ماموریت بزرگ چیست؟


سوال: ماموریت بزرگ چیست؟

جواب:
متی 19:28-20 معروف به ماموریت بزرگ است: "پس برويد و همه قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روح‌القدس تعميد دهيد و به آنان تعليم دهيد که هر‌‌آنچه به شما امر کرده‌ام، به‌جا آورند. اينک من هر روزه تا پايان اين عصر با شما هستم." عیسی این فرمان را اندکی پیش از آنکه به آسمان صعود کند به رسولان داد، و اساساً نمای کلی آنچیزی است که عیسی از رسولان، و پیروانشان انتظار دارد که در غیاب او انجام دهند.

جالب است که در اصل یونانی، تنها فرمان مشخص در متی 19:28-20 "شاگرد سازید" می باشد. ماموریت بزرگ به ما می آموزد که در حینی که به سراسر جهان می رویم و در حینی که مشغول کارهای روزمره مان می شویم، شاگرد بسازیم. چطور باید شاگردسازی کنیم؟ با تعمید دادنشان و با تعلیم دادنشان درباره تمام آنچه عیسی فرمان داد. "شاگرد بسازید" فرمانِ ماموریت بزرگ است. "بروید،" "تعمید دهید،" و "تعلیم دهید" ابزارهایی هستند که بوسیله آنها فرمان "شاگرد بسازید" محقق می شود.

خیلی ها اعمال 8:1 را نیز بخشی از ماموریت بزرگ تلقی می کنند، "امّا چون روح‌القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بود." ماموریت اعظم با قدرت روح القدس فعال می شود. ما باید شاهدان مسیح باشیم، ماموریت بزرگ را در شهرهایمان (اورشلیم)، در استان و کشورمان (یهودیه و سامره) و هر جای دیگری که خدا ما را می فرستد (تا دورترین نقاط جهان) به انجام برسانیم.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
ماموریت بزرگ چیست؟