settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Iglesia

Ano ba ang Iglesia?

Ano ba ang Simbahan?

Ano ba ang gawain ng Iglesia?

Ano ba ang layunin ng Simbahan?

Ano ba ang Kristiyanismo at ano ba ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano?

Nararapat bang magsilbi bilang pastor/magbigay ng sermon ang babae?

Ano ba ang importansiya ng pagbautismo sa isang Kristiyano?

Bakit mahalaga ang pagdalo sa pananambahan?

Ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng Hapunan ng Panginoon o Komunyong Kristiyano?

Kinakailangan bang mangilin ang mga Kristiyano sa araw ng Sabbath o Sabado?

Bakit ako dapat maniwala sa organisadong relihiyon?

Ano ang Biblikal na paghiwalay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagdidisiplina sa iglesia / pagturing bilang isang pagano sa isang ayaw magpadisiplina?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa uri ng pamamahala sa iglesia?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglago ng Iglesia?

Bakit napakarami ang mga denominasyon ng mga Kristiyano?

Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?

Bakit napakaraming mga Kristiyanong ebangheliko ang nahuhuli sa mga eskandalo?

Ano ang kasaysayan ng Kristiyanismo?

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "isa lamang ang asawa" sa 1 Timoteo 3:2? Maaari ba na maging isang pastor, matanda sa iglesia o isang diakono ang isang taong diborsyado?

Ano ba ang tamang paraan sa pagbabawtismo?

Hinihingi ba ng Diyos sa mga Kristyano na sumamba sa araw ng Sabado?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pandaigdig at lokal na iglesia?

Ibinabalik ba ng Dios ang ang pagtawag ng mga apostol at propeta sa Iglesya ngayon?

Ang bawtismo ba ay kinakailangan ng isang tao bago tumanggap ng kumunyon?

Ano ang kahulugan ng Kristiyanong pagsamba?

Paano haharapin ang mga hindi pagkakasundo sa iglesya?

Ano ang pagtatayo ng Iglesya?

Dapat bang mag-ikapu ang iglesya mula sa natatanggap nitong ikapu?

Gaano kalaking pagpapahalaga ang dapat na ibigay ng Iglesya sa gawain ng pagsamba?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kumpil o katiyakan ng pagiging Kristiyano?

Ano-anu ang mga responsibilidad ng mga diyakono sa Iglesya?

Ano-anu ang mga tungkulin ng isang matanda sa Iglesya?

Dapat bang magsuot ng belo ang mga babaeng Kristiyano?

Dapat ba tayong gumamit ng mga instrumentong pangmusika sa Iglesya?

Paanong si Hesus ang ating Sabbath ng kapahingahan?

Maaari bang maging tagapanguna ng iglesya ang isang lalaking nagasawa ng isang babaeng diborsyada?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinansa at sakramento?

Dapat ba tayong sumunod sa ating mga pastor?

May mga propeta pa ba sa Iglesya sa panahon ngayon?

Nabawtismuhan ako sa isang paraan na hindi naaayon sa Bibliya. Kailangan ko bang muling magpabawtismo?

Ano ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18?

Ano ba ng dapat gamitin sa kumunyon, alak o katas ng ubas?

Maaari bang maglingkod ang mga babae bilang mga diyakono sa Iglesya?

Maaari bang maglingkod ang mga babae bilang matanda o pastor ng Iglesya?

Ang mga babae ba ay nararapat na manatiling tahimik sa loob ng iglesya?

Ano ba ang mga sangkap sa tamang pagtitipon sa pagsamba?

Ano ang itinuturo ng Bibliya, ang bawtismo sa bata o bawtismo sa matanda?

Paanong ang Iglesya ay ang katawan ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin na ang Iglesya ang babaeng ikakasal kay Kristo?

Ano ang kahalagahan ng pagiging kaanib sa isang iglesya?

Kailangan bang dumalo ang isang tao sa mga gawain sa Iglesya para makapunta sa langit?

Ano ang dapat kong hanapin para sa isang Iglesya?

Bakit mahalaga ang pagiging miyembro ng isang Iglesya?

Ano ang dapat na gawin ng Iglesya sa mga kaloob na natatanggap nito mula sa mga miyembro?

Biblikal ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pastor o lingkod sa iglesya (clergy) at layko o karaniwang miembro (laity)?

Dapat ba na sarado o bukas para sa ibang mananampalataya ang komunyon?

Naaayon ba sa Bibliya ang ekumenismo (ecumenism) o pakikisama sa ibang grupo ng pananampalataya?

Sinaktan ako ng iglesya sa nakalipas. Paano ko ito mapagtatagumpayan at paano ko mapapanumbalik ang aking sigasig at pagnanais na dumalo sa iglesya?

Kailan ang tamang panahon upang umalis sa isang iglesya?

Ano ang Araw ng Panginoon?

Gaano tayo kadalas dapat na magdaos ng Huling Hapunan/Komunyon?

Ano ang katanggap-tanggap na dahilan sa pagliban sa pagsamba?

Ano ang gagawin ng isang Kristiyano kung nakatira siya sa isang lugar na walang iglesya o sambahan na dadaluhan at walang ibang Kristiyano na maaaring makasama?

Gaano kalaking awtoridad dapat na mayroon ang isang pastor sa isang iglesya?

Kailangan bang sumailaim ang isang tao sa pormal na pagaaral ng Bibliya bago makapaglingkod bilang isang pasto?

Ano ang mga kwalipikasyon para sa mga diyakono at matanda sa iglesya?

Ano ang iba’t-ibang paraan para ako makapaglingkod sa iglesya?

Ano ang simbolismo ng bawtismo sa tubig?

Kailan nagsimula ang iglesya?

Ano ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ministeryo?

Ano ang Christ Commission Fellowship?

Sino si Steve Murrell? Ano ang Victory Christian Fellowship?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Iglesia
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries