آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟


سوال: آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

جواب:
رومیان 13: 1-7 می گوید، "هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهائیکه هست از جانب خدا مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آوَرَد. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست، بلکه عمل بد را پس اگر می خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. زیرا خادم خداست برای تو بنیکویی لکن هرگاه بدی کنی بترس چونکه شمشیر را عبث بر نمیدارد زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. لهذا لازمست که مطیع او شوی نه بسبب غضب فقط بلکه بسبب ضمیر خود نیز. زیرا که به این سبب باج نیز می دهید چونکه خدام خدا و مواظب در همین امر هستید. پس حق هر کس را به او ادا کنید، باجرا به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزترا به مستحق عزت".

در این قسمت از کلام خدا واضح است که ما باید حکومتی را که خدا بر ما قرار داده است اطاعت کنیم. خدا حکومتها را آفرید تا در کشورها نظم وجود داشته باشد، بدکاران تنبیه شوند، و عدالت جاری گردد (تثنیه 9: 6، 1 قرنتیان 14: 33، رومیان 12: 8). ما باید در هر امری از خدا اطاعت کنیم – مالیات خود را بپردازیم، از قوانین اطاعت کنیم، و آنها را محترم داریم. اگر اینکار را نکنیم، یعنی به خدا بی احترامی کرده ایم، چون او کسی است که آن حکومت را برای ما مقرر کرده است. وقتی پولس رسول نامه به رومیان را می نوشت، زیر حکومت نِرو در رم بود، که احتمالا شریرترین امپراطور روم می بود. با این وجود پولس رسول به حکومت احترام می گذاشت. ما چطور می توانیم از این کمتر انجام دهیم؟

سوال بعدی این است "آیا وقتی هست که ما بتوانیم عمدا از قوانین کشور بی اطاعتی کنیم؟" جواب این سوال در اعمال رسولان 5: 27-29 دیده می شود، "و چون ایشان را به مجلس حاضر کرده بر پا بداشتند، رئیس کَهَنه از ایشان پرسیده گفت، مگر شما را قدغن بلیغ نفرمودم که بدین اسم تعلیم ندهید. همانا اورشلیم را بتعلیم خود پر ساخته اید و می خواهید خون این مرد را بگردن ما فرود آرید. پطرس و رسولان در جواب گفتند خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود". از این قسمت واضح است که تا وقتیکه قانون کشور مغایر با قانون خدا نباشد، ما مسئول هستیم که آن قانون را اطاعت کنیم. اگر قانون کشور با قانون خدا مغایر شد، ما باید قانون کشور را کنار گذاشته، قانون خدا را اطاعت کنیم. بهرحال، حتی در آن صورت هم ما باید اقتدار حکومت را بر خود در نظر داشته باشیم. این نمونه را در زمانی می بینیم که وقتی پطرس و یوحنا شلاق خوردند، مبارزه نکردند، بلکه شادی کردند از اینکه برای اطاعت از خدا در زحمت افتاده بودند (اعمال رسولان 5: 40-42).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟