settings icon
share icon
سوال

نجات توسط عیسی مسیح خداوند چیست؟

جواب


نظریه نجات الهی (نجات توسط عیسی مسیح خداوند) می گوید که اطاعت و پیروی از عیسی مسیح به عنوان خدا همراه با ایمان به او به عنوان نجات دهنده است. این عقیده در نقطه مقابل ایمان آسان و یا نجات به واسطه آگاهی از یک سری حقایق است.

جان مک آرتور در کتاب خود «انجیل عیسی مسیحی» عقیده نجات خدایی را به این شکل شرح داده است: «دعوت انجیل به ایمان فرض را بر این قرار می دهد که گناهکاران باید توبه کنند و تسلیم قدرت مسیح شوند». به عبارت دیگر، گناهکاری که از توبه سرباز می زند نجات پیدا نکرده است، برای اینکه نمی توان در یک زمان هم به گناهش بچسبد هم نجات دهنده از گناه. گناهکاری که حاکمیت مسیح در زندگی خود را نمی پذیرد ایمان نجات دهنده ندارد، برای اینکه ایمان واقعی، دربردارنده اطاعت از خداوند است. بنابراین، انجیل به چیزی بیشتر از یک تصمیم هوشمندانه و یا یک دعا نیاز دارد. پیام انجیل انسان را فرامی خواند تا شاگرد آن شوند. گوسفندان از شبان خود بی چون و چرا اطاعت می کنند.

پیروان نجات خدایی به هشدارهای پیاپی عیسی مسیح اشاره می کنند که به ریاکاران زمان خود می گوید: «فقط موافقت با حقایق روحانی کسی را نجات نمی دهد». قلب انسان نیاز به تغییر دارد. عیسی مسیح بر روی بهای گران شاگردی تاکید می کند: «هر كه صليب خود را برندارد و به دنبال من نيايد، نمی‌تواند شاگرد من باشد» (لوقا فصل 14 آیه 27) و می گوید کسانی که نمی توانند هرآنچه دارند را رها کنند، نمی توانند از عیسی مسیح پیروی کنند. عیسی مسیح در این متن به پیروان خود می گوید که تمام هزینه های پیروی از او را باید در نظر بگیرند، چراکه باید کاملا به او متعهد شوند: «كسی كه تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به من نباشد، لايق اين خدمت نيست!» (لوقا فصل 9 آیه 62).

عیسی مسیح در موعظه سرکوه می گوید این راه مسیر باریکی است و فقط تعداد اندکی آن را پیدا می کنند (متی فصل 7 آیه 14). اما طرفداران عقیده ایمان آسان به دنبال پهن کردن این جاده باریک هستند تا هرکسی که به عیسی مسیح اعتراف می کند بتواند وارد این مسیر شود. عیسی مسیح می گوید که یک درخت را باید از میوه هایش شناخت (آیه 17). عقیده ایمان آسان می گوید که یک درخت می تواند میوه ای نداشته باشد و یا میوه بدی داشته باشد اما همچنان درخت خوبی باشد. عیسی مسیح می گوید بسیاری مرا «خداوند» صدا خواهند زد اما وارد پادشاهی من نخواهند شد (آیه های 21 تا 23) ، عقیده ایمان آسان می گوید به زبان آوردن «عیسی مسیح، خدای من» کافیست.

عقیده «نجات خدایی» می گوید ایمان واقعی میوه و نتیجه دارد. اگر کسی واقعا از خدا پیروی می کند پس از دستورات او نیز اطاعت خواهد کرد. کسی که همچنان همراه گناهان توبه نکرده زندگی می کند پیروی از مسیح را انتخاب نکرده است، برای اینکه مسیح ما را فراخوانده تا از گناه به سوی پاکی برویم. کتاب مقدس به وضوح می گوید که ایمان به عیسی مسیح باعث تغییر زندگی می شود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23، یعقوب فصل 2 آیه های 14 تا 26).

عقیده نجات خدایی ربطی به نظریه نجات بوسیله انجام کارهای خوب ندارد. طرفداران عقیده نجات خدایی بسیار مراقب هستند تا نگویند: نجات فقط لطف الهی است، ایمانداران قبل از اینکه ثمره ایمان آنها دیده شود نجات را دریافت می کنند، یا اینکه مسیحیان گناه می کنند و یا می توانند گناه کنند. با این وجود، تغییر و دگرگونی زندگی نتیجه و ثمره نجات واقعی است. نجات یافتگان زندگی خود را وقف نجات دهنده می کنند. یک مسیحی واقعی زندگی همراه با گناهان توبه نشده را دوست ندارد و از آن لذت نمی برد.

در ادامه به 9 درسی که عقیده نجات خدایی آموزش می دهد و آن را از عقیده ایمان آسان جدا می کند می پردازیم:

1) توبه مساوی با ایمان نیست. کتاب مقدس می گوید که گناهکاران باید همراه با توبه به ایمان خود عمل کنند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 38، فصل 17 آیه 30، فصل 20 آیه 21؛ دوم پطرس فصل 3 آیه 9). توبه به فرایند تغییر مسیر از همراهی با گناه و رد کردن عیسی مسیح به رد کردن گناه و پیوستن به عیسی مسیح گفته می شود (اعمال رسولان فصل 3 آیه 19، لوقا فصل 24 آیه 47)، حتی توبه هدیه ای از طرف خداوند است (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 25). توبه واقعی زمانی اتفاق می افتد که یک شخص خود را مطیع اولوهیت عیسی مسیح کند، چنین توبه به طور اجتناب ناپذیری باعث تغییر رفتار می شود (لوقا فصل 3 آیه 8، اعمال رسولان فصل 26 آیه های 18 تا 20).

2) یک مسیحی یک انسان جدید است و نمی تواند ایمان را کنار بگذراد یا نجات را از دست بدهد. خود ایمان هدیه ای از طرف خداست (افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا 5 و 8)، و ایمان واقعی ابدی است (فیلیپیان فصل 1 آیه 6). نجات کار خداوند است نه بشر. کسانیکه به عیسی مسیح خداوند ایمان می آورند کاری از خودشان برای دریافت نجات نمی کنند (تیطوس فصل 3 آیه 5).

3) هدف از ایمان قول، دعا و یا عقیده نیست بلکه خود عیسی مسیح است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 15). ایمان فقط دریافت حقایق انجیل نیست بلکه رها کردن این دنیا و پیروی از عیسی مسیح است. عیسی مسیح می گوید: «گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند، من نيز ايشان را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آيند» (یوحنا فصل 10 آیه 27).

4) ایمان واقعی همیشه باعث تغییر زندگی یک ایماندار واقعی می شود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). روح القدس درون یک فرد را تغییر می دهد (غلاطیان فصل 2 آیه 20)، و ایماندار را صاحب ذات و ماهیت جدیدی می کند (رومیان فصل 6 آیه 6). ایماندار واقعی – کسانی که مطیع خدایی و شبانی عیسی مسیح هستند – از عیسی مسیح پیروی می کنند (یوحنا فصل 10 آیه 27)، برادران خود را دوست دارند (اول یوحنا فصل 3 آیه 14)، از دستورات خدا اطاعت می کنند (اول یوحنا فصل 2 آیه 3، یوجنا فصل 15 آیه 14)، خواست خدا را انجام می دهند (متی فصل 12 آیه 50)، با کلام خدا زندگی می کنند (یوحنا فصل 8 آیه 31)، به دستورات کتاب مقدس عمل می کنند (یوحنا فصل 17 آیه 6)، کارهای خوب انجام می دهند (افسسیان فصل 2 آیه 10) و در ایمان پایداری می کنند (کولسیان فصل 1 آیه های 21 تا 23، عبرانیان فصل 3 آیه 14). نجات به معنی اضافه کردن عیسی مسیح به بتخانه کسی نیست، بلکه تخریب همه بتها و زندگی زیر حکومت مطلق عیسی مسیح است.

5) «او همچنين با قدرت عظيمش، هر چه كه برای يک زندگی خداپسندانه نياز داريم، عطا می‌كند» (دوم پطرس فصل 1 آیه 3، همچنین نگاه کنید به رومیان فصل 8 آیه 32). نجات بلیط ورود به بهشت نیست، بلکه ابزاری است که با آن خودمان را در زندگی پاک می کنیم و در ایمان خود رشد می کنیم.

6) کتاب مقدس می گوید عیسی مسیح خداوند است. عیسی مسیح می خواهد تا بی چون و چرا از او اطاعت کنیم (رومیان فصل 6 آیه های 17 تا 18، فصل 10 آیه های 9 تا 10). کسانی که از خداوند نافرمانی کرده و بر ضد او شورش می کنند زندگی ابدی نخواهند داشت، برای اینکه «خدا به شخص فروتن قوت می‌بخشد، اما با شخص متكبر و مغرور مخالفت می‌كند» )یعقوب فصل 4 آیه 6).

7) ایمانداران واقعی مسیح را دوست دارند (اول پطرس فصل 1 آیه های 8 تا 9، رومیان فصل 8 آیه های 28 تا 30، اول قرنتیان فصل 16 آیه 22). همیشه باعث خشنودی کسانی می شوند که دوستشان دارند (یوحنا فصل 14 آیه های 15 و 23).

8) کتاب مقدس می گوید مهمترین راه آزمایش ایمان یک شخص رفتار اوست. اطاعت از خداوند نشان دهنده ایمان واقعی یک فرد است (اول یوحنا فصل 2 آیه 3). اگر ایمانداری از عیسی مسیح نافرمانی می کند، در واقع نشان می دهد که فقط اسم «ایمان» را به یدک می کشد (اول یوحنا فصل 2 آیه 4). یک شخص ممکن است عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرد و برای مدتی تظاهر به پیروی از او بکند اما اگر قلب او تغییر نکرده باشد نمی تواند ذات واقعی خود را برای همیشه پنهان نگه دارد. مشکل یهودا اسخریوطی همین بود.

9) یک ایماندار واقی ممکن است بلغزد یا حتی سقوط کند اما همیشه در ایمان خود ثابت قدم خواهد ماند (اول قرنتیان فصل 1 آیه 8). این قضیه برای شمعون پطرس اتفاق افتاد. ایمانداری که کاملا از خدا رویگردان می شود نشان می دهد که هرگز تغییر نکرده و به انسان جدیدی تبدیل نشده است (اول یوحنا فصل 2 آیه 19).

کسی که توسط ایمان به عیسی مسیح از اسارت گناه رهایی یافته است دیگر نباید تمایلی به زندگی گناه آلود داشته باشد (رومیان فصل 6 آیه 2). البته که رشد روحانی می تواند سریع و یا آهسته باشد ، سرعت آن به شخص و شرایط او بستگی دارد. تغییرات زندگی آن شخص ممکن است در ابتدا برای کسی مشهود نباشد. اما خداوند گوسفندان خود را می شناسد و هریک از ما را بر اساس جدول زمانی خود به بلوغ و رشد می رساند.

آیا ممکن است یک مسیحی زندگی دنیوی داشته باشد، از گناه لذت ببرد، و هرگز عیسی مسیحی که او را به قیمت جان خودش خرید جلال ندهد؟ آیا یک گناهکار می تواند در حالیکه ادعا مسیحیت می کند اما به عیسی مسیح پشت پا بزند؟ آیا یک شخص می تواند فقط دعایی برای بخشیده شدن گناهش بخواند و به زندگی عادی خود ادامه دهد طوری که هیچ اتفاقی نیفتاده است اما هنوز خودش را مسیحی بداند؟ پاسخ عقیده نجات خدایی «خیر» است. بیایید به گناهکاران توبه نکرده امید واهی ندهیم بلکه به جای آن بیایید به توصیه خدا عمل کنیم: «باید دوباره متولد شوید» (یوحنا فصل 3 آیه 7).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نجات توسط عیسی مسیح خداوند چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries