ni Hesus ng Kanyang buhay.

Ang racism ay patuloy na bumabagabag sa sangkatauhan sa nakalipas na ilang libong taon. Mga kapatid, anumang grupo ng tao ang iyong pinagmulan, hindi nararapat ito! Sa mga biktima ng racism, prejudice at diskriminasyon-nararapat lamang magpatawad kayo. Idinedeklara ng aklat ng Efeso 4: 32, “At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo.”

Hindi, ang patuloy na umaalipusta sa inyo ay hindi karapatdapat sa inyong kapatawaran, subalit karapatdapat tayo sa pagpapatawad ng Diyos! Sa mga patuloy na nagsasagawa ng racism, prejudice at diskriminasyon-nararapat lamang na pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at…ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Diyos.” (Roma 6:13). Sana lubusang maunawaang ang Galacia 3: 28, “Walang magiging Hudyo o Griyego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Kristo Hesus.”


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa racism, prejudice at diskriminasyon?