settings icon
share icon
سوال

چرا عیسی مسیح به حاکم جوان ثروتمند گفت که با اطاعت از دستورات خدا می تواند نجات پیدا کند؟

جواب


برای درک پاسخ عیسی مسیح به پرسش حاکم جوان مبنی بر اینکه «من چه کاری انجام دهم تا بتوانم زندگی جاوید داشته باشم؟» باید سه چیز را در نظر بگیریم: پیشینه حاکم جوان ثروتمند، هدف او از این سوال، و ماهیت انجیل عیسی مسیح. آن مرد جوان از عیسی مسیح پرسید، «استاد، من چه کار نیکی انجام دهم تا بتوانم زندگی جاوید داشته باشم؟» (متی فصل 19 آیه 16). عیسی مسیح در پاسخ به او گفت، «اگر احکام خدا را نگاه داری، زندگی جاوید خواهی داشت» (آیه 17). در نگاه اول به نظر می رسد که عیسی مسیح به مرد جوان و در واقع به همه می گوید که برای نجات و زندگی جاوید باید از احکام خدا اطاعت کرد. اما آیا منظور او واقعا همین بود؟ ماهیت پیام نجات این است که ما از روی لطف خداوند و از طریق ایمان نجات پیدا می کنیم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9)، پس چرا عیسی مسیح باید «برنامه جایگزین» به آن مرد پیشنهاد می کرد؟

داستان حاکم جوان ثروتمند را می توان در هر سه انجیل هم نوا پیدا کرد (متی فصل 19 آیه های 16 تا 23؛ مرقس فصل 10 آیه های 17 تا 22؛ لوقا فصل 18 آیه های 18 تا 23). از آن مرد به عنوان «حاکم» نام برده شده است، این یعنی که او مجری یا فرمانروایی چیزی بوده است. از آنجایی که حاکمان رومی، عیسی مسیح را «معلم» یا «استاد» خطاب نمی کردند، پس فرض بر این است که او یک حاکم یهودی در یک کنیسه محلی بوده است. آن مرد ثروت زیادی هم داشت (متی فصل 19 آیه 22) و عیسی مسیح از مکالمه خود با آن مرد برای تعلیم اثر مخرب پول بر روی تمایل انسان به زندگی ابدی استفاده کرد (آیه های 23 تا 24). درسی که عیسی مسیح از این داستان به ما می آموزد درباره پول است نه نجات توسط کارهای انسان.

اولین واکنش عیسی مسیح به احوالپرسی آن مرد است که عیسی مسیح را «استاد نیکو» خطاب می کند، مسیح به او یادآوری می کند که هیچ کسی جز خدا نیکو نیست (متی فصل 19 آیه 17). عیسی مسیح الوهیت خود را انکار نمی کرد. بلکه هدفش جلب توجه آن مرد به معنا و مفهوم واقعی کلمه «خوب» بود. از آنجایی که تنها خداوند خوب است، پس خوبی انسانی ممکن است کاملا چیز دیگری باشد، به این موضوع در ادامه مکالمه بین عیسی مسیح و آن مرد پرداخته می شود. عیسی مسیح در پاسخ به آن مرد مبنی بر اینکه دقیقا از کدام احکام باید اطاعت کند، شش دستور را به او گفت که شامل دستور «همسایه خود را را به اندازه خودت دوست داشته باش» هم میشد(متی فصل 19 آیه 19). آن مرد گفت که همه این کارهها را انجام میدهد و دیگر چه کاری باید انجام دهد (آیه 20) و این همان نکته کلیدی است. آن مرد جوان قطعا مذهبی بود و صادقانه در جستجوی رسیدن به پرهیزکاری بود. و این همان نکته ای است که عیسی مسیح آن را به چالش می کشد.

عیسی مسیح به آن مرد گفت، « اگر می‌خواهی این راه را به کمال برسانی، برو و هر چه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا گنج تو در آسمان باشد نه بر زمین! آنگاه بیا و مرا پیروی کن!» (متی فصل 19 آیه 21). اما آن مرد به این نتیجه رسید که درخواست عیسی مسیح از او خیلی زیاد است بنابراین با ناراحتی آنجا را ترک کرد، برای اینکه ثروت زیادی داشت (آیه 22). او به جای اطاعت از دستور عیسی مسیح به او پشت کرد و رفت. تصمیم آن مرد قطعا عیسی مسیح را نیز ناراحت کرد برای اینکه عیسی مسیح او را دوست داشت (مرقس فصل 10 آیه 21).

منظور عیسی مسیح از گفتن این نکته به آن مرد که باید از احکام خدا اطاعت کند این نبود که با اطاعت از احکام می تواند نجات پیدا کند، بلکه بر روی احکام شریعت به عنوان معیار کامل خداوند تاکید می کرد. اگر به احکام خدا به طور کامل عمل کنید می توانید از مجازات گناه نجات پیدا کنید، اما اگر بتوانید! وقتی آن مرد گفت که از احکام اطاعت می کند عیسی مسیح روی نکته ای دست گذاشت که به او ثابت می کرد به معیار خداوند از تقدس و پاکی نمی رسید. آن مرد اگر موضوع رها کردن اموالش به میان می آمد تمایلی به پیروی از خدا نداشت. بنابراین دو مورد از بزرگترین دستورات را زیر پا می گذاشت؛ او خدا را با تمام دل و جان دوست نداشت، و همسایه خود را نیز به اندازه خودش دوست نداشت. او خودش (و پولش) را بیشتر دوست داشت. آن مرد برعکس آنچه ادعا می کرد با اجرای کامل احکام بسیار فاصله داشت و مانند هرکس دیگری گناهکار بود. احکام خداوند این موضوع را ثابت کردند.

اگر آن مرد، خدا و دیگران را بیشتر از اموالش دوست داشت، حاضر میشد ثروت خود را رها کرده و به خدا و بندگان او خدمت کند. اما اینطوری نبود. او از اموالش بت ساخته بود و آن را بیشتر از خدا دوست داشت. عیسی مسیح با موشکافی بسیار دقیق توانست حرص و طمع موجود در قلب او را آشکار کند، حرص و طمعی که آن مرد حتی فکر نمی کرد داشته باشد. درستی سخن عیسی مسیح وقتی گفت فقط خدا خوب است (متی فصل 19 آیه 18) با واکنش آن مرد به دستور عیسی مسیح اثبات می شود.

عیسی مسیح در مکالمه خود با حاکم جوان ثروتمند به ما نمی گوید که می توانیم با اجرای احکام شریعت نجات پیدا کنیم. پیام کتاب مقدس این است که نجات تنها از روی لطف خدا و از طریق ایمان حاصل می شود (رومیان فصل 3 آیه های 20 و 28، فصل 4 آیه 6؛ غلاطیان فصل 2 آیه 16؛ افسسیان فصل 2 آیه 9؛ دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9). در واقع، عیسی مسیح از عشق آن مرد به پول استفاده کرده تا نشان دهد که او نیز مانند همه ما به معیار خداوند از تقدس و پاکی نمی رسد. حاکم ثروتمند مانند ما به نجات دهنده نیاز داشت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا عیسی مسیح به حاکم جوان ثروتمند گفت که با اطاعت از دستورات خدا می تواند نجات پیدا کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries