سرافین چیستند؟ آیا سرافین فرشته هستند؟سوال: سرافین چیستند؟ آیا سرافین فرشته هستند؟

جواب:
سرافین (آتشین، سوزان) موجوداتی از نوع فرشته هستند که در رویای اشعیای نبی درباره خدا در معبد حاضرند آن هنگام که خدا او را به خدمت نبوت فرا می خوانَد (اشعیا 1:6-7). در اشعیا 2:6-4 آمده است که "بر فراز او سرافین ایستاده بودند. هر یک از آنها شش بال داشت: با دو بال روی خود را می پوشانید، با دو بال پاهای خود را، و با دو بال نیز پرواز می کرد. هر یک از آنها به دیگری ندا در داده می گفت: "قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها؛ تمامی زمین از جلال او مملو است." پایه های آستانه از آوای او که ندا می کرد می لرزید و خانه از دود آکنده بود." سرافین فرشتگانی هستند که پیوسته خدا را پرستش می کنند.

اشعیا فصل 6 تنها جایی در کتاب مقدس است که صریحاً به سرافین اشاره می کند. هر سراف شش بال داشت. از دو بال برای پرواز استفاده می کردند، با دو بال پاهایشان را می پوشانید، و با دو بال روی خود را می پوشانید (اشعیا 2:6). سرافین گرداگرد تختی که خدا بر آن نشسته بود پرواز می کردند، و با سرود او را می ستودند آنگونه که توجه خاصی به جلال و عظمت خدا داشتند. با آغاز شدن خدمت نبوت اشعیا، همچنین این موجودات ظاهراً به عنوان عاملین تطهیر برای اشعیا خدمت می کردند. یکی از آنها ذغال داغی را بر لبان اشعیا گذاشت و گفت: "هان، این لبانت را لمس کرده است؛ تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است" (اشعیا 7:6). سرافین همانند دیگر فرشتگان مقدس، کاملاً مطیع خدا هستند. سرافین همانند کروبیان به طور خاص بر پرستش خدا تمرکز دارند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیسرافین چیستند؟ آیا سرافین فرشته هستند؟