වැදගත් ප්‍රශ්න


දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමානද? දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමාන බවට සාක්ෂි තිබේද?

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යනු කවුරුන්ද?

යේසුස් දෙවියන් වහන්සේද? යේසුස් කවදාවත් කියා පෑවාද දෙවියන් වහන්සේ බව?

දෙවියන් වහන්සේගේ ලක්‍ෂණ මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳුද?

ශුද්ධ බයිබලය සත්‍ය ලෙසම (ඇත්තෙන්ම) දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයද?

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය යනු කුමක්ද? කිතුණුවන්ගේ විශ්වාසය කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ සැබෑද?දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ බව මම සහතිකව දැන ගන්නේ කෙසේද?

ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද?

කිතුණුවන් පරණ ගිවිසුමේ නීති රීති පිළිපැදිය යුතුද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දේවත්වය ශුද්ධ බයිබලයට අනුකුලද?

ගැලවීම ලබාගත හැක්කේ ඇදහිල්ලෙන් පමණක්ද? නැතිනම්ඇදහිල්ල සමග ක්‍රියා වලින්ද?

ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ කව්ද?

මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

මාගේ ක්‍රිස්තියනි ජීවිතයේදී මා පාපයෙන් ජය ගන්නේ කෙසේද?

මම දිවි හානිකර නොගත යුත්තේ මන්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට වැදගත් ප්‍රශ්න

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න