අවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නඅවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

අවසාන කාලයේ අනාවැකි වලට අනුව සිදුවන්ට යන්නේ මොනවද?

අවසාන කාලය පිළිබඳ ඇති ලකුණු මොනවාද?

සභාව ඔසවා ගැනීම නම් කුමක්ද?

පීඩා කාලය නම් කුමක්ද? පීඩා කාලය අවුරුදු 07 කට පවතින බව අපි දන්නේ කෙසේද?

ඔසවා ගැනීම සිදුවන්නේ කවදාද? පීඩා කාලයට සම්බන්ධව.

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීම නම් කුමක්ද?

සහස්‍රයේ රාජ්‍යය නම් කුමක්ද? එය ප්‍රායෝගික ලෙස තේරුම් ගත යුතුද?

144,000 යනු කව්රුන්ද?

පළු කරන පිළිකළ නම් කුමක්ද?

එළිදරව් කිරීම (එළිදරව්ව / ප්‍රකාශය) නම් කුමක්ද?

ආමගැඩන් සටන නම් කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේගේ දවස නම් කුමක්ද?

ඔසවා ගැනීම හා දෙවන පැමිණීම යන දෙකෙහි වෙනස කුමක්ද?

එළිදරව්වේ අසරුවන් සතරදෙනා කව්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේ ආලෝකයට අනුව අපගේ ජීවිත අප ජීවත් වන්නේ කෙසේද?

මෘගයාගේ ලකුණ කුමක්ද (666)?

එළිදරව් පොතේ මුද්‍රා හත හා හොරණෑ හත කුමක්ද?

මම එළිදරව් පොත තේරුම් ගන්නේ කෙසේද?

අන්ත ක්‍රිස්තු කව්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටඅවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න