چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟


سوال: چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟

جواب:
خروج 3:7-4 می گوید: "ولی من دل فرعون را سخت خواهم کرد تا آیات و علامات خود را در سرزمین مصر افزون گردانم. با این حال، فرعون به شما گوش نخواهد سپرد. آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و با داوریهای عطیم، لشگرهای خود یعنی قوم خویش بنی اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد." سخت کردن قلب فرعون و سپس مجازات کردن او و مصر بخاطر تصمیمی که فرعون در آن شرایط گرفت، به نظر ناعادلانه می‌آید. چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد تا صرفاً بتواند مصر را با بلای بیشتری سخت تر داوری کند؟

نخست آنکه، فرعون مردی بی گناه یا مقدس نبود. او دیکتاتوری وحشی بود که ناظر و مجری سوءاستفادۀ وحشتناک و ظلم و ستم به اسرائیلی ها بود که در آن زمان چیزی حدود ۱.۵ میلیون نفر می شدند. فرعونهای مصر به مدت ۴۰۰ سال اسرائیلیها را به بردگی گرفته بودند. فرعون قبلی- حتی شاید فرعونی که مورد بحث است- دستور داد که فرزندان پسر اسرائیلی را در هنگام تولد بکشند (خروج 16:1). فرعونی که خدا قلب او را سخت کرد، مردی شرور بود و ملتی که زیر فرمان او بودند، با اعمال شریرانۀ او کنار آمده بودند، یا حداقل مخالفت نکردند.

دوم اینکه، حداقل در دو موقعیت، فرعون قلب خود را سخت کرد و نگذاشت اسرائیلیها بروند: "اما چون فرعون دید آسایش پدید آمد، همان‌گونه که خدا گفته بود دل خود را سخت کرد" (خروج 15:8). "ولی این بار نیز فرعون دل خود را سخت کرد" (خروج 32:8). به نظر می رسد در سخت شدن قلب فرعون، هم خدا و هم خود فرعون نقش داشتند. با ادامه یافتن بلایا، خدا بیش از پیش به او هشدارهایی جدی داد مبنی بر اینکه داوری نهایی نزدیک است. فرعون با سخت کردن قلب خود بر ضد فرامین خدا، انتخاب کرد که داوری بر او و سرزمینش واقع شود.

شاید خدا در نتیجۀ سخت دلی فرعون، قلب او را سختتر کرد و اجازه داد که چند بلای آخر واقع شود و جلال خدا به تمامی آشکار گردد (خروج 12:9؛ 20:10، 27). فرعون و مصر با ۴۰۰ سال بردگی و کشتار جمعی، داوری را بر خود نازل کردند. از آنجایی که مزد گناه موت است (رومیان 23:6) و فرعون و مصر بشدت بر ضد خدا گناه کرده بودند، اگر خدا تمام مصریان را از بین برده بود، باز هم عادل بود. بنابراین، کار سخت کردن قلب فرعون از سوی خدا و نازل کردن بلاهای دیگر بر مصر ناعادلانه نبود. بلایا با اینکه وحشتناک بودند، اما در حقیقت رحمت خدا را نشان می دهند چون خدا مصر را کامل از بین نبرد؛ این می توانست جریمه ای کاملاً عادلانه باشد.

رومیان 17:9-18 اعلان می کند: "زیرا کتاب به فرعون می‌گوید:«تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را در تو ظاهر سازم، و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد.» پس خدا بر هر که بخواهد رحم می‌کند و هر که را بخواهد سختدل می‌سازد." اینکه خدا دل کسی را سخت کند و سپس او را در حالی که قلبش را سخت کرده، مجازات کند، از دیدگاه انسان منصفانه نیست. اما به لحاظ کتاب مقدسی، ما همه بر ضد خدا گناه کرده ایم (رومیان 23:3) و مجازات منصفانه برای آن گناه مرگ است (رومیان 23:6). بنابراین، اینکه خدا قلب کسی را سخت کند و سپس او را مجازات نماید، کاری ناعادلانه نیست، بلکه در واقع در مقایسه با آنچه شخص مستحق آن است، رحمت آمیز به حساب می آید.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟