settings icon
share icon
سوال

چگونه اقتدار و حاکمیت خداوند و آزادی اراده انسان در کنار یکدیگر برای رسیدن به نجات عمل می کنند؟

جواب


درک کامل رابطه بین اقتدار خداوند و آزادی اراده انسان و مسئولیت او، برای ما غیر ممکن می باشد. تنها خدا می داند که این دو چگونه با هم برای اجرای نقشه نجات عمل می کنند. بر این اساس، باید قبول کنیم که ما قادر به شناخت کامل ذات خدا و رابطه خود با او نیستیم. هر چه بیشتر در مورد این دو بُعد، بحث و کنکاش کنیم؛ درک نا مفهوم تری از نجات پیدا خواهیم کرد.

کتاب مقدس بسیار واضح و روشن می گوید که چه کسی نجات پیدا خواهد کرد (رومیان فصل 8 آیه 29؛ اول پطرس فصل 1 آیه 2). افسسیان فصل 1 آیه 4 به ما می گوید که خداوند حتی قبل از آفرینش جهان، ما را انتخاب کرده است. کتاب مقدس بارها ایمانداران را به عنوان "انتخاب شدگان" ( رومیان فصل 8 آیه 33، فصل 11 آیه 5؛ افسسیان فصل 1 آیه 11؛ کولسیان فصل 3 آیه 12؛ اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4؛ اول پطرس فصل 1 آیه 2، فصل 2 آیه 9) و همچنین "برگزیدگان" (متی فصل 24 آیه های 22 و 31؛ مرقس فصل 13 آیه های 20 و 27؛ رومیان فصل 11 آیه 7؛ اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21؛ دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 10؛ تیطوس فصل 1 آیه 1؛ اول پطرس فصل 1 آیه 1) توصیف می کند. این حقیقت که ایمانداران از پیش تعیین شده اند (رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30؛ افسسیان فصل 1 آیه های 5 و 11) و برای نجات، انتخاب شده اند (رومیان فصل 9 آیه 11 و فصل 11 آیه 28؛ دوم پطرس فصل 1 آیه 10) کاملا روشن و واضح است.

کتاب مقدس نیز به ما می گوید که همه ما در برابر قبول عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، مسئول می باشیم. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، نجات خواهیم یافت (یوحنا فصل 3 آیه 16؛ رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10). خداوند میداند و انتخاب می کند که چه کسی نجات پیدا خواهد کرد و ما نیز برای نجات پیدا کردن باید عیسی مسیح را قبول کنیم. اینکه این حقایق چگونه در کنار یکدیگر عمل می کنند، برای ذهن محدود ما قابل درک نیستند (رومیان فصل 11 آیه های 33 تا 36). وظیفه و مسئولیت ما این است که پیام انجیل را به گوش همه دنیا برسانیم (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20؛ اعمال رسولان فصل 1 آیه 8). ما باید سرنوشت، تعیین شدن از قبل و انتخاب شدن را به عهده خدا بگذاریم و فقط مطیعانه پیام انجیل را به گوش دیگران برسانیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه اقتدار و حاکمیت خداوند و آزادی اراده انسان در کنار یکدیگر برای رسیدن به نجات عمل می کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries