صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟


سوال: صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟

جواب:
مزمور 2:87-3 می گوید، "خداوند دروازه‌های صَهیون را دوست می‌دارد، بیش از همۀ مسکنهای یعقوب. ای شهر خدا، سخنان پرجلال درباره‌ات گفته می‌شود." کلمه صهیون که بیش از 150 بار در کتاب مقدس آمده است، اساساً به معنای "قلعه" یا "دژ" می باشد. در کتاب مقدس، صهیون هم شهر داوود است و هم شهر خدا. همانطور که کتاب مقدس به جلو می رود، کلمه "صهیون" از معنای اولیه اش که یک شهر فیزیکی است فاصله گرفته و معنای روحانی تری به خود می گیرد.

اولین اشاره ای که به کلمه "صهیون" در کتاب مقدس شده در دوم سموئیل 7:5 می باشد: "با وجود این، داوود دژ صَهیون، شهر داوود را تصرف کرد." بنابراین صهیون در اصل نام دژ کهن یبوسیان در شهر اورشلیم بود. صهیون نه تنها در معنای دژ، بلکه در معنای شهری که دژ در آن قرار داشت نیز به کار می رود. بعد از آنکه داوود "دژ صهیون" را تسخیر کرد، صهیون از آن به بعد "شهر داوود" نامیده شد (اول پادشاهان 1:8؛ اول تواریخ 5:11؛ دوم تواریخ 2:5).

هنگامی که سلیمان معبد را در اورشلیم ساخت، معنای صهیون بسط یافت و شامل معبد و محوطه اطراف آن نیز شد (مزمور 2:6؛ 2:48، 11-12؛ 13:132). صهیون در نهایت به عنوان نامی برای شهر اورشلیم، سرزمین یهودا، و مردم اسرائیل به عنوان یک کل بکار رفت (اشعیا 9:40؛ ارمیا 12:31؛ زکریا 13:9).

مهمترین کاربرد واژه "صهیون" در مفهوم الهیاتی است. صهیون به طور مجازی برای اسرائیل به عنوان قوم خدا بکار رفته است (اشعیا 14:60). معنای روحانی صهیون در عهد جدید ادامه یافته است، و معنای مسیحی پادشاهی روحانی خدا یعنی اورشلیم آسمانی به آن داده شده است (عبرانیان 22:12؛ مکاشفه 1:14). پطرس به مسیح به عنوان سنگ زاویه ی صهیون اشاره می کند: "در صهيون سنگ زاويه ممتاز و گرانبهايي قرار مي دهم و هرکه به آن ايمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد" (اول پطرس 6:2).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟