منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟


سوال: منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جواب:
مفهوم "بستن و گشودن" در کتاب مقدس در متی 19:16 تعلیم داده شده است: "کليدهاي پادشاهي آسمان را به تو مي‌دهم. آنچه بر زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمين بگشايي، در آسمان گشوده خواهد شد." عیسی در این آیه مستقیماً خطاب به پولس رسول صحبت می کند و به طور غیر مستقیم با دیگر رسولان. منظور عیسی از کلامش این بود که پطرس این حق را دارد که خودش وارد پادشاهی شود، و اینکه اقتدار عمومی خواهد داشت که این اقتدار به طور نمادین با داشتن کلیدها نشان داده شده، و اینکه موعظه ی انجیل طریق گشودن پادشاهی آسمان به تمام ایمانداران و بستن آن به روی بی ایمانان است. کتاب اعمال این فرایند را نشان می دهد که در کار است. پطرس با موعظه ای که در روز پنطیکاست کرد (اعمال 14:2-40)، درِ پادشاهی را برای اولین بار گشود. اصطلاح "بستن" و "گشودن" در جمله بندیهای شرعی یهودی رایج بود و به معنای ممنوع اعلام کردن چیزی یا مجاز اعلام کردن چیزی بود.

پطرس و دیگران شاگردان می بایست کار مسیح را در موعظه انجیل و اعلام اراده خدا به مردم ادامه دهند و با همین اقتداری که او دارا بود مجهز شدند. اشاره دیگری به بستن و گشودن در متی 18:18 و در زمینه تادیب کلیسا یافت می شود. رسولان اقتدار و خداوندی مسیح را غصب نمی کنند که بر ایمانداران و سرنوشت ابدیشان اعمال کنند، بلکه اقتدار را برای تادیب اعمال می کنند و در صورت لزوم، اعضای نامطیع کلیسا را اخراج می کنند.

اینطور نیست که به رسولان این امتیاز داده شده باشد که فکر خدا را تغییر دهند، که گویی هر تصمیمی که آنها روی زمین گرفته باشند، نسخه ی دومش در آسمان به انجام خواهد رسید؛ بلکه آنها ترغیب شدند که در حین ادامه دادن به وظایف رسولیشان، نقشه خدا در آسمان را محقق سازند. هنگامی که رسولان چیزی را "بستند،" یا بر زمین منع کردند، در واقع داشتند اراده خدا در آن موضوع را به انجام می رساندند. هنگامی که آنها چیزی را "گشودند"، یا بر زمین روا داشتند، همچنان نقشه ازلی خدا را محقق می ساختند. هم در متی 19:16 و هم در متی 18:18 ساختار متن یونانی معنا را روشن می کند: "آنچه بر زمين ببندي در آسمانها بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمانها گشاده شود" (متی 19:16). یا همانطور که ترجمه Amplified Bible می گوید، "هر آنچه بر زمین ببندی [منع کنی، یا نادرست و غیر قانونی اعلام کنی]، [پیشاپیش] در آسمان بسته خواهد شد، و هر آنچه بر زمین بگشایی [اجازه دهی، قانونی اعلام کنی]، [پیشاپیش] در آسمان باز خواهد شد."

عیسی تعلیم داد که رسولان وظیفه ویژه ای روی زمین داشتند. کلام اقتدار آنها که در رسالات عهد جدید ثبت شده است، بازتابنده ی اراده خدا برای کلیسا است. هنگامی که پولس بر آنانی که انجیل را منحرف می سازند، آناتما (لعنت) گفت، پس می دانیم که آناتما پیشاپیش در آسمان اعلام شده بود (نگاه کنید به غلاطیان 8:1-9).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟