settings icon
share icon
سوال

روش بشارت خبر بد / خبر خوب انجیل چیست؟

جواب


بسیاری از امور زندگی ما به یک خبر خوب یا بد مرتبط می باشند. حقیقت به طور کلی در ترکیبی از هر دوی اینها پیدا می شود. تاکید بر روی یکی از آنها و حذف دیگری، تمام حقیقت نیست. این قاعده در مورد انجیل مسیح نیز صدق می کند.

خبر بد، از نقطه نظر روحانی، این است که همه ما گناهکاریم و به دلیل گناه بر ضد خدای مقدس سزاوار جهنم می باشیم (رومیان فصل 3 آیه 23؛ فصل 6 آیه 23). گناه ما را از حضور او و زندگی ابدی محروم کرده است (یوحنا فصل 3 آیه های 15 تا 20). هیچکسی نمی تواند به حضور خدا برود، برای اینکه هیچکسی پرهیزکار نیست (رومیان فصل 3 آیه 10). بهترین و بیشترین تلاش های ما برای خشنود ساختن خداوند مانند پارچه های کثیف هستند (اشعیا فصل 64 آیه 6). برخی از مبلغان مسیحی و بشارت دهندگان تنها روی این جنبه از حقیقت الهی یعنی «روش بشارت خبر بد» تاکید دارند.

خبر خوب این است که خدا ما را دوست دارد (یوحنا فصل 3 آیه های 15 تا 18). او خواستار برقراری رابطه با انسان است و این کار را از راه های مختلفی انجام می دهد، مانند طبیعت (رومیان فصل 1 آیه 20)، کتاب مقدس (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16)، و عیسی مسیح که در جسم انسان به روی زمین آمد و بین ما زندگی کرد (یوحنا فصل 1 آیه 14). خداوند واقعا ما را دوست دارد. او به طور واقعی خواهان برکت دادن به ماست. او می خواهد با ما ارتباط برقرار کند و راه و روش های خودش را به ما آموزش دهد تا به انسانی تبدیل شویم که برای آن آفریده شده ایم (رومیان فصل 8 آیه 29). آموزگارانی که فقط بر روی خبر خوب تمرکز می کنند بخش مهمی از برنامه خدا برای نجات را حذف کرده اند، بخشی که شامل توبه (متی فصل 3 آیه 2؛ مرقس فصل 6 آیه 12) و حمل صلیب خود و پیروی از عیسی مسیح (لوقا فصل 9 آیه 23) است.

تا زمانیکه از خبر بد اطلاعی نداشته باشیم، نمی توانیم قدردان خبر خوب باشیم. شما قدردان غریبه ای نخواهید بود که با سرعت وارد خانه می شود و شما را بیرون می کشد، مگر اینکه خانه شما در حال سوختن در آتش باشد. تا متوجه نشویم که به دلیل گناهانمان سزاوار جهنم بودیم، نمی توانیم قدردان کاری باشیم که مسیح روی صلیب برای ما انجام داد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). اگر متوجه میزان نومیدی و ناچاری خودمان نباشیم، نمی توانیم امید بزرگی که عیسی مسیح به ما هدیه می دهد را تشخیص دهیم (عبرانیان فصل 6 آیه 19). تا زمانیکه گناهکار بودن خود را تشخیص ندهیم، نمی توانیم قدردان یک نجات دهنده باشیم.

بهترین روش، انجام کاری است که پولس آن را «رساندن تمامی پیغام خدا» (اعمال رسولان فصل 20 آیه 27). تمامی پیغام خدا هم شامل خبر بد درباره وضعیت ذاتی ما و هم خبر خوب درباره برنامه خدا برای نجات ما می شود. عیسی مسیح زمانی که «آرامش و صفا» (لوقا فصل 2 آیه 14) را به روی زمین آورد هیچ یک از جنبه های خبر خوب یا خبر بد را حذف نکرد. آرامش او برای همه کسانی در دسترس است که توسط «خبر بد» توبه کرده اند و «خبر خوب» یعنی این حقیقت که او خدای همگان است را با شادی پذیرفته اند ( رومیان فصل 10 آیه های 8 تا 9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روش بشارت خبر بد / خبر خوب انجیل چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries