settings icon
share icon
Tanong

Ano ba ang Simbahan?

SagotKaramihan sa mga tao ngayon ang pagkakaunawa sa salitang simbahan ay isang gusali. Hindi ito ang Biblikal na kahulugan ng simbahan. Ang salitang simbahan ay nagmula sa Griyegong salita na “Ecclesia” na nangangahulugang isang “pagtitipon,” o mga “tinawag.” Ang payak na kahulugan ng simbahan ay hindi tumutukoy sa isang gusali, sa halip ito ay tumutukoy sa mga tao. Tila isang panunuya kung minsan na kung tinatanong natin ang ilang tao kung anong simbahan ang kanilang dinadaluhan ang kadalasang sagot nila ay Baptist, Methodist o iba pang denominsayon. Kadalasan ang tinutukoy nila ay ang denominasyon o ang gusali. Basahin ang aklat ng Roma 16: 5: : "…At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay..." Ang tinutukoy ni Pablo ay ang simbahan na nasa kanilang tahanan, at hindi ang gusali, sa halip katawan ng mga mananampalataya.

Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Sinasabi ng aklat ng Efeso 1: 22-23, "At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, Na siyang katawan niya, na kapuspusan ni yaong pumupuspos ng lahat sa lahat." Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya mula sa panahon ng Pentecost hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng dalawang aspeto:

(1) Ang pandaigdigang simbahan ay ang simabahang binubuo ng lahat ng mga taong mayroong personal na relasyon kay Hesu Kristo. Sinasabi sa aklat ng 1 Corinto 12: 13, "Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griyego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu." Nakikita natin na ang lahat ng mga nananampalataya kay Hesus ay parte na ng katawan ni Kristo. Ang totoong simbahan ng Diyos ay hindi ang partikular na gusali o denominasyon. Ang pandaigdigang simbahan ng Diyos ay ang lahat ng mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.

(2) Ang lokal na simbahan ay inilarawan sa aklat ng Galacia 1: 1-2, "Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesu Kristo, at ng Diyos Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay), At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia." Dito nakikita natin na sa probinsiya ng Galacia mayroong maraming mga simbahan-ito ang tinatawag nating mga lokal na simbahan. Ang simbahan ng mga Baptist, Lutheran, at Katoliko at iba pa. ay hindi ang pandaigdigang simbahan-sa halip ito ay isang lokal na simbahan. Ang pandaigdigang simbahan ay binubuo ng yaong mga nanampalataya kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Ang miyembrong ito ng pandaigdigang simbahan ay dapat nakikipaghalubilo sa isang lokal na simbahan.

Sa pagtatapos, ang simbahan ay hindi ang gusali, o ang denominasyon. Ayon sa Bibliya, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo-lahat ng mga nanampalataya kay Hesu Kristo para sa kanilang kaligtasan (Juan 3:16; 1 Corinto 12:13). Mayroong mga miyembro ng pandaigdigang simbahan (katawan ni Kristo) sa mga lokal na simbahan.Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang Simbahan?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries