آیا یک مسیحی می‌تواند مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت رود؟


سوال: آیا یک مسیحی می‌تواند مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت رود؟

جواب:
کتاب مقدس به ما می گوید که "همچون گنجشکِ سرگردان و پرستوی در پرواز، لعنتِ ناروا نیز بر کسی قرار نگیرد" (امثال 2:26). این بدین معناست که لعنتهای احمقانه تاثیری ندارند. خدا اجازه نمی دهد که فرزندانش زیر لعنت روند. خدا حاکم است. هیچ کس قدرت لعنت کردن کسی را که خدا تصمیم گرفته او را برکت دهد، ندارد. خدا تنها کسی است که قادر به صادر کردن حکم داوری است.

"جادو" در کتاب مقدس همواره به صورت منفی توصیف شده است. تثنیه 10:18-11 کسانی را برمی‌شمرد که جادو و کارهای مشابه دیگری انجام می‌دهند و ایشان را "در نظر یهوه کراهت آور" می‌داند، به عنوان مثال کسانی که کودکان را قربانی می‌کنند، جادوگر، فالگیر، افسونگر یا غیبگو (از طریق ایجاد رابطه با مردگان). میکاه 12:5 می گوید که خدا جادوگران و فالگیران را نابود خواهد کرد. مکاشفه ۱۸ جادو را نوعی فریب می‌داند که ضد مسیح و "شهر بزرگ بابلِ" وی از آن استفاده خواهند کرد (آیات ۲۱-۲۴). هرچند در زمانهای آخر فریب آنقدر زیاد خواهد شد که حتی اگر خدا ما را حفظ نمی‌کرد، برگزیدگان نیز در دام فریب می‌افتادند (متی ۲۴:۲۴). خدا به کلی شیطان، ضد مسیح و تمام کسانی که از او پیروی می‌کنند را نابود خواهد کرد (مکاشفه، فصلهای ۱۹-۲۰).

مسیحی به عنوان خلقتی جدید در عیسی مسیح تولد تازه پیدا کرده است (دوم قرنتیان 17:5) و ما در حضور مداوم روح القدس قرار داریم، کسی که در ما ساکن است و در محافظت اوست که حیات داریم (رومیان 11:8). لازم نیست در مورد هرگونه جادوی بت‌ پرستانه از سوی دیگران بر خود نگران باشیم. افسونگری (وودو)، جادوگری، سِحر و لعنتها هیچ قدرتی بر ما ندارند، زیرا آنها از شیطان می‌ آیند و ما می دانیم که "آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست" (اول یوحنا ۴:4). خدا بر او غلبه یافته و ما آزاد شده‌ایم تا خدا را بدون ترس بپرستیم (یوحنا 36:8). "خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ (مزمور 1:27).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا یک مسیحی می‌تواند مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت رود؟