settings icon
share icon
سوال

آیا مسیحی از ایمان برگشته و لغرش خورده هنوز نجات را دارد؟

جواب


این سوال برای سالها مورد بحث قرار گرفته است. کلمه "بازگشت" و یا "بازگشتن"، در عهد جدید به کار نرفته و در عهد عتیق در وهله اول راجع به اسرائیل بکار رفته است. یهودیان، گرچه قوم برگزیده خداوند بودند اما به طور پیوسته به خداوند پشت می کردند و علیه کلام او بر می خاستند (ارمیا 9:8)؛ و به همین دلیل بود که همواره مجبور بودند تا برای گناهانشان و بازگردان رابطه ای که با نا اطاعتی از خدا خدشه دار کرده بودند، قربانی بگذرانند؛ اما یک مسیحی از قربانی کامل و یک بار برای همیشۀ مسیح بهره‌مند شده است و دیگر نیازی ندارد برای گناهش قربانی بدهد. خداوند خودْ نجات را برای ما فراهم کرده است (دوم قرنتیان 21:5) و چون ما به واسطه او نجات یافته ایم، پس یک مسیحی حقیقی نمی تواند سقوط کند به نحوی که قادر به بازگشت نباشد.

مسیحیان نیز گناه می کنند (اول یوحنا 8:1)، اما گناه نباید زندگی شخص مسیحی را تعریف کند. ایمانداران خلقت تازه ای هستند (دوم قرنتیان 17:5). ما روح القدس را داریم که ثمرات نیکو در ما به عمل می آورد (غلاطیان 22:5-23). زندگی یک مسیحی باید یک زندگی تبدیل شده باشد. مسیحیان فارغ از اینکه چند بار گناه کرده اند، بخشیده شده اند، اما در آن واحد، همچنان که در خداوند رشد می کنند و به شباهت عیسی درمی آیند، باید به تدریج زندگی مقدس تری داشته باشند. باید به شخصی که ادعای ایماندار بودن دارد ولی کماکان زندگی توأم با شک و تردید دارد، به طور جدی شک کرد. بله یک مسیحی حقیقی که به ‌طور موقت در گناه می افتد، کماکان نجات را دارد، اما در عین حال شخصی که در گناه زندگی می کند یک مسیحی حقیقی نیست.

راجع به شخصی که مسیح را انکار می کند چطور؟ کتاب مقدس به ما می گوید که اگر شخصی مسیح را انکار کند، او هرگز مسیح را از ابتدا نشناخته است." این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشته‌اند. اگر متعلق به ما می‌بودند، می‌ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند" (اول یوحنا 19:2). شخصی که مسیح را انکار می کند و به ایمانش پشت می کند، نشان می دهد که هرگز متعلق به مسیح نبوده است. آنانی که به مسیح تعلق دارند با مسیح می مانند. آنانی که ایمانشان را انکار می کنند، از ابتدا اصلاً ایمان نداشته اند. "این سخن درخور اعتماد است که: اگر با او مردیم، همچنین با او خواهیم زیست.‌ اگر تحمل کنیم با او فرمانروایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد، ولی اگر بی وفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمی‌تواند خود را انکار کند" (دوم تیموتائوس 11:2-13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مسیحی از ایمان برگشته و لغرش خورده هنوز نجات را دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries