settings icon
share icon
سوال

تفاوت بین یک مسیحی و یک شاگرد مسیح چیست؟

جواب


اصطلاح مسیحی و شاگر مسیحی با هم مرتبط هستند اما مترادف نمی باشند. واژه یونانی معادل «شاگرد» در عهد جدید کلمه «ماتیدیس» است که به معنای «دانش آموز»، «یادگیرنده» می باشد. شاگرد به پیروی گفته می شود که کاملا از آموزش های شخص دیگری تبعیت می کند و آنها را قانون و سرلوحه زندگی خود قرار می دهد. فریسیان از اینکه شاگرد موسی بودند به خود می بالیدند (یوحنا فصل 9 آیه 28). پیروان مسیح خیلی پیش تر از آنکه مسیحی خوانده شوند با نام شاگردان از آنها یاد می شد. شاگردی آنها با فراخوان مسیح و پیروی از او آغاز شد (متی فصل 9 آیه 9).

عیسی مسیح هزینه پیروی از خودش را بیان کرد. شاگردی، مستلزم یک زندگی کاملا متعهد بود: «كسی كه می‌خواهد شاگرد من شود، نخست بايد بنشيند و حساب كند كه آيا می‌تواند به خاطر من از مال و دارايی خود چشم بپوشد يا نه» (لوقا فصل 14 آیه 33). از شاگردان انتظار فداکاری و از جان گذشتگی می رود: « هر كه می‌خواهد مريد من باشد، بايد خود را فراموش كند و صليب خود را برداشته، مرا پيروی كند» (متی فصل 16 آیه 24).

همه پیروان مسیح نتوانستند چنین تعهدی به او داشته باشند. بسیاری از آنها پس از مدتی او را ترک کردند. « بسياری از پيروانش از او روی گرداندند و ديگر او را پيروی نكردند» (یوحنا فصل 6 آیه 66).

عیسی مسیح همیشه از واژه شاگرد استفاده میکرد نه مسیحی. کلمه مسیحی برای نخستین بار در کتاب اعمال رسولان استفاده شد: « در انطاكيه بود كه برای نخستين بار پيروان عيسی مسيح را «مسيحی» لقب دادند» (اعمال رسولان فصل 11 آیه 26). اکثر محققان بعید می دانند که ایمانداران نام «مسیحی» را برای خود برگزیده باشند. کلیسای نخستین با نام هایی مانند «شاگردان» (اعمال رسولان فصل 13 آیه 52، فصل 20 آیه 1، فصل 21 آیه 4)، «قدیسین» (رومیان فصل 1 آیه 7، اول قرنتیان فصل 16 آیه 1، افسسیان فصل 1 آیه 1) و «برادران» (اول قرنتیان فصل 1 آیه 9، اول پطرس فصل 3 آیه 8) یکدیگر را مورد خطاب قرار می دادند.

به نظر می رسد اصطلاح «مسیحی» یعنی «متعلق به مسیح»، توسط کسانی خارج از کلیسا (غیرمسیحیان) ابداع شد. و احتمالا اصطلاح تحقیرآمیزی بوده است. این اصطلاح دو مرتبه دیگر در عهد جدید تکرار شده است (اعمال رسولان فصل 26 آیه 28، اول پطرس فصل 4 آیه 16). اول پطرس فصل 4 آیه 16 این نظریه را که اصطلاح «مسیحی» تحقیرآمیز بوده است، تقویت می کند: « اما اگر به علت مسيحی بودن، مورد اذيت و آزار قرار گيريد، شرمگين نشويد، بلكه افتخار كنيد كه نام مسيح بر شماست و خدا را به خاطر آن شكر گوييد! »

از نظر کتاب مقدس، یک مسیحی شاگرد عیسی مسیح است. مسیحی کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده است (یوحنا فصل 1 آیه 12)، و توسط قدرت روح القدس دوباره متولد شده است (یوحنا فصل 3 آیه 3). یک مسیحی متعلق به مسیح است و هر روز بیشتر به شباهت او درمی آید (دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18).

یک مسیحی واقعی (نه کسی کی فقط در ظاهر و اسم مسیحی است) باید شاگرد مسیح نیز باشد. به این معنی که بهای آن را در نظر گرفته و خود را به مسیح متعهد کرده است. قبول کرده تا فداکاری کند و هرکجا که عیسی مسیح او را هدایت می کند، برود. شاگرد مسیح از تعالیم او پیروی می کند، او را در بالاترین اولویت زندگی خود قرار می دهد، بر اساس اصول او زندگی می کند. و فعالانه به دنبال شاگردسازی می باشد (متی فصل 28 آیه های 19 تا 20).

یک مسیحی واقعی ایماندار به مسیح است و از طریق روح القدس ساکن در وجودش دوباره متولد شده است. یک مسیحی، عیسی مسیح را دوست دارد، و به همین دلیل از او اطاعت می کند (یوحنا فصل 14 آیه 15). پولس واقعیت شاگرد مسیحی بودن را توضیح می دهد: « وقتی مسيح بر روی صليب مصلوب شد، در حقيقت من نيز با او مصلوب شدم. پس ديگر من نيستم كه زندگی می‌كنم، بلكه مسيح است كه در من زندگی می‌كند! و اين زندگی واقعی كه اينک در اين بدن دارم، نتيجهٔ ايمان من به فرزند خداست كه مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت » (غلاطیان فصل 2 آیه 20).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت بین یک مسیحی و یک شاگرد مسیح چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries