no an
settings icon
share icon
Tanong

Saan nagmula ang kasalanan?

Sagot


Hindi nilikha ng Diyos ang kasalanan, ngunit nilikha Niya ang mga nilalang na may malayang kalooban na may kakayahang magkasala. Kabilang dito si Satanas, mga nahulog na anghel (mga demonyo), at mga tao. Upang maging malinaw, ang kasalanan ay isang pagbagsak sa mga pamantayan ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi isang nilalang o isang bagay na "umiiral"; wala itong malayang pagkatao. Sa halip, ang kasalanan ay isang kakulangan ng isang bagay, isang kabiguan sa ganap na pagsunod sa batas ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kaluwalhatian (Roma 3:23).

Nang likhain Niya ang sansinukob at ang ating mundo, “nakita ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginawa, at ito ay napakabuti” (Genesis 1:31; cf. 1 Timoteo 4:4). Kasama sa “napakahusay” na nilalang na ito ang sangkatauhan at ang anghel na kalaunan ay makikilala bilang Satanas. Sa puntong ito, wala pang tao o anghel ang nagkasala, ngunit mayroon silang potensyal na gawin iyon. Hindi nilikha ng Diyos ang sinumang makasalanan, ngunit isang grupo ng mga anghel ang nagrebelde sa Diyos sa langit at naging makasalanan.

Ang pagbagsak ni Satanas mula sa langit ay inilarawan sa Isaias 14:12–14 at Ezekiel 28:12–19. Nais ng isang anghel na nagngangalang Lucifer na “umakyat sa langit” at maging “mas mataas sa mga bituin ng Diyos” (Isaias 14:13). Idinagdag ng talata 14 na nais niyang gawin ang kanyang sarili na “tulad ng Kataas-taasan”. Hinatulan ng Diyos si Lucifer sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya mula sa presensya ng Diyos (Isaias 14:15). Ang nahulog na anghel na iyon ay kilala na ngayon bilang si Satanas (“kalaban”) o ang diyablo (“mapanirang-puri”).

Sa Ezekiel, makikita natin na si Satanas ay nilikha bilang isang perpekto, matalino, at magandang anghel (Ezekiel 28:14). Ngunit pagkatapos ay naghimagsik si Satanas: “Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay likhain hanggang sa ang kasamaan ay nasumpungan sa iyo” (talata 15). Doon nagbago ang sitwasyon. Ipinapahiwatig ng Banal na Kasulatan ang dahilan kung bakit pinili ni Satanas na magkasala: "Ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan, at iyong sinira ang iyong karunungan dahil sa iyong karilagan" (talata 17; cf. 1 Timoteo 3:6). Ang pagbagsak ni Satanas ay naganap sa ilang sandali bago siya dumating bilang isang ahas upang tuksuhin si Eva sa Halamanan ng Eden sa Genesis 3. Matapos ihagis sa lupa (Ezekiel 28:17), tinukso ni Satanas ang sangkatauhan na magkasala, at ipinagpatuloy niya ang gawaing iyon mula noon (tingnan sa Mateo 4:1–11).

Mula nang magkasala si Adan, minana ng mga tao ang espirituwal na katiwalian ni Adan at ipinanganak na may likas na kasalanan. Tayo ay likas na may hilig sa kasalanan (Roma 6–7; Santiago 1:13–15). Ngunit kay Jesus tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. “Ginawa ng Diyos [si Jesus] na walang kasalanan upang maging kasalanan para sa atin, upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos” (2 Corinto 5:21). Tayo ay tumatanggap ng kapatawaran mula sa walang hanggang kaparusahan ng kasalanan kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus. Tumatanggap din tayo ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at matututo, sa pamamagitan ng pagsuko sa Banal na Espiritu, na mamuhay nang matuwid. Ang prosesong ito ng pagkilos na hindi katulad ni Adan at higit na katulad ni Cristo ay tinatawag na pagpapabanal.

Ang ilan ay nagtataka kung bakit nilikha ng Diyos ang mga nilalang na maaaring magkasala. Bakit hindi Niya nilikha ang mga anghel at tao na walang kakayahang magkasala? Ang kapalit nito ay mga nilalang na hindi makakapili ng tama at mali. Ngunit, kung gayon, ang mga anghel at mga tao ay magiging parang mga robot, na hindi kayang magpakita ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. Maaaring gawing imposible ng Diyos ang kasalanan, o maaari Niyang gawing malayang pumili ang mga nilalang, ngunit hindi Niya maaaring gawin ang dalawa nang lohikal. Kung walang kakayahang pumili, walang nilalang ang maaaring magkaroon ng makabuluhang kaugnayan sa Diyos. Hindi kailanman magkakaroon ng makabuluhang karanasan ng Kanyang awa at pag-ibig, Kanyang katarungan at katuwiran. Ang kabuuan ng kalikasan at kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maipapakita.

Ang pagkakaroon ng kasalanan ay negatibo (Roma 6:23), ngunit hindi ito ang katapusan ng kuwento. Si Satanas sa huli ay matatalo. Ang kanyang wakas ay naipahayag na, at ang kanyang kasamaan ay hindi magpapatuloy magpakailanman (Pahayag 20:7–10). Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo, matatanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at ibinalik ang pakikisama sa Diyos (Juan 3:16; Efeso 2:8–9). Ang relasyong ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan gayundin ng masaganang buhay sa pamamagitan ng ating kaugnayan sa Panginoon (Juan 10:10). Dinaig ni Jesus ang kasalanan at kamatayan at dinala tayo sa isang ganap na kaugnayan sa Diyos na maaari lamang nating isipin (1 Corinto 15:50–58; Pahayag 21–22).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Saan nagmula ang kasalanan?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries