سوالاتی درباره فرشتگان و ارواح پلید


کتاب مقدس درباره فرشتگان چه می گوید؟

کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟

شیطان کیست؟

کتاب مقدس درباره اسیر ارواح پلید شدن چه می گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

پسران خدا و دختران انسان ها در پیدایش فصل 6 آیه های 1 تا 4 چه کسانی بودند؟

چرا خدا به شیطان و ارواح پلید اجازه گناه کردن داد؟

فرشته خداوند کیست؟

آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟

فرشتگان مقرب (نزدیک) چه کسانی هستند؟

آیا ما پس از مرگ به یک فرشته تبدیل می شویم؟

کروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟

سرافیم چیست؟ آیا سرافی ها فرشته هستند؟

آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟

آیا ارواح پلید، فرشتگان رانده شده هستند؟

آیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟

غول پیکران یا نفیلیان چه کسانی بودند؟

شیطان چگونه، چرا، و چه وقت از بهشت رانده شد؟

آیا داشتن مجسمه یا تندیس فرشته اشتباه است؟

آیا فرشته مرگ وجود دارد؟

فرشته شناسی چیست؟

آیا امروزه فرشتگان بر انسان ظاهر می شوند؟

فرشتگان چه شکلی هستند؟

چرا خداوند به فرشتگان رانده شده (فرشتگان مغضوب) فرصتی برای توبه نمی دهد؟

دیوشناسی مسیحی چیست؟

آیا مسیحیان می توانند به فرشتگان دستور دهند؟

آیا ارواح پلید در دنیای امروز هم فعالیت دارند؟

کتاب مقدس درباره چیره شدگی شیطانی چه می گوید؟

آیا ارواح پلید می توانند وارد اشیاء غیر جاندار بشوند و آنها را تسخیر کنند؟

آیا شیطان یک موجود حقیقی است یا نیرو/ مظهر پلیدی و شر است؟

آیا خدا شیطان را دوست دارد؟

ارواح آشنا (خدمتکار) چه هستند؟

اگر خداوند دارای قدرت مطلق است پس چرا شیطان را نابود نمی کند؟

آیا پیشگویی درباره پادشاه صور در حزقیال فصل 28 به شیطان اشاره دارد؟

چرا میکائیل و شیطان بر سر جسد موسی بحث می کردند (یهودا آیه 9)؟

آیا این امکان وجود دارد که فرشتگان گناه کنند؟

آیا کتاب مقدس دعا به درگاه فرشتگان را توصیه و یا منع می کند؟

چگونه است که شیطان فرمانروای این دنیاست (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4)؟

شیطان پرستی چیست؟

آیا می شود روح خود را به شیطان فروخت؟

ارواح منطقه ای چه هستند؟

کتاب مقدس درباره انتقال ارواح چه می گوید؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره فرشتگان و ارواح پلید

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا