چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟


سوال: چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

جواب:
ابراهیم در راه رفتن با خدا بارها از او اطاعت کرده بود، اما هیچ آزمایشی نمی توانست شدیدتر از آزمایشی باشد که در پیدایش 22 آمده است. خدا فرمان داد: "پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا...چون قربانی تمام‌سوز تقدیم کن" (پیدایش 2:22). این درخواستی شوکه آور بود چرا که اسحاق پسر وعده بود. ابراهیم چگونه پاسخ داد؟ با اطاعت فوری؛ فردای آن روز، صبح زود، ابراهیم با دو خادم و یک الاغ و پسر محبوبش اسحاق و با هیزم برای قربانی عازم سفر شد. اطاعت بی چون و چرای او از فرمان گیج کننده ی خدا، جلالی که شایسته است را به خدا داد و نمونه ای است برای ما که چطور خدا را جلال دهیم. هنگامی که ما همچون ابراهیم اطاعت می کنیم، و اعتماد می کنیم به اینکه نقشه خدا بهترین سناریوی ممکن است، این کار ما باعث تجلیل صفات او و ستایش از او می شود. اطاعت ابراهیم از این فرمان بسیار سنگین، محبت مطلق خدا، اعتمادپذیری او، و نیکویی او را ستود، و سرمشقی برای پیروی برایمان فراهم آورد. ایمان ابراهیم به خدایی که در شناخت و محبت کردن این خدا پیش می رفت، او را در زمره ی قهرمانان ایمان در عبرانیان 11 قرار داد.

خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نمونه ای برای تمام کسانی که بعد از او آمدند به منزله تنها وسیله نجات بکار گرفت. پیدایش 6:15 می گوید، "اَبرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد." این حقیقت، بنیاد ایمان مسیحی است و در رومیان 3:4 و یعقوب 23:2 تکرار شده است. پارسایی یا عدالتی که به حساب ابراهیم گذاشته شده همان پارسایی ای است که به حساب ما نیز گذاشته می شود آن هنگام که با ایمان، قربانی ای را که خدا برایمان مهیا کرده، یعنی عیسی مسیح، دریافت می کنیم. "او کسي را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وي پارسايي خدا شويم" (دوم قرنتیان 21:5).

داستان ابراهیم در عهد عتیق مبنای تعلیم کفاره در عهد جدید است، یعنی هدیه فداکارانه خداوند عیسی روی صلیب به عوض گناه بشر. عیسی قرنها بعد گفت، "پدر شما ابراهيم شادي مي‌کرد که روز مرا ببيند؛ و آن را ديد و شادمان شد" (یوحنا 56:8). در ادامه مقایسه ای بین دو گزارش کتاب مقدسی آمده است:

• "پسرت را که یگانه پسر توست، یعنی اسحاق را برگیر" (آیه 2)؛ "زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد" (یوحنا 16:3).

• "به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا...تقدیم کن" (آیه 2)؛ "باور بر این است که این ناحیه جایی است که سالها بعد شهر اورشلیم آنجا بنا شد، جایی که عیسی بیرون از دیوارهای شهر آن مصلوب شد" (عبرانیان 12:13).

• "او را چون قربانی تمام‌سوز تقدیم کن" (آیه 2)؛ "مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد" (اول قرنتیان 3:15).

• "ابراهیم هیزم قربانی تمام‌سوز را برگرفته، بر پسر خویش اسحاق نهاد" (آیه 6)؛ "عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت" (یوحنا 17:19).

• "ولی برۀ قربانی تمام‌سوز کجاست؟" (آیه 7)؛ عیسی گفت، "این است برۀ خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد" (یوحنا 29:1).

• اسحاق به عنوان پسر از پدرش اطاعت کرد و خودش آن قربانی شد (آیه 9)؛ عیسی دعا کرد،"ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، امّا نه به خواست من، بلکه به ارادۀ تو" (متی 39:26).

• رستاخیز – اسحاق (به صورت مجازی) و عیسی در واقعیت: "با ايمان بود که ابراهيم هنگامي که آزموده شد، اسحاق را به‌‌عنوان قرباني تقديم کرد؛ و او که وعده‌ها را پذيرفته بود حاضر شد پسر يگانه خود را قرباني کند، همان را که درباره‌اش گفته شده بود: نسل تو از اسحاق محسوب خواهد شد. ابراهيم چنين انديشيد که خدا قادر است حتي مردگان را زنده کند، و مي‌توان گفت که به‌‌نوعي اسحاق را از مرگ باز‌‌يافت" (عبرانیان 17:11-19)؛ عیسی، "که دفن شد، و اينکه مطابق با همين کتب در روز سوّم از مردگان برخاست" (اول قرنتیان 4:15).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟