نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟


سوال: نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟

جواب:
نجات یا رستگاری به معنی رهایی یافتن از خطر یا رنج است. نجات پیدا کردن یعنی رها شدن یا محافظت شدن. این واژه معنای پیروزی، سلامتی، و محفوظ ماندن را در دل خود دارد. بعضی اوقات کتاب ‌مقدس از واژه های "نجات" یا "رهایی" برای اشاره به خلاص شدن فیزیکی و موقتی در بعضی شرایط مانند نجات یافتن پولس از زندان استفاده کرده است (فیلیپیان 19:1).

در اکثر مواقع، واژه‌ی "نجات" در رابطه با یک رهایی ابدی و روحانی می‌باشد. زمانیکه پولس به رئیس زندان فیلیپی گفت که برای نجات یافتن چه کاری باید بکند منظورش سرنوشت ابدی او بود (اعمال 30:16-31). عیسی مسیح نجات یافتن را مساوی با وارد شدن به پادشاهی خدا می‌دانست (متی 24:19-25).

ما از چه چیزی نجات پیدا کرده‌ایم؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به ما می‌گوید که ما از "خشم" خدا که همانا داوری خدا بر گناه است، نجات پیدا کرده‌ایم (رومیان 9:5؛ اول تسالونیکیان 9:5). گناه ما را از خدا جدا کرده است، و نتیجه‌ی گناه مرگ است (رومیان 23:6). نجات در کتاب ‌مقدس اشاره به رهایی یافتن ما از نتایج گناه می‌باشد و بنابراین نجات شامل پاک شدن از گناه است.

چه کسی نجات می‌دهد؟ تنها خدا می‌تواند ما را از گناه پاک کند و از تاوان گناه نجات دهد (دوم تیموتائوس 9:1؛ تیتوس 5:3).

خدا چگونه نجات می‌دهد؟ در آموزه‌ی نجات در مسیحیت، خدا ما را از طریق عیسی مسیح نجات داده است (یوحنا 17:3). به‌خصوص، نجات ما از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب و رستاخیز او از دنیای مردگان، بدست آمد (رومیان 10:5؛ افسسیان 7:1). کتاب مقدس به روشنی به ما می‌گوید نجات هدیه باشکوه خداوند برای ما می‌باشد که سزاوار آن نیستیم (افسسیان 5:2، 8) و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح در دسترس ما خواهد بود (اعمال 12:4).

چگونه نجات را دریافت می‌کنیم؟ ما با ایمان آوردن نجات پیدا می‌کنیم. در ابتدا، باید پیام انجیل را بشنویم، خبر خوبی که درباره مرگ و رستاخیز مسیح است (افسسیان 13:1. سپس باید ایمان بیاوریم یعنی بطور کامل به خداوند عیسی توکل کنیم (رومیان 16:1). که این شامل توبه و تغییر فکر درباره‌ی گناه و عیسی مسیح می‌باشد (اعمال 19:3)، و نام خداوند را بخوانیم (رومیان 9:10، 10، 13).

معنی و مفهوم نجات در مسیحیت این است: "رهایی از مجازات ابدی گناه که به‌واسطه‌ی فیض خداست و به کسانی عطا می‌شود که با ایمان، شروط توبه و ایمان به خداوند عیسی را می‌پذیرند." نجات فقط از طریق عیسی مسیح امکان‌پذیر می‌باشد (یوحنا 6:14؛ اعمال 12:4) و فراهم آوردن و تضمین و امنیت نجات فقط به خداوند بستگی دارد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟