සුබ ආරංචියක්


සදාකාල ජීවනයක් තිබේද?

මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ලබන්නේ කෙසේද?

කුමක්ද ඔබ අදහස් කරන්නේ යේසුස් ඔබගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට බාර ගැනීමෙන්?

ගැලවීමේ සැලසුම යනු කුමක්ද?

කිතුණුවකු යනු කව්ද?

ආත්මිකව නැවත උපන් කිතුණුවෙක් වීමෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ආධ්‍යාත්මික නීති සතර මොනවාද?

මම දෙවියන් වහන්සේ සමඟ නිවැරදි සමිබන්ධතාවයක් තබා ගන්නේ කෙසේද?

ස්වර්ගය සඳහා ඇති එකම මග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද?

මා මිය ගිය විට ස්වර්ගයට යන බව දැන ගන්නේ කෙසේද?

මරණින් පසු ජීවිතයක් ඇද්ද?

මට අවශ්‍යය නිවැරදි ආගම කුමක්ද?

ගැලවීමට රෝම වාසීන්ගේ මාර්ගය කුමක්ද?

පව්කාරයාගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

මම නිරයට නොයා සිටින්නේ කෙසේද?

ගැලවීම ලැබීමට අවශ්‍ය පියවරයන් මොනවාද?

මම කිතුනුවකු වන්නේ කෙසේද?

ගැලවීමේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

මම ක්‍රිස්තියානි ධර්මයට හැරෙන්නේ කෙසේද?

ස්වර්ගයට යෑම-මගේ සදාකාල ඉරණම මම සනාත කර ගන්නේ කෙසේද?

මම දේව දරුවෙක් වන්නේ කෙසේද?

සැබෑ ආගම නම් කුමක්ද?

යේසුස් වහන්සේ ගලවයි යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

මා ගැලවීමට පත්වන්නේ කෙසේද?

කාටද ගැලවීම ලබන්න පුළුවන්? කිසියම් කෙනෙකුට ගැලවීම ලබා ගන්න හැකිද?

මම යේසුස් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවෙමු...දැන් කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට සුබ ආරංචියක්

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න