settings icon
share icon
Tanong

Ano ang ibig sabihin ng tumakas sa tukso?

Sagot


Ang pagtakas sa tukso ay nangangahulugan na kinikilala natin ito bilang isang kaaway at tayo ay pumupunta sa ibang daan, nang walang pag-aalinlangan at walang kompromiso. Sinasabi ng 1 Corinto 6:18, “Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan". Bagama't ang tukso ay hindi kasalanan, ang sekswal na imoralidad ay nagsisimula sa tuksong makisali sa sekswal na aktibidad sa labas ng mga hangganan ng Diyos. Kapag hindi tayo tumakas mula sa tuksong iyon, agad na sumunod ang aksyon.

Ang pinakamaganda at pinakaliteral na halimbawa sa Bibliya ng isang taong tumakas sa tukso ay matatagpuan sa Genesis 39 nang ang batang si Jose, ang anak ni Jacob, ay tinutukan ng asawa ng kanyang panginoon para sa isang pakikiapid. Tinukso siya araw-araw, ngunit nanindigan si Jose sa kanyang paniniwala at tinanggihan ang kanyang mga pagsasamantala. Hindi lamang siya tumanggi na sumama sa kanya, ngunit matalino siyang tumanggi na “makapiling siya” (Genesis 39:10). Ngunit isang araw nang walang ibang tao sa bahay, nahuli niya si Jose at hinila siya sa kanya, sinusubukang akitin: “Hinawakan niya siya sa kanyang balabal at sinabi, 'Halika sa kama sa akin!' Ngunit iniwan niya ang kanyang balabal mula sa kanyang kamay at tumakbo palabas ng bahay” (talata 12). Iyan ay isang mahusay na halimbawa ng pagtakas mula sa tukso. Hindi tumayo si Jose para makipagtalo o bigyan ang kanyang sarili ng panahon para muling mag-isip. Siya'y tumakas.

Tayo ay natural na tumatakas mula sa panganib. Kapag nasunog ang gusaling kinaroroonan natin, tumatakas tayo sa mas ligtas na lugar. Kapag ang isang bagyo ay malapit nang dumating, kami ay umaalis sa baybayin. Sa kasamaang palad, kapag nakita ng maraming tao na dumarating ang tukso, hindi sila tumatakas. Sa halip na takasan ang tukso, ang ginagawa nila, itinataboy, ipinagpapaliban, o sinusuri ito; may mga yumayakap dito. Ito kaya ay dahil hindi alam ng karamihan sa mga tao ang panganib na dala ng tukso? Tila mas nababahala tayo sa mga pisikal na panganib na nagbabanta sa katawan kaysa sa espirituwal na mga panganib na nagbabanta sa kaluluwa.

Sinasabi ng Roma 13:14, “Gawin ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito”. Ang paglalaan para sa laman ay kabaligtaran ng pagtakas sa tukso. Gumagawa tayo ng pagkakataon para sa ating laman kapag tinatanggap natin ang mga bagay na humahantong sa kasalanan at aktwal na naghahanda para sa pagkakasala. Yaong mga gumagawa na sumusunod sa laman ay parang isang magulang na labis na masaya kapag masama ang ugali ng kanyang anak at binibigyang-kasiyahan ang kanyang bawat kapritso. Kapag hinayaan natin ang ating sarili na manatili sa mga mapang-akit na sitwasyon sa halip na takasan ang mga ito, tayo ay nagiging mga hangal na nagtitiwala sa laman. Naniniwala tayo sa kasinungalingan na ang ating makasalanang laman ay makakahanap ng lakas upang labanan ito sa huling sandali. Pagkatapos ay nagugulat at nahihiya tayo kapag, sa halip na lumaban, sumuko tayo.

Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at tapang sa Kanyang mga anak na mamuhay nang may pagsuko sa Kanyang kalooban (2 Tesalonica 2:16–17; Hebreo 12:10–12). “Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan” (Kawikaan 18:10). Inutusan tayo sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan na manindigan nang matatag at labanan ang mga pakana ng diyablo (Efeso 6:10–18; Santiago 4:7; 1 Pedro 5:9). Ang mga bitag ni Satanas ay marami at iba-iba at kadalasan ay nagsisimula sa isang mapang-akit na kaisipan o sitwasyon. Ang isang paraan upang labanan ang diyablo ay ang pagtakas sa unang pahiwatig ng tukso.

Habang tumatakas tayo mula sa tukso, natural tayong tumatakas patungo sa ibang bagay, at sinabi sa atin ni Pablo kung ano iyon: “Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon” (2 Timoteo 2:22). Kinikilala ng karunungan ang panganib sa tukso at inuutusan tayong tumakas mula rito. “Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat,ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak” (Kawikaan 22:3).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin ng tumakas sa tukso?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries