اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟


سوال: اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟

جواب:
در گزارش متی از واقعه‌ای که عموماً موعظۀ سر کوه خوانده می‌شود، این سخن از عیسی ثبت شده است: "گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین، به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد" (متی 17:5-18).

بارها این بحث مطرح شده که اگر عیسی شریعت را "منسوخ" نکرد، پس هنوز الزام آور هستند. در نتیجه، مولفه هایی نظیر قانون روز شبات، و شاید همراه با عناصر متعدد دیگر از شریعت موسی امروز هم باید بکار روند. این تفکر ریشه در عدم درک کلمات و مقصود این متن دارد. مسیح در اینجا نگفت که طبیعت الزام آور شریعت موسی تا ابد باقی خواهد ماند. چنین دیدگاهی با تمام آن چیزی که از تعادل و توازن عهدجدید یاد می گیریم در تضاد است (رومیان 4:10؛ غلاطیان 23:3-25؛ افسسیان 15:2).

یکی از موضوعات مهم در این بررسی کلمه‌ای است که "نسخ" ترجمه شده. ریشۀ یونانی این کلمه Kataluo می‌باشد که معنای تحت الفظی آن "آزاد کردن" می‌باشد. این کلمه هفده بار در عهد جدید یافت شده است. به عنوان مثال برای نابودی معبد یهودیان به وسیلۀ رومیان، (متی 61:26؛ 40:27؛ اعمال 14:6)، و از بین رفتن جسم انسان به هنگام مرگ (دوم قرنتیان 1:5) بکار رفته است. این اصطلاح می تواند مفهوم گستردۀ "برانداختن" را منتقل کند، یعنی "بیهوده تعبیر کردن، محروم شدن از موفقیت." این کلمه در متون یونانی قدیم در ارتباط با اصول، قوانین و غیره بکار می رفت تا ایدۀ "باطل ساختن" را منتقل نماید.

مهم است اشاره کنیم به این موضوع که این کلمه در متی 17:5 چگونه بکار رفته است. در این متن، "نسخ" در نقطۀ مقابل "تحقق" قرار گرفته است. مسیح نیامد تا "آنها را نسخ [کند]، بلکه... تا تحققشان [بخشد]. عیسی بر روی زمین نیامد تا به عنوان مخالف شریعت عمل کند. هدف او این نبود که از تحقق آن جلوگیری کند، بلکه او آن را محترم شمرد، به آن علاقه نشان داد، از آن اطاعت کرد و آن را به ثمر رسانید. او به آیات نبوتی شریعت که دربارۀ او گفته شده بود، جامۀ عمل پوشانید (لوقا 44:24). مسیح مطالبات شریعت موسی را انجام داد، مطالباتی که اطاعتی کامل و بی نقص را ایجاب می‌ کرد و در سایۀ خطر "لعنت" قرار داشت (ر.ک. غلاطیان 10:3، 13). در این مفهوم، طرح و نقشۀ الهی شریعت، تاثیری الزام آور خواهد داشت و همواره هدفی را به انجام خواهد رسانید که بدان منظور عطا شده بود.

اما اگر شریعت موسی امروز همان رابطه را با انسان دربرگیرد- در چارچوب موقعیت الزام آور- پس، تحقق نیافت و عیسی در انجام آن ماموریتی که آمد تا به انجام رساند، شکست خورد. از سویی دیگر، اگر خداوند نقشۀ خود را عملی کرد، پس شریعت تحقق یافت و امروز اصلی الزام آور تلقی نمی شود. علاوه بر این، اگر مسیح شریعت موسی را به انجام نمی رساند- و از این رو امروز به عنوان یک نظام شریعتی الزام آور باقی می ماند- در آنصورت اینطور نیست که صرفاً تا حدی الزام آور باشد، بلکه نظامی کاملاً الزام آور است. عیسی صراحتاً گفت که "همزه یا نقطه" (نشان دهندۀ کوچکترین علامتهای حروف عبری است) از تورات هرگز زایل نخواهد شد. در نتیجه، هیچ چیز از شریعت زایل نشد تا زمانی که هدف شریعت به تمامی محقق یافت. عیسی شریعت را به انجام رسانید. ما نمی توانیم بگوییم که عیسی اصول قربانی را به انجام رسانید، اما جنبه های دیگر شریعت را محقق نساخت. عیسی یا تمام شریعت را به انجام رسانید یا هیچ کدام از جنبه‌هایش را. معنا و مفهوم عیسی برای نظام و اصول قربانی، برای جنبه های دیگر شریعت نیز کاربرد دارد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟