settings icon
share icon
سوال

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

جواب


ابراهیم در راه رفتن با خدا بارها از او اطاعت کرده بود، اما هیچ آزمایشی نمی توانست شدیدتر از آزمایشی باشد که در پیدایش فصل 22 آمده است. خدا فرمان داد: «يگانه پسرت يعنی اسحاق را كه بسيار دوستش می‌داری برداشته، به سرزمين موريا برو و در آنجا وی را بر يكی از كوههايی كه به تو نشان خواهم داد بعنوان هديهٔ سوختنی، قربانی كن!» (پیدایش فصل 22 آیه 2).

این درخواستی شوکه آور بود چرا که اسحاق «پسر وعده داده شده» بود. خداوند چندین بار به ابراهیم وعده داد که نسل او مانند ستارگان آسمان بیشمار خواهند شد (پیدایش فصل 12 آیه های 2-3؛ فصل 15 آیه های 4-5). بعد به ابراهیم وعده داده شد که این نسل به طور مشخص از اسحاق بوجود خواهد آمد (پیدایش فصل 21 آیه 12).

ابراهیم چگونه پاسخ داد؟ با اطاعت فوری؛ فردای آن روز، صبح زود، ابراهیم با دو خادم و یک الاغ و پسر محبوبش اسحاق و با هیزم برای قربانی عازم سفر شد. اطاعت بی چون و چرای او از فرمان گیج کننده ی خدا، جلالی که شایسته است را به خدا داد و نمونه ای است برای ما که چطور خدا را جلال دهیم. هنگامی که ما همچون ابراهیم اطاعت می کنیم، و اعتماد می کنیم به اینکه نقشه خدا بهترین سناریوی ممکن است، این کار ما باعث تجلیل صفات او و ستایش از او می شود. ابراهیم با اطاعت از این فرمان بسیار سخت، محبت مطلق خدا، اعتماد پذیری و نیکویی او را ستود، و سرمشقی برای پیروی برای ما فراهم آورد. ایمان ابراهیم به خدایی که می شناخت و دوست داشت، او را در زمره ی قهرمانان ایمان در عبرانیان فصل 11 قرار داد.

ایمان ابراهیم تا به اندازه ای قوی بود که می دانست حتی اگر اسحاق را قربانی کند، خداوند او را دوباره زنده کرده و به وعده اش عمل خواهد کرد (عبرانیان فصل 11 آیه های 17-19). خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نمونه و مثالی قرار داد که هر کسی برای نجات باید ایمانی مانند او داشته باشد. پیدایش فصل 15 آیه 6 می گوید، «آنگاه ابرام به خداوند اعتماد كرد و به همين سبب خداوند از او خشنود شده، او را پذيرفت». این حقیقت، اساس ایمان مسیحی است و در رومیان فصل 4 آیه 3 و یعقوب فصل 2 آیه 23 تکرار شده است. پارسایی یا عدالتی که به حساب ابراهیم گذاشته شده همان پارسایی ای است که به حساب ما نیز گذاشته می شود آن هنگام که با ایمان، قربانی ای را که خدا برایمان مهیا کرده، یعنی عیسی مسیح، دریافت می کنیم. «زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما بعنوان پيروان او، آنطور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

داستان ابراهیم در عهد قدیم مبنای تعلیم تاوان در عهد جدید است، یعنی هدیه فداکارانه عیسی مسیح روی صلیب به عوض گناه بشر. عیسی قرنها بعد از ابراهیم گفت، «جدّ شما ابراهيم شادی می‌كرد از اينكه يک روز مرا ببيند. او می‌دانست كه من به اين جهان خواهم آمد؛ از اين جهت شاد بود» (یوحنا فصل 8 آیه 56). در ادامه مقایسه ای بین دو گزارش کتاب مقدسی آمده است:

• «پسرت را که یگانه پسر توست، یعنی اسحاق را برگیر» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد» (یوحنا فصل 3 آیه 16).

• «به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا...تقدیم کن» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ باور بر این است که این ناحیه جایی است که سالها بعد شهر اورشلیم آنجا بنا شد، جایی که عیسی بیرون از دیوارهای شهر آن مصلوب شد (عبرانیان فصل 13 آیه 12).

• «او را چون هدیه سوختنی قربانی کن» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ «مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 3).

• «ابراهيم هيزمی را كه برای قربانی سوختنی آورده بود، بردوش اسحاق گذاشت و خودش كارد و وسيله‌ای را كه با آن آتش روشن می‌كردند برداشت و با هم روانه شدند» (پیدایش فصل 22 آیه 6)؛ «صليب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بيرون بردند» (یوحنا فصل 19 آیه 17).

• «اما برهٔ قربانی كجاست؟» (پیدایش فصل 22 آیه 7)؛ یحیی گفت، «اين همان برّه‌ای است كه خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی شود» (یوحنا فصل 1 آیه 29).

• اسحاق به عنوان پسر از پدرش اطاعت کرد و خودش آن قربانی شد (آیه 9)؛ عیسی دعا کرد،"ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، امّا نه به خواست من، بلکه به ارادۀ تو" (متی فصل 26 آیه 39).

• رستاخیز – اسحاق (به صورت مجازی) و عیسی در واقعیت: «زمانی كه خدا ابراهيم را در بوتۀ آزمايش قرار داد و از او خواست تا پسرش اسحاق را قربانی كند، او بسبب ايمانی كه به خدا داشت، حاضر شد دستور خدا را اطاعت نمايد. با اينكه او دربارۀ اسحاق وعده‌هايی از خدا دريافت كرده بود، اما آماده شد تا او را قربانی كند؛ بلی، همان اسحاق را كه خدا وعده داده بود از طريق او نسلی برای ابراهيم بوجود بياورد. زيرا ابراهيم ايمان داشت كه حتی اگر اسحاق بميرد، خدا قادر است او را زنده سازد. در واقع، همينطور نيز شد، زيرا اسحاق از ديدگاه ابراهيم محكوم به مرگ بود، اما عمر دوباره يافت» (عبرانیان فصل 11 آیه های 17-19)؛ عیسی، «در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبياء پيشگويی كرده بودند» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries