settings icon
share icon
سوال

چرا سیستم قربانی به قربانی خونی نیاز داشت؟

جواب


همه کتاب های موجود در عهد قدیم به قربانی بزرگ و نهایی یعنی عیسی مسیح اشاره می کردند که می آمد و جان خود را برای ما فدا می کرد. لاویان فصل 17 آیه 11، مطلب اصلی عنوان شده در عهد قدیم در رابطه با اهمیت خون در سیستم قربانی است. خدا در گفتگوی با موسی می گوید، «زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما داده‌ام تا برای کفارهٔ جانهای خود، آن را بر روی مذبح بپاشید. خون است که برای جان کفاره می‌کند.»

قربانی کردن به معنای اهدای یک چیز با ارزش برای یک دلیل یا هدف می باشد. پرداخت غرامت به راضی کردن کسی گفته می شود که جرمی نسبت به او انجام شده باشد. با این تعریف، آیه لاویان را می توان با وضوح بیشتری خواند. خدا گفت: «من آن را به تو داده ام (حیات یک موجود که در خون اوست) تا برای خودت غرامت پرداخت کنی (برای پوشاندن جرمی که علیه من مرتکب شده ای.» به عبارت دیگر، کسانی که تحت حمایت قربانی خونی قرار می گیرند، از نتایج گناه در امان می مانند.

البته اسرائیلی ها، عیسی مسیح را شخصا نمی شناختند، یا اینکه چگونه به جای آنها می مرد و دوباره زنده می شد؛ اما ایمان داشتند که خدا نجات دهنده ای برای آنها می فرستد. همه قربانی های خونی بیشماری که در سرتاسر عهد قدیم دیده می شوند پیش درآمدی بر قربانی نهایی بود که یک بار برای همیشه قربانی میشد؛ و آن قربانی ها اهدا میشدند تا اسرائیلی ها فراموش نکنند که بدون خون بخششی در کار نیست. جاری شدن خون، کار یک جایگزین را انجام می داد. بنابراین جمله آخر لاویان فصل 17 آیه 11 را می توان به این صورت «خون، تاوان گناه را به بهای یک زندگی می پردازد (مثلا زندگی حیوان قربانی)» یا «خون تاوان میدهد تا زنده بمانیم»( به عنوان مثال زندگی شخص گناهکار، که عیسی مسیح با جاری شدن خونش زندگی و حیات را به او اهدا می کند)

عبرانیان فصل 9 آیه های 11 تا 18، خون را به عنوان سمبل حیات و زندگی تایید می کند و لاویان فصل 17 آیه 11 را در مورد قربانی شدن عیسی مسیح به کار می برد. آیه 12 به وضوح می گوید که قربانی های خونی عهد قدیم موقتی بودند و تاوان گناه را به شکل جزئی و به طور موقت پرداخت می کردند؛ به همین دلیل، هرسال باید قربانی ها اهدا می شدند. اما وقتی مسیح وارد مقدس ترین جایگاه (خیمه مقدس در آسمان) شد خون خود را برای پرداخت بهای گناه یکبار و برای همیشه تقدیم کرد و به همین جهت نیاز به اهدای قربانی های خونی را پایان داد. منظور عیسی مسیح از آخرین کلماتش بر روی صلیب نیز همین بود: «تمام شد» (یوحنا فصل 19 آیه 30). خون گاو و بز دیگر گناهان انسان را پاک نخواهند کرد. ما تنها با ایمان به جاری شدن خون عیسی مسیح برای بخشش گناهان است که می توانیم بیگناه در حضور خدا بایستیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا سیستم قربانی به قربانی خونی نیاز داشت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries