چه زمان، چرا، و چگونه خداوند ما را به خاطر گناهمان تادیب می کند؟سوال: چه زمان، چرا، و چگونه خداوند ما را به خاطر گناهمان تادیب می کند؟

جواب:
تادیب خداوند واقعیتی است در زندگی ما ایمانداران که اغلب نادیده گرفته می شود. ما معمولاً اغلب از شرایط و رویدادهایمان شکایت می کنیم اما تشخیص نمی دهیم که اینها پیامدهای گناه خودمان و بخشی از تادیب محبت آمیز و فیاض خداوند برای آن گناه است. این بی توجهی خودمحورانه می تواند باعث شود که گناه در زندگی ایماندار تبدیل به یک عادت شود و منجر به تادیبِ به مراتب شدیدتری شود.

تادیب را نباید با تنبیه بیرحمانه اشتباه گرفت. تادیب خداوند، محبت خدا را به ما نشان می دهد و اشتیاق او را نسبت به هر یک از ما، که مقدس باشیم. "پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار و از توبیخ او بیزاری مجو، زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد، تأدیب می‌کند چنانکه پدری، فرزند خویش را که مایۀ خشنودی اوست" (امثال 11:3-12؛ نگاه کنید به عبرانیان 5:12-11). خدا از آزمایشها، امتحانها، و شرایط سخت استفاده می کند تا ما را به توبه بکشاند و به سوی خودش برگرداند. تادیب او باعث می شود که در ایمان قویتر شده، و مشارکتمان با خدا تجدید شود (یعقوب 2:1-4)، و همچنین قدرتی را که گناه بر ما داشته، نابود کند.

تادیب خداوند برای خیریت خودمان است، که او در زندگیمان جلال بیابد. او می خواهد در قدوسیت زندگی کنیم، و بدین شکل، زندگیمان، طبیعت تازه ای را که خدا به ما داده، بازتاب دهد: "بلکه همچون آن قدّوس که شما را فرا‌‌خوانده است، شما نيز در همه رفتار خويش مقدّس باشيد؛ چرا‌که نوشته شده است: مقدّس باشيد، زيرا که من قدّوسم" (اول پطرس 15:1-16).بازگشت به خانۀ فارسیچه زمان، چرا، و چگونه خداوند ما را به خاطر گناهمان تادیب می کند؟