ماموریت بزرگ چیست؟


سوال: ماموریت بزرگ چیست؟

جواب:
متی فصل 28 آیه های 19-20 معروف به ماموریت بزرگ است: «پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد دهيد؛ و به ايشان تعليم دهيد كه تمام دستوراتی را كه به شما داده‌ام، اطاعت كنند. مطمئن باشيد هر جا كه برويد، حتی دورترين نقطه دنيا باشد، من هميشه همراه شما هستم!». عیسی این فرمان را اندکی پیش از آنکه به آسمان صعود کند به رسولان داد، و اساساً نمای کلی آن چیزی است که عیسی از رسولان، و پیروانشان انتظار دارد در غیاب او انجام دهند.

جالب است که در نسخه یونانی، تنها فرمان مشخص در متی فصل 28 آیه های 19-20، «شاگرد سازید» می باشد. ماموریت بزرگ به ما می آموزد که در حالی که به سراسر جهان می رویم و در حالی که مشغول کارهای روزمره مان می شویم، شاگرد بسازیم. چطور باید شاگرد سازی کنیم؟ با تعمید آنها و با تعلیم هرآنچه عیسی گفت به آنها. «شاگرد بسازید» فرمانِ ماموریت بزرگ است. «بروید»، «تعمید دهید»، و «تعلیم دهید» ابزارهایی هستند که بوسیله آنها فرمان «شاگرد بسازید» محقق می شود.

خیلی ها اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 را نیز بخشی از ماموریت بزرگ تلقی می کنند، "ولی آنچه لازم است بدانيد اين است كه وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهيد يافت تا در «اورشليم»، در سراسر «يهوديه»، «سامره»، و تا دورترين نقطۀ دنيا دربارۀ من شهادت دهيد». ماموریت بزرگ با قدرت روح القدس میسر می شود. ما باید شاهدان مسیح باشیم، ماموریت بزرگ را در شهرهایمان (اورشلیم)، در استان و کشورمان (یهودیه و سامره) و هر جای دیگری که خدا ما را می فرستد (تا دورترین نقاط جهان) به انجام برسانیم.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
ماموریت بزرگ چیست؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا