settings icon
share icon
سوال

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جواب


مفهوم «بستن و گشودن» در کتاب مقدس در متی فصل 16 آیه 19 تعلیم داده شده است: «من كليدهای ملكوت خدا را در اختيار تو می‌گذارم تا هر دری را بر روی زمين ببندی، در آسمان بسته شود، و هر دری را بگشايی در آسمان نيز گشوده شود». عیسی در این آیه مستقیماً خطاب به پولس رسول صحبت می کند و به طور غیر مستقیم با دیگر رسولان. منظور عیسی از کلامش این بود که پطرس این حق را دارد که خودش وارد پادشاهی شود، و اینکه این اقتدار به طور نمادین با داشتن کلیدها نشان داده شده، و اینکه موعظه ی انجیل راه گشودن پادشاهی آسمان به تمام ایمانداران و بستن آن به روی بی ایمانان است. کتاب اعمال رسولان این فرایند را در عمل نشان می دهد. پطرس با موعظه ای که در روز پنطیکاست کرد (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 14-40)، درِ پادشاهی را برای اولین بار گشود. اصطلاح «بستن و گشودن» در جمله بندیهای قانونی و حقوقی یهودی رایج بود و به معنای ممنوع اعلام کردن چیزی یا مجاز اعلام کردن چیزی بود.

پطرس و دیگران شاگردان می بایست کار مسیح را در موعظه انجیل و اعلام اراده خدا به مردم ادامه دهند و با همین اقتداری که او دارا بود مجهز شدند. اشاره دیگری به بستن و گشودن در متی فصل 18 آیه 18 و در زمینه تادیب کلیسا یافت می شود. رسولان اقتدار و خداوندی مسیح را غصب نمی کنند که بر ایمانداران و سرنوشت ابدیشان اعمال کنند، بلکه اقتدار را برای تادیب استفاده می کنند و در صورت لزوم، اعضای نا فرمان کلیسا را اخراج می کنند.

اینطور نیست که به رسولان این امتیاز داده شده باشد که فکر خدا را تغییر دهند، که گویی هر تصمیمی که آنها روی زمین گرفته باشند، نسخه ی دومش در آسمان به انجام خواهد رسید؛ بلکه آنها ترغیب شدند که در حین ادامه دادن به وظایف رسالتشان، نقشه خدا در آسمان را محقق سازند. هنگامی که رسولان چیزی را «بستند» یا بر زمین منع کردند، در واقع در حال انجام اراده خدا در رابطه با آن موضوع بودند. هنگامی که آنها چیزی را «گشودند» یا بر زمین روا داشتند، همچنان نقشه ازلی خدا را محقق می ساختند. هم در متی فصل 16 آیه 19 و هم در متی فصل 18 آیه 18 ساختار متن یونانی معنا را روشن می کند: « تا هر دری را بر روی زمين ببندی، در آسمان بسته شود، و هر دری را بگشايی در آسمان نيز گشوده شود » (متی فصل 16 آیه 19). یا همانطور که ترجمه Amplified Bible می گوید، «هر آنچه بر زمین ببندی [منع کنی، یا نادرست و غیر قانونی اعلام کنی]، [پیشاپیش] در آسمان بسته خواهد شد، و هر آنچه بر زمین بگشایی [اجازه دهی، قانونی اعلام کنی]، [پیشاپیش] در آسمان باز خواهد شد».

عیسی تعلیم داد که رسولان وظیفه ویژه ای روی زمین داشتند. کلام اقتدار آنها که در رساله های عهد جدید ثبت شده است، بازتابنده ی اراده خدا برای کلیسا است. هنگامی که پولس بر آنانی که انجیل را منحرف می سازند، آناتما (لعنت) گفت، پس می دانیم که آناتما پیشاپیش در آسمان اعلام شده بود (نگاه کنید به غلاطیان فصل 1 آیه های 8-9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries