کتاب مقدس دربارة جنگ روحانی چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس دربارة جنگ روحانی چه می گوید؟

جواب:
در مورد جنگ روحانی دو اشتباه اولیه وجود دارد – زیاده رَوی و کم رَوی. بعضی ها در هر گناهی، هر اختلاف نظری، و هر مشکلی تقصیر را بگردن ارواح شریر می اندازند که باید آنها را بیرون کنند. بعضی دیگر کاملا جنبة روحانی را که کتاب مقدس به ما می گوید جنگ ما با دنیای روحانیست، انکار می کنند. کلید موفقیت در جنگهای روحانی پیدا کردن تعادل کتاب مقدسی است. عیسی مسیح گاهی روحهای شریر را از مردم بیرون می کرد و گاهی آنها را بدون اینکه اشاره ای به ارواح شریر بکند شفا می داد. پولس رسول مسیحیان را راهنمایی می کرد که بر علیه گناه در خودشان بجنگند (رومیان 6) و بر علیه شریر بجنگند (افسسیان 6: 10-8).

افسسیان 6: 10-12 می گوید، خلاصه ای برادران من در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شوید. اسلحة تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی." این قسمت حقایق مهمی را به ما درس می دهند. ما فقط می توانیم در قدرت خداوند قوی باشیم، اسلحة خدا ست که ما را محافظت می کند، و جنگ ما بر علیه نیروهای شریر این دنیاست.

نمونة قوی از کسی که در خداوند قوی بود میکائیل، رئیس ملائکه بود که در کتاب یهودا باب 9 آمده است. میکائیل، احتمالا قوی ترین فرشتگان خدا، با قدرت خود به شیطان حکم نکرد، اما گفت، "خداوند تو را توبیخ نماید!" مکاشفه 12: 7-8 می گوید که در زمانهای آخر میکائیل شیطان را شکست می دهد. اما هنوز هم وقتی موضوع اختلاف او با شیطان می شود، میکائیل شیطان را به اسم و اقتدار خدا توبیخ می کند، نه با قدرت خود. تنها از طریق رابطة ما با عیسی مسیح است که مسیحیان بر شیطان و ارواح شریر قدرت دارند. تنها در نام اوست که توبیخ ما قدرت دارد.

افسسیان 6 : 13-18 توضیحی از اسلحه های روحانی خدا به ما می دهد. ما باید با کمربند راستی، جوشن عدالت، خبر خوش صلح، سپر ایمان، خود نجات، شمشیر روح، و دعا در روح محکم بایستیم. در جنگ روحانی هر یک از این اسلحه ها نمایانگر چه چیزهایی هستند؟ ما باید بر ضد دروغهای شیطان، حقیقت را بیان کنیم. ما باید در این حقیقت بمانیم که بخاطر قربانی مسیح برایمان، عادل محسوب می شویم. ما باید انجیل را اعلام کنیم هر چند که با مخالفت روبرو شویم. ما از ایمانمان بر نمی گردیم، هر چقدر که حملات به ما زیاد باشند. دفاع نهایی ما اطمینانیست که به نجاتمان داریم، اطمینانی که هیچ نیروی روحانی نمی تواند آنرا از ما بگیرد. سلاح حملة ما کلام خداست، نه عقیده یا احساسات خودمان. ما باید نمونة عیسی مسیح را دنبال کنیم و بدانیم که بعضی از پیروزیهای روحانی تنها از طریق دعا بوقوع می پیوندند.

عیسی مسیح نمونة نهایی ما برای جنگ روحانی است. مشاهده کنید چطور خداوند با حملة مستقیم شیطان مواجه شد وقتیکه بوسیلة او در بیابان مورد وسوسه قرار گرفت (متی 4: 1-11). هر وسوسه ای به همان طریق جواب داده شد-با این حرف "مکتوب است." عیسی می دانست که کلام خدای زنده قوی ترین اسلحه بر علیه وسوسه های شیطان است. اگر عیسی مسیح خودش کلام را برای مبارزه با شیطان استفاده کرد، آیا ما جرئت می کنیم از چیز دیگری استفاده کنیم؟

داستان هفت پسر اسکیوا نمونه ای است از نبودن در جنگ روحانی. "لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عزیمه خوان بر آنانیکه ارواح پلید داشتند نام خداوند عیسی را خواندن گرفتند و می گفتند شما را به آن عیسی که پولس به او موعظه می کند قسم می دهیم. و هفت نفر پسران اسکیوا رئیس کهنة یهود این کار را می کردند. اما روح خبیث در جواب ایشان گفت عیسی را می شناسم و پولس را می دانم لیکن شما کیستید. و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست و بر ایشان زورآور شده غلبه یافت بحدیکه از آن خانه عریان و مجروح فرار کردند (اعمال رسولان 19: 13-16)". هفت پسر اسکیوا اسم عیسی مسیح را استفاده می کردند. این کافی نبود. هفت پسر اسکیوا رابطه ای با عیسی مسیح نداشتند، بنابراین، کلمات آنها بدون اقتدار بود. هفت پسر اسکیوا بر روی یک روش تکیه داشتند. آنها روی عیسی مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده شان تکیه نداشتند و کلام خدا را در زندگی روحانی شان عمل نمی کردند. در نتیجه، بطور حقارت آمیزی کتک خوردند. از این نمونه درس بگیریم و جنگ روحانی را آنطور که کتاب مقدس درس می دهد انجام دهیم.

بطور خلاصه، کلید های موفقیت در جنگ روحانی چه چیزهاییست؟ اول اینکه بر قدرت خدا تکیه کنیم، نه قدرت خود. دوم اینکه در نام مسیح شیطان را توبیخ کنیم و نه در نام خود. سوم اینکه خودمان را با اسلحة تام خدا محافظت نماییم. چهارم اینکه با شمشیر روح-کلام خدا به جنگ روحانی برویم. و بالاخره، بیاد داشته باشیم که وقتی بر علیه شیطان و ارواح شریر جنگ روحانی می کنیم، هر گناه یا مشکلی یک روح شریر نیست که بیرون افکنده شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس دربارة جنگ روحانی چه می گوید؟