نقشه‌ی نجات چیست؟ راه نجات چیست؟

سوالاتی درباره نجات


راه نجات چیست؟

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

آیا کسی که نجات یافته، برای همیشه نجات یافته است؟

آیا بحث "امنیت ابدی" مبنای کتاب مقدسی دارد؟

مردم قبل از اینکه عیسی برای گناهان ما بمیرد، چطور نجات می یافتند؟

چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟

"تاوان جایگزین" چیست؟

برای کسانیکه هیچوقت درباره مسیح چیزی نشنیده اند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چگونه اقتدار و حاکمیت خداوند و آزادی اراده انسان در کنار یکدیگر برای رسیدن به نجات عمل می کنند؟

آیا نجات ابدی تضمین شده ، یک جواز برای گناه کردن است؟

چه اتفاقی برای نوزادان و کودکان پس از مرگ می‌افتد؟ در کدام قسمت کتاب‌مقدس، سن پاسخگویی را می‌توانم پیدا کنم؟

چرا خدا قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود؟

اگر نجات ما بطور ابدی تضمین شده است، پس چرا کتاب مقدس شدیداً در مورد ارتداد به ما هشدار می‌دهد؟

آیا مسیحیان باید همیشه طلب آمرزش کنند؟

آیا تعمید برای نجات ضروری است؟ تولد تازه به شرط غسل تعمید یعنی چه؟

نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟

پارساشمردگی (عادل‌شمردگی) یعنی چه؟

آیا ممکن است یک مسیحی نجات را از دست بدهد؟

آشتی مسیحی یعنی چه؟ چرا ما باید با خدا آشتی کنیم؟

رهایی مسیحی یعنی چه؟

توبه چیست و آیا برای نجات لازم است؟

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟

آیا مسیحی از ایمان برگشته و لغرش خورده هنوز نجات را دارد؟

آیا اول پطرس 21:3 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

آیا مرقس 16:16 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

کتاب مقدس راجع به نجات در لحظهٔ آخر چه می گوید؟

آیا ممکن است که اسم شخصی از دفتر حیات پاک شود؟

اگر احساس نجات نداشتم چه کنم؟

آیا خدا شما را خواهد بخشید اگر گناه مشابهی را بارها و بارها تکرار کنید؟

آیا یک مسیحی می ‌تواند نجات را "پس بدهد"؟

خدا گناهان بزرگ را می بخشد؟ آیا خدا یک قاتل را خواهد بخشید؟

ملزومات پیغام انجیل چیست؟

معنای "عیسی برای گناهان ما مُرد" چیست؟

آیا تفاوتی بین دفترِ حیات و دفتر حیاتِ بره وجود دارد؟

آیا اعمال رسولان 38:2 تعلیم می دهد که برای نجات، تعمید ضروری است؟

آیا یوحنا 5:3 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

تفاوت بین رحمت و فیض چیست؟

عیسی، چگونه و از چه کسی ما را فدیه داد؟

اگر در نجات خود تردید دارید، آیا به این معناست که حقیقتاً نجات نیافته اید؟

تقدس چیست؟ تعریف تقدس مسیحی چیست؟

آیا کسی می تواند از طریق مکاشفهٔ عام نجات یابد؟

آیا بعد از مرگ فرصت مجددی برای نجات خواهد بود؟

برخی نشانه های ایمان نجات بخش حقیقی چیست؟

آیا گناهی هست که خدا آن را نخواهد بخشید؟

انجیل حقیقی چیست؟

چند سال باید داشته باشیم تا از عیسی بخواهیم نجات دهنده مان باشد؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره نجات

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا