ملکیصدق که بود؟


سوال: ملکیصدق که بود؟

جواب:
ملکیصدق که معنی نامش "پادشاه عدالت" است، پادشاهی از سالیم (اورشلیم) بود و کاهن خدای متعال (پیدایش 18:14-20؛ مزمور 4:110؛ عبرانیان 6:5-11؛ 20:6-28:7). ظهور و ناپدید شدن ناگهانی ملکیصدق در کتاب پیدایش تا حدی رازآلود است. ملکیصدق و ابراهیم برای اولین بار بعد از آنکه ابراهیم کدرلاعمر و سه هم پیمانش را شکست داد با هم دیدار کردند. ملکیصدق برای ابراهیم و مردان خسته و درمانده اش نان و شراب هدیه آورد که نشان دهنده دوستی بود. او در نام اِل الیون ("خدای متعال") برکتی را بر ابراهیم ارزانی داشت و خدا را به خاطر اینکه ابراهیم را در نبرد پیروز گردانید ستایش کرد (پیدایش 18:14-20).

ابراهیم ده یک از تمام چیزهایی که جمع کرده بود به ملکیصدق تقدیم کرد. بدین گونه، ابراهیم نشان داد که ملکیصدق را به عنوان کاهنی که به لحاظ روحانی رتبه ی بالاتری از او دارد به رسمیت شناخت.

در مزمور 110 که مزموری مسیحایی است که توسط داوود نوشته شده است (متی 43:22)، ملکیصدق به عنوان نوع یا نمونه ای از مسیح معرفی شده است. این موضوع در کتاب عبرانیان تکرار شده است که در آنجا هم ملکیصدق و هم مسیح پادشاه عدالت و صلح محسوب شده اند. نویسنده عبرانیان با ذکر کردن از ملکیصدق و کهانت منحصربفرد او به عنوان یک نوع یا نمونه، نشان می دهد که کهانت جدید مسیح برتر از نظام کهنه لاوی و کهانت هارون است (عبرانیان 1:7-10).

برخی مطرح کرده اند که ملکیصدق واقعاً یک ظهور پیش تجسمی از عیسی مسیح بود یا به عبارتی کریستوفانی. این نظریه محتمل است، اینکه ابراهیم چنین ملاقاتی را از قبل داشته بود. پیدایش 17 را مد نظر قرار دهید جاییکه ابراهیم خداوند (ال شدای) را در شکل یک انسان دید و با او سخن گفت.

عبرانیان 20:6 می گوید، "عيسي در رتبه كهانت ملکيصدق تا به ابد كاهن اعظم شده است." این اصطلاح "مرتبه" به طور معمول اشاره به توالی کاهنان دارد که در منصب هستند. اما در فاصله طولانی بین ملیکصدق تا مسیح هیچ کدام اصلاً ذکر نشده اند، یک چیز نامتعارفی که تنها در این صورت می تواند حل شود که فرض گیریم ملکیصدق و مسیح واقعاً یک شخص هستند. بنابراین، "مرتبه" به طور ازلی تنها و تنها در خود او واگذار شده است.

عبرانیان 3:7 می گوید که ملیکصدق "بي پدر و بي مادر و بي نسب نامه و بدون ابتداي ايّام و انتهاي حيات بلكه شبيه پسر خدا شده، كاهن دايمي مي ماند." سوال اینجاست که منظور نویسنده عبرانیان واقعی بود یا مجازی.

اگر شرح عبرانیان تحت اللفظی است، در آنصورت حقیقتاً بسیار بعید به نظر می رسد که بتوان آن را به کسی بجز خداوند عیسی مسیح بدرستی اعمال کرد. هیچ پادشاه صرفاً زمینی ای "کاهن دائمی نمی ماند،" و هیچ انسان صرفی "بدون پدر یا مادر" نیست. اگر پیدایش 14 اشاره به یک تئوفانی (تجلی و ظهور خدا به انسان) دارد، در آنصورت خدای پسر آمد تا به ابراهیم برکت دهد (پیدایش 17:14-19)، و به عنوان پادشاه عدالت (مکاشفه 11:19، 16)، پادشاه صلح و سلامتی (اشعیا 6:9)، و واسط بین خدا و انسان (اول تیموتائوس 5:2) ظاهر شد.

اگر شرح ملکیصدق مجازی باشد، در آنصورت نداشتن جزئیات نسب نامه، آغاز یا پایان، و خدمت دائمی صرفاً بیاناتی هستند که بر طبیعت رازآلود شخصی که با ابراهیم ملاقات کرد تاکید دارند. در آن صورت، سکوت گزارش پیدایش درباره این جزئیات هدفمند است و بهتر ملیکصدق را به مسیح وصل می کند.

آیا ملیکصدق و عیسی یک شخص هستند؟ ممکن است باشند یا نباشند. حداقل می توان گفت که ملکیصدق نوع و نمونه ای از مسیح است که خدمت خداوندگار را از پیش نشان می دهد. اما همچنین ممکن است که ابراهیم بعد از خسته برگشتن از جنگ خود خداوند عیسی را دیده باشد و او را احترام کرده باشد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
ملکیصدق که بود؟