settings icon
share icon
سوال

آیا اعتراف علنی برای نجات لازم است (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10)؟

جواب


مسیحیان خیرخواه زیادی دیگران را با این متن به ایمان به عیسی مسیح تشویق کرده اند: «در واقع، اگر انسان با زبان خود نزد ديگران اقرار كند كه عيسی مسيح خداوند اوست و در قلب خود نيز ايمان داشته باشد كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد، نجات خواهد يافت. زيرا بوسيلهٔ ايمان قلبی است كه شخص رضايت خدا را حاصل می‌كند؛ و بعد هنگامی كه در برابر ديگران ايمان خود را به زبان می‌آورد، نجات خود را تأييد می‌نمايد» (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10).

اینکه مردم با اعتراف علنی به ایمان نجات پیدا می کنند، برداشت اشتباه از این متن است. ما می دانیم که نجات هدیه خداوند از روی لطف است نه کلماتی که به زبان می آوریم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). بنابراین مانند همه متن های کتاب مقدس، درک مفهوم متناز رومیان فصل 10 بسیار مهم است.

در زمان نگارش کتاب رومیان، ایمان آوردن به عیسی مسیح و اعتراف علنی به ایمان منجر به آزار و اذیت و در نهایت مرگ یک شخص می شد. در آن زمان، ایمان به عیسی مسیح با آگاهی داشتن از عواقب آن، نشان دهنده نجات واقعی و کار روح القدس در زندگی ما بود. اعتراف علنی به ایمان وقتی که جان آن فرد در خطر است مورد نادری می باشد و در کلیسای اولیه نیز این شرایط وجود داشت. عبارت «تو نجات می یابی» به معنی اعتراف علنی به عنوان شرط لازم برای نجات نیست بلکه نشان دهنده این است که هیچ کسی با اعتراف علنی به ایمان مسیحی زندگی خود را به خطر نمی اندازد، مگر اینکه واقعا نجات را دریافت کرده باشد.

در رومیان فصل 10 آیه 10 می خوانیم، « بوسيلهٔ ايمان قلبی است كه شخص رضايت خدا را حاصل می‌كند؛ و بعد هنگامی كه در برابر ديگران ايمان خود را به زبان می‌آورد، نجات خود را تأييد می‌نمايد». معنای زبان اصلی (یونانی) این متن این است که به آنچه قلبا ایمان آورده ایم به زبان اعتراف کنیم.

رومیان فصل 10 آیه 13 می گوید: «پس خداوند هر کس را كه به او پناه ببرد، نجات خواهد داد». اما آیه 14 می گوید که اعتراف علنی به ایمان امتیاز کسانی است که نجات پیدا کرده اند: «اما چگونه مردم به خداوند پناه آورند، در حالی که به او ايمان ندارند؛ و چگونه ايمان بياورند، در حالی که راجع به او چيزی نشنيده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر كسی مژدهٔ انجيل را به ايشان اعلام نكند؟». علاوه بر اینها در آیه 12 می خوانیم که «در اين زمينه، يهود و غيريهود يكسانند، زيرا همه دارای يک خداوند هستند، خداوندی كه گنجينه‌های عظيم خود را در اختيار همهٔ آنانی می‌گذارد كه طالب و تشنهٔ او هستند». عبارت « خداوند گنجينه‌های عظيم خود را در اختيار همهٔ آنانی می‌گذارد كه طالب و تشنهٔ او هستند» نمی تواند درباره نجات صحبت کرده باشد، چون کسانی که فراخوانده شده اند ایمان آورده اند (بر اساس آیه 14).

بنابراین منظور رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10 این نیست که اعتراف علنی برای نجات ضروری است. بلکه ایمان واقعی یعنی اینکه آن فرد نجات واقعی را دریافت کرده است و به خدا اعتماد دارد، با وجودی که عواقب اعتراف علنی را می داند. کسانی که نجات پیدا کرده اند به ایمان مسیحی خود اعتراف می کنند برای اینکه عیسی مسیح، ایمان را درون قلبهای آنها ساکن کرده است. اعتراف علنی،غسل تعمید و کارهای خوب وسیله ای برای نجات نیستند بلکه شهادتی برای آن می باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا اعتراف علنی برای نجات لازم است (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10)؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries