settings icon
share icon
سوال

چگونه می توان حضور خدا را واقعا تجربه کرد؟

جواب


مفهوم «تجربه حضور خدا» گرچه در میان مسیحیان بسیار رایج است اما به طور مشخص در کتاب مقدس عنوان نشده است. دستورات متعددی در کتاب مقدس برای برقراری ارتباط با خدا وجود دارد، ولی دستور عملی برای تجربه حضور خدا عنوان نشده است. ما باید خدا را با تمامی دل و جان دوست داشته باشیم (تثنیه فصل 6 آیه 5)، از او اطاعت کنیم (تثنیه فصل 27 آیه 10، اول یوحنا فصل 5 آیه 2)، به خدا اعتماد کنیم (یوحنا فصل 14 آیه 1)، از او بترسیم (جامعه فصل 12 آیه 13، اول پطرس فصل 2 آیه 17) و دیگر موارد. اما در کتاب مقدس به ما گفته نشده است که «خدا را تجربه کنیم.» معنی تجربه در فرهنگ لغت عبارتست از: 1) شرکت کردن در، دستخوش (چیزی) قرار گرفتن. 2) از نظر احساسی یا زیباشناختی به حرک درآمدن توسط کسی یا چیزی. 3) شناختن از طریق نجربه

بنابراین تجربه کردن خدا یعنی چه و چگونه به آن می رسیم؟ اگر با تعاریف فرهنگ لغت آغاز کنیم و آنها را کنار هم قرار دهیم و در ارتباط با خدا به کار ببریم، به این تعریف می رسیم، «شرکت در ذات خداوند، برانگیخته شدن توسط او، و شناخت او از راه آشنایی با او.»

قبل از اینکه با خداوند در چیزی شریک شویم باید ابتدا با دو کشمکش درونی آشنا شویم. اول، هر یک از ما گناهکار و ناامید هستیم، درون چاه گیر افتاده ایم و با تلاش خودمان نمی توانم ازآن بیرون بیاییم (رومیان فصل 3 آیه 12). دوم، هیچیک از کارهای ما برای نجات قابل قبول خداوند نیستند کارهایی مانند: کمک به فقرا، کار داوطلبانه و خیریه، شرکت در کلیسا یا هر کار دیگری (اشعیا فصل 64 آیه 6). کتاب مقدس به ما می گوید برای حل این مشکلات باید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیریم و زندگی خود را به او تسلیم کنیم. فقط در اینصورت است که گفتار و کردار ما برای خدا قابل قبول خواهند شد (دوم قرنتیان فصل 12 آیه های 9 تا 10). اولین اصل برای تجربه کردن خدا این است که صفات و ذات الهی او را تجربه کنیم (دوم پطرس فصل 1 آیه 4)، و این کار تنها از راه ایمان به خونی که از عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما ریخته شد امکان پذیر است.

دومین بخش از تعریف تجربه خداوند، حرکت کردن توسط اوست. حرکت خدا در وجود انسان یکی از کارهای روح القدس است. در آغاز خلقت، روح خدا بر روی توده های بخار حرکت کرد (پیدایش فصل 1 آیه 2)، سپس در قلب بی ایمانان به حرکت درآمد، و آنها را به سوی مسیح کشاند. روح او در به حرکت درآمدن ما نقش فعال دارد. ما توسط خداوند به سمت ایمان کشیده شده ایم (یوحنا فصل 6 آیه 44)، روح او در قلب های ما جریان دارد و ما را قانع می کند که گناهکاریم و به یک نجات دهنده نیز داریم (یوحنا فصل 16 آیه های 7 تا 9)، او درون قلب ایمانداران، آنها را هدایت می کند، به آنها آسودگی و آرامش می بخشد، آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد، و ثمره های خودش را درون ما تولید می کند (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23). روح القدس، نویسندگان همه 66 کتاب در کتاب مقدس را به حرکت درآورد تا هرآنچه به قلب و ذهن آنها می دمد را بنویسند (دوم پطرس فصل 1 آیه 21)، و بوسیله کتاب مقدس، درون ما در جنب و جوش است تا فرزند خدا بودن را به روح ما شهادت دهد (رومیان فصل 8 آیه 16).

سومین بخش تجربه کردن خداوند، فرایند پیوسته شناخت او در طول زندگی است، یعنی چنان به نزدیک شویم که زندگی خود را مشتاقانه و تز روی اعتماد کامل به او تسلیم کنیم. این فرایند شامل در ک این حقایق است که او وفادار، خوب، مقدس، عادل، تغییرناپذیر، قادر مطلق و حاکم بر همه شرایط است. یکی از لذت بخش ترین بخش های تجربه حضور خدا در زندگی، شناخت بسیار عمیق عشق اوست. کتاب مقدس به ما می گوید، «خداوند محبت است» (اول یوحنا فصل 4 آیه 8). وقتی عشق او را تجربه می کنیم، عشق مسیحی خود را بدون توجه به شرایط به دیگران هم ابراز می کنیم، و تجربه دیگران از عشق او (توسط ما) باعث می شود تا این چرخه عشق بیشتر و بزرگتر شود.

نکته اصلی در تجربه حضور خدا این نیست که انتظار داشته باشیم او را واقعا به طور فیزیکی و احساسی تجربه کنیم. بلکه این تجربه یک فرایند پیوسته در طول زندگی است که از طریق ایمان به عیسی مسیح، حرکت توسط روح القدسی که ما را تقدیس می کند و شناخت بیشتر او حاصل می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه می توان حضور خدا را واقعا تجربه کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries