سوالاتی درباره فرشتگان و ارواح پلید


کتاب مقدس درباره فرشتگان چه می گوید؟

کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟

شیطان کیست؟

کتاب مقدس درباره اسیر ارواح پلید شدن چه می گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

پسران خدا و دختران انسان ها در پیدایش فصل 6 آیه های 1 تا 4 چه کسانی بودند؟

چرا خدا به شیطان و ارواح پلید اجازه گناه کردن داد؟

فرشته خداوند کیست؟

آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟

فرشتگان مقرب (نزدیک) چه کسانی هستند؟

آیا ما پس از مرگ به یک فرشته تبدیل می شویم؟

کروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟

سرافیم چیست؟ آیا سرافی ها فرشته هستند؟

آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟

آیا ارواح پلید، فرشتگان رانده شده هستند؟

آیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟

غول پیکران یا نفیلیان چه کسانی بودند؟

شیطان چگونه، چرا، و چه وقت از بهشت رانده شد؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره فرشتگان و ارواح پلید

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا