settings icon
share icon
Tanong

May pananagutan ba ang isang anak sa mga kasalanan ng ama?

Sagot


Nilinaw ng Ezekiel 18 na pinanagot ng Diyos ang bawat indibidwal sa kanyang sariling kasalanan. Sinasabi ng mga talatang 1 hanggang 4, “Sinabi sa akin ni Yahweh, “Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ‘Mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin’?” “Ako ang buháy na Diyos,” sabi pa ni Yahweh, “hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay'”. Kasabay nito, sinasabi sa Exodo 20:5–6, “Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.” Kaya, nananagot ba ang mga anak sa kasalanan ng kanilang mga magulang? Oo at hindi.

Hinahatulan ng Diyos ang puso ng bawat indibidwal. Sa parehong Luma at Bagong Tipan, nakikita natin ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao batay sa kanilang sariling pananampalataya. Sa Genesis, nakita natin na iba ang pakikitungo ng Diyos kay Cain kaysa kay Abel, batay sa kanilang iba't ibang aksyon. Sinasabi ng Ezekiel 18:30, “Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa.” Sinasabi sa Juan 3:16 na “sinumang sumasampalataya kay [Jesus] ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan” (idinagdag ang diin). Sinasabi ng talata 18, “Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos.” Maliwanag na ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat, anuman ang ginawa ng mga magulang ng bawat isa.

Sa kabilang banda, kitang-kita na ang mga kasalanan ng mga magulang ay nakakaapekto sa kanilang mga anak. Ang panganay na anak nina David at Bathsheba ay namatay pagkapanganak dahil sa kasalanan ni David. Ang mga Israelita, bilang isang bansa, ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan at kung minsan ang parusang iyon ay nakakaapekto rin sa mga bata. Ngayon, nakikita natin kung paano naaapektuhan ng kasalanan ng magulang ang mga anak. Ang mga lumaki na nakakakita ng makasalanang pag-uugali ay kadalasang mas malamang na gumawa nito sa kanilang sarili. Ang ilang mga kasalanan ay nag-aalis ng mga magulang sa tahanan o humahadlang sa kanilang kakayahang maging mapagmahal na tagapag-alaga, na inilalagay ang mga anak para sa mga posibleng problema sa hinaharap. Ang pagkagumon ay kadalasang may mga bahaging genetic. Ang medyo bagong larangan ng epigenetics ay nagmumungkahi na ang trauma ay maaaring mag-iwan ng "molecular scars" sa ating DNA—at ang mga peklat na iyon ay ipinapasa genetically sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Higit pang maliwanag, ang kasalanan nina Adan at Eva ay nakaapekto sa ating lahat. Lahat tayo ay ipinanganak na may makasalanang kalikasan dahil pinili ni Adan na suwayin ang Diyos. Ang kanyang kasalanan ay “ipinasa” sa atin.

Ang kasalanan ay hindi kailanman isang pribadong isyu. Palagi itong nakakaapekto sa mga nakapaligid sa atin. Ito ay totoo lalo na sa mga pamilya. Ang mga kasalanan ng mga magulang ay makakaapekto sa kanilang mga anak. Gayunman, ang Diyos ay mabiyaya at mahabagin. Lahat tayo ay nabahiran ng kasalanan (Roma 3:23). Lahat tayo ay binibigyan ng opsyon na tanggapin ang paglilinis ni Hesus (Roma 6:23). Maaari tayong ampunin sa pamilya ng Diyos at magmana ng isang bagong kalikasan. Binabanggit pa nga ng Bibliya ang kapanganakang muli sa genetikong pagpapahayag: “Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos” (1 Juan 3:9, [idinagdag ang diin). Pinapatawad ng Diyos ang kasalanan kung tinatanggap natin ang sakripisyo ni Hesus. “Siyang walang kasalanan ay ginawa ng Diyos na kasalanan para sa atin, upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos” (2 Corinto 5:21).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

May pananagutan ba ang isang anak sa mga kasalanan ng ama?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries