نقشه‌ی نجات چیست؟ راه نجات چیست؟

سوالاتی درباره نجات


راه نجات چیست؟

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

آیا کسی که نجات یافته، برای همیشه نجات یافته است؟

آیا بحث "امنیت ابدی" مبنای کتاب مقدسی دارد؟

مردم قبل از اینکه عیسی برای گناهان ما بمیرد، چطور نجات می یافتند؟

چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟

"تاوان جایگزین" چیست؟

برای کسانیکه هیچوقت درباره مسیح چیزی نشنیده اند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چگونه اقتدار و حاکمیت خداوند و آزادی اراده انسان در کنار یکدیگر برای رسیدن به نجات عمل می کنند؟

آیا نجات ابدی تضمین شده ، یک جواز برای گناه کردن است؟

چه اتفاقی برای نوزادان و کودکان پس از مرگ می‌افتد؟ در کدام قسمت کتاب‌مقدس، سن پاسخگویی را می‌توانم پیدا کنم؟

چرا خدا قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود؟

اگر نجات ما بطور ابدی تضمین شده است، پس چرا کتاب مقدس شدیداً در مورد ارتداد به ما هشدار می‌دهد؟

آیا مسیحیان باید همیشه طلب آمرزش کنند؟

آیا تعمید برای نجات ضروری است؟ تولد تازه به شرط غسل تعمید یعنی چه؟

نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟

پارساشمردگی (عادل‌شمردگی) یعنی چه؟

آیا ممکن است یک مسیحی نجات را از دست بدهد؟

آشتی مسیحی یعنی چه؟ چرا ما باید با خدا آشتی کنیم؟

رهایی مسیحی یعنی چه؟

توبه چیست و آیا برای نجات لازم است؟

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره نجات