سوالاتی دربارة زندگی مسیحی


یک مسیحی کیست؟

چگونه می توانم خواست خداوند را برای زندگیم درک نمایم؟

به عنوان یک مسیحی، چگونه می توانم در زندگیم بر گناه چیره شوم؟

آیا مسیحیان باید از شریعت عهد قدیم، پیروی کنند؟

رشد روحانی یعنی چه؟

کتاب مقدس درباره جنگ روحانی چه می گوید؟

چطور می توانیم به دوستان و خانواده خود بشارت بدهیم بدون اینکه آنها از خود دور کنیم؟

کتاب مقدس درباره روزه مسیحی چه می گوید؟

چطور می توانیم صدای خدا را تشخیص دهیم؟

من چطور می توانم آنهایی را که به من گناه می کنند ببخشم؟

مسیحی جسمانی به چه معناست؟

چرا همه مسیحیان ریاکار هستند؟ آیا همه مسیحیان ریاکار هستند؟

چگونه می توانم شادی را در زندگی مسیحی ام تجربه کنم؟

مدیتیشن یا تامل مسیحی چیست؟

معنویت مسیحی چیست؟

اگر ما بخشیده شده ایم چه نیازی است که به گناهان خود اعتراف کنیم (اول یوحنا فصل 1 آیه 9)؟

اگر من نجات یافته ام و تمام گناهانم بخشیده شده اند، چرا به گناه کردن ادامه ندهم؟

اسلحه کامل خدا چیست؟

چه زمان، چرا، و چگونه خداوند ما را به خاطر گناهمان تادیب می کند؟

یک مسیحی چگونه باید با احساس تقصیر در خصوص گناهان گذشته اش که پیش از نجات یا پس از آن انجام داده، کنار بیاید؟

کتاب مقدس درباره شریعت گرایی چه می گوید؟ یک مسیحی چگونه باید از افتادن در دام شریعت گرایی دوری کند؟

من در مسیح کیستم؟

منظور عیسی مسیح از اینکه زندگی را به فراوانی به ما خواهد داد چه بود؟

چرا خلوت کردن با خدا مهم است؟

تدهین یعنی چه؟ تدهین شده یعنی چه؟

چگونه مسیحیان باید از ایمان خود در این دنیای ضد مسیحی دفاع کنند؟

آیا مسیحیان قدرت توبیخ شیطان را دارند؟

چگونه می توانم بیشتر شبیه عیسی مسیح بشوم؟

چگونه می توانم رابطه نزدیک تری با خدا داشته باشم؟

آیا باید نزد کسانی که در حقشان گناه کرده ایم اعتراف کنیم؟

چگونه می توانم یک گواهی (شاهد) موثر برای عیسی مسیح در این دنیای تباه شده باشم؟

پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی چه؟

من گناه ..... را مرتکب شده ام. آیا خدا من را می بخشد؟

از کجا متوجه شوم که خدا انجام کاری را از من می خواهد؟

چگونه برای خدا زندگی کنم؟

آیا خدا قول داده که ما بیشتر از گنجایش خود وسوسه و آزمایش نشویم؟

چگونه بر وسوسه غلبه کنم؟

آیا این کار که برای حفظ جان خود به صورت مخفیانه مسیحی باشیم غلط است؟

آیا تقدیس کامل/ بی گناهی کامل در این زندگی ممکن است؟

دیدگاه کتاب مقدس در مورد موانع روحانی چیست؟

آیا رنج کشیدن برای عیسی مسیح همیشه قسمتی از زندگی یک مسیحی خواهد بود؟

چگونه می توانم کنترل افکارم را به دست بگیرم؟

چرا خدا اجازه می دهد آزمایش ها و رنج ها در زندگی ما وجود داشته باشند؟

پرستش واقعی چیست؟

چگونه اعتماد به خدا را یاد بگیرم؟

روش درست پرستش خدا چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة زندگی مسیحی

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا