Ano ang Christ Commission Fellowship?


Tanong: "Ano ang Christ Commission Fellowship?"

Sagot:
Ang Christ Commission Fellowship (CCF) ay isang Ebanghelikong megachurch na orihinal na natatag sa Pilipinas. Ang iglesyang ito ay itinatag noong 1982 ng magasawang Pastor Peter Tanchi (isang Chinese) at Deonna Tanchi (isang Amerikana). Inaangkin ng CCF na mayroon itong mahigit sa 60 satellites sa Pilipinas at sa ibang bansa at may mahigit sa 70,000 miyembro. Ayon sa kanilang website, kahit na walang pinansyal na suporta mula sa ibang bansa, nakapagpatayo ang CCF ng isang gusali na may sampung palapag at may auditorium na kayang maglaman ng 10,000 na mananamba.

Tipikal sa mga Ebanghelikong iglesya, naniniwala ang CCF sa doktrina ng Trinidad, sa kawalan ng pagkakamali ng Kasulatan, sa pagiging Diyos at pagiging tao ni Kristo, sa pagiging Diyos ng Banal na Espiritu, sa kaligtasan sa biyaya ng Diyos, at sa bawtismo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Ang sentrong pagpapahalaga ng CCF ay inilahad sa ganitong paraan: "Ibigin ang Diyos, Ibigin ang Iba, Sundin ang mga salita ng Diyos, Magboluntaryo sa paglilingkod, at Isali ang pamilya" (mula sa website ng CCF). Ginagamit nito ang Pagdidisipulo ng labindalawa (D12) para sa estratehiya sa paglago ng iglesya. Pinakahuluganan ng CCF ang D12 na isang estratehiya na "ayon sa modelo ng pagdidisipulo ni Jesus."

Sa mga pagsamba at pagpupulong ng Christ Commission Fellowship, ginagamit ang topical na pamamaraan ng pangangaral hindi exegetical. Halos lahat ng sermon ay nakatuon sa mga praktikal na aplikasyon ng pananampalatayang Kristiyano gaya ng layunin sa buhay at mga pamamaraan para makamit ang mga layuning ito. Ang mga halimbawa ng mga praktikal na paksa ay katulad ng mga sumununod: "Magtagumpay sa pagbabalanse sa Buhay," "Magtagumpay sa relasyon sa Pamilya," "Gawing pag-asa ang Depresyon," "Sundin ang disenyo ng Diyos sa Relasyon," at iba pa. Puntahan ng mga miyembro ng ibang iglesya na nanggagaling sa iba'ibang lugar at iglesya sa Pilipinas, hindi gaanong tinatalakay ng mga Pastor ng CCF ang mga kontrobersyal na isyu gaya ng pagsasalita sa ibang wika, bawtismo sa Banal na Espiritu, Eleksyon at mga katuruan na may kaugnayan sa katiyakan ng kaligtasan ng mananampalataya, at mga katuruan patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap (eschatology). Dahil dito, nakararaming miyembro ng CCF ang walang kasanayan sa pagtatanggol sa kanilang pananampalataya.

Inaangkin ng Christian Commission Fellowship na hindi ito nanghahawak sa alinman sa katuruan ng Calvinism o Arminianism dahil itinuturing nito ang dalawang sistema ng paniniwala na "sistemang nanggaling sa tao" (hango sa isang training material ng CCF). Ngunit ang isang sulyap sa mga pagsasanay ng CCF ay magpapakita na sumasang-ayon ito sa mga katuruan ng Arminianism ng higit sa Calvinism at may halong ilang paniniwalang Pentecostal. Hindi sinasanay sa mga pagsamba ang mga prinsipyong regulasyon sa pagsamba, at isang prominenteng mangangaral ng CCF na si Bong Saquing ang nagtuturo na "ang hindi pagbibigay ng ikapu ay pagiimbita sa sumpa ng Diyos." Pinapayagan ng pamunuan ng CCF na magsalita ang ilang tagapagsalita na may kaduda-dudang teolohiya gaya ni Robert Morris, isang kilalang mangangaral ng prosperity Gospel, maging ang nagsusulong ng doktrina ng G12 na si Carlo Panlilio sa kanilang MOVE 2018 Youth Discipleship Conference kamakailan. (Naniniwala ang G12 sa mga makabagong apostol, sa teolohiya ng paggaling at pagyaman at teolohiya (prosperity gospel), ng paghahari ng mga Kristiyano sa lupa bago ang pagdating ni Kristo (Kingdom now theology) at kilala rin sa pagiging dahilan na pagkakahati-hati ng mga iglesya sa Pilipinas).

Hindi masama para sa isang Kristiyano ang pagdalo sa Christ Commission Fellowship, ngunit dapat siyang magsanay ng discernment. Dahil sa paglalagay ng pansariling pakahulugan ng ilang mga mangangaral ng CCF sa Kasulatan at ang pagkahilig ng mga mangangaral sa pagtutuon ng higit na pansin sa mga etikang Kristiyano (Christian Ethics) sa halip na sa mga solidong doktrina ng Bibliya, at ang pagiging bukas nito sa mga tagapagsalita na may maling doktrina, may panganib para sa mga Kristiyano na manatiling musmos sa espiritwal o matangay ng mga maling katuruan. Gaya ng mga taga Berea, dapat nating saliksikin ang Kasulatan araw-araw at timbangin mula roon kung totoo ang itinuturo ng mga mangangaral (tingnan ang Gawa17:11).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang Christ Commission Fellowship?