settings icon
share icon
سوال

چرا مسیحی بودن سخت است؟ چرا گاهی مسیحی بودن همراه با مشکلات می باشد؟

جواب


هرکسی که به شما می گوید با تعهد به مسیح، زندگی راحت تری خواهید داشت دروغ گفته است؛ البته حتما موفق خواهید بود. حتما زندگی شما لذت بخش تر خواهد بود، اما راحت تر نخواهد بود. زندگی ما پس از مسیحی شدن از بعضی جهات مشکل تر خواهد شد. نبرد با گناه بهترین مثال از این مشکلات است. تنبلی، شکم بارگی، قسم خوردن، خشم، حسادت، خودخواهی، مادی گرایی، طمع، مسائل مربوط به روابط صمیمی، و دیگر وسوسه هایی که پایان ندارند. دنیا، جسم و شیطان فقط به این دلیل که مسیحی شده ایم، ما را رها نخواهند کرد.

فهرستی از گناهان که دوهزار سال پیش در غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21 عنوان شد، هنوز هم در مورد بشر قرن بیست و یکمی به کار می رود. بعد از این فهرست شاهد ثمره های روح القدس هستیم که عبارتند از: عشق، خوشی، آرامش، صبر، مهربانی، خوبی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. این حالت با تغییر کار ذات گناه آلود به کار روح القدس پیش می آید، که البته فرایند ساده ای هم نیست.

ما با قبول عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، بلافاصله خدا را خشنود کرده و رضایت او را کسب می کنیم (رومیان فصل 10 آیه 10)، با او آشتی می کنیم و از همه حقوق و مزایای قانونی یک فرزند برخوردار خواهیم شد (یوحنا فصل 1 آیه 12). ما با خالق جهان رابطه برقرار می کنیم.

معمولا این حقیقت نادیده گرفته می شود که باید عیسی مسیح را به عنوان خدا بپذیریم. ما به عنوانی کسانی که با خون خدا خریداری شده ایم، دیگر حقی بر خودمان نداریم (اول قرنتیان فصل 6 آیه 20). تقدس و تطهیر از اینجا آغاز می شود، و این فرایند مستمر مُردن در خود تا زمانی که در بدن های زمینی زندگی می کنیم، ادامه خواهد داشت (متی فصل 16 آیه 24).

تولد دوباره روح یک مسیحی سیستم هشدار دهنده ای را در وجود ما فعال می کند که هر لحظه این تغییر و دگرگونی را به ما یادآوری می کند. با رفتارهای غلط و گناه آلود، دیگر مانند گذشته راحت نخواهیم بود. ما دیگر آن انسان قبلی نخواهیم بود و روز به روز بیشتر از طبیعت کهنه خود فاصله می گیریم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17).

مسیحی شدن مشکل است چراکه باید با جهان بینی متفاوتی با زندگی روبرو شویم که دارای ارزش های جدیدی (ارزش های الهی) می باشد. ما غرق در دنیایی بودیم که ایده آل های خودش را در بوق و کرنا می کرد و هر کسی که به آن شک می کرد را متهم می نمود. قبل از اینکه نجات پیدا کنیم، همه گفته های دنیا را حتی بدون تفکر درباره آنها قبول می کردیم. هیچ چیزی غیر از آن را نمی شناختیم، تا زمانی که چشمان ما به روی حقیقت باز شد، و دروغ های دنیا برای ما قابل تشخیص شدند. جنگ با آن دروغ ها مشکل است.

مسیحی شدن مشکل است، برای اینکه باید در خلاف جهت رودخانه (دنیا) شنا کنیم. خواسته های ما تغییر می کنند؛ فرایند تقدس و پاکسازی می تواند بسیار سخت باشد. دوستان ما را دیگر درک نمی کنند، روابط و معاشرت های جدید ما برای خانواده سوال برانگیز می شود. کسانی که دوستشان داریم احساس می کنند آنها را طرد می کنیم، عصبانی می شوند و حالت تدافعی به خود می گیرند. آنها درک نمی کنند که چرا ما دیگر نمی توانیم مانند قبل زندگی کنیم.

مسیحی شدن سخت است، برای اینکه نیاز به رشد و بلوغ دارد. خداوند بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم ما را دوست دارد، به همین دلیل اجازه نمی دهد بدون تغییر و رشد ادامه دهیم. رشد می تواند گاهی دردناک باشد، و ما معمولا دوست نداریم منطقه امن خود را ترک کنیم، اما تغییرات مثبت همیشه مفید هستند. همینطوری که در عیسی مسیح رشد می کنیم، متوجه می شویم که خداوند فقط خواستار پیروی ما از قوانین نیست. او تمام وجود ما و زندگی مصلوب شده را می خواهد، ما باید تمام وجود خود را به او بسپاریم. ما از راه اطاعت و ایمان به او، آرامش و راحتی را با راهنمایی او به دست خواهیم آورد.

مسیحی بودن سخت است، برای اینکه پیوسته باید خواسته های نفسانی را رد کنیم و خودمان را کاملا به روح القدس واگذار کنیم. یاد می گیریم در مقابل تنش ها با صبر و مهربانی برخورد کنیم، نه اینکه به فکر تلافی باشیم. یاد می گیریم به جای کینه توزی و خشم، ببخشیم. یاد می گیریم احساس تردید، که زمانی آن را عشق می دانستیم، را با عشق واقعی و غیرشرطی (مهربانی واقعی) جایگزین کنیم. ما با مُردن روزانه در خود یاد می گیریم که مطیع باشیم.

بله، مسیحی بودن به دلایل زیادی مشکل است. اما همه داستان این نیست. ایمانداران در مواجه با مشکلات تنها نیستند. ما با قدرت مسیح از عهده همه مشکلات برخواهیم آمد (فیلیپیان فصل 4 آیه 13). ایمانداران واقعی هرگز از پا در نمی آیند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه های 8 تا 9).

پیروی از عیسی مسیح با پاداش های تضمین شده و ابدی همراه است (لوقا فصل 18 آیه های 29 تا 30). تجربه به ما می آموزد که زندگی بر اساس روش های خداوند امن تر، بهتر و قابل اعتمادتر از روش های دنیوی است. اطاعت همراه با ایمان به خداوند، تنها راه ما برای رسیدن به زندگی نو و پرثمر می باشد (یوحنا فصل 10 آیه 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا مسیحی بودن سخت است؟ چرا گاهی مسیحی بودن همراه با مشکلات می باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries