سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس


دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند؟

آیا چنین چیزی بعنوان حقیقت مطلق / حقیقت جهانی وجود دارد؟

ده فرمان کدامند؟

آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا جزئی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

چرا یهودیان و اعراب مسلمان از همدیگر متنفرند؟

آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟

چرا خدا قوم اسرائیل را برگزید تا قوم او خوانده شوند؟

آیا کتاب مقدس برده داری را تایید می کند؟

دید مسیحی درمورد پیشگو چیست؟

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟

آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟

ماموریت بزرگ چیست؟

چه اتفاقی در دوره بین العهدین افتاد؟

آیا صحیح است که زنان مسیحی آرایش یا گریم کنند یا زیورآلات به تن کنند؟

ملکیصدق که بود؟

داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟

آیا برای یک مسیحی صحیح است که به موسیقی دنیوی (سکولار) گوش دهد؟

اهمیت دو پاره شدن پرده محرابگاه معبد در هنگام مرگ عیسی چه بود؟

خاری که در جسم پولس بود چه بود؟

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟

منظور کتاب مقدس از "شما خدایانید" در مزمور 6:82 و یوحنا 34:10 چیست؟

روانشناسی چگونه با مشاورۀ کتاب مقدسی کار می کند؟

فریسیان و صدوقیان که بودند؟

چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟

سفرهای بشارتی مختلف پولس کدامند؟

آیا باید به گناهکار محبت کرد، اما از گناه تنفر داشت؟

اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟

چرا یهودا به عیسی خیانت کرد؟

آبای کلیسا چه کسانی بودند؟

آیا یک مسیحی می‌تواند مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت رود؟

باستان شناسی مسیحی- چرا این موضوع اهمیت دارد؟

چه بر سر صندوق عهد افتاد؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس