سرافیم چیست؟ آیا سرافی ها فرشته هستند؟


سوال: سرافیم چیست؟ آیا سرافی ها فرشته هستند؟

جواب:
سرافی ها (آتشین، سوزان) موجوداتی از نوع فرشته هستند که در رویای اشعیای نبی درباره خدا، در معبد هنگامی که خدا او را به خدمت نبوت فرا می خوانَد، حاضرند (اشعیا فصل 6 آیه های 1 تا 7). در اشعیا فصل 6 آیه های 2 تا 4 آمده است که "اطراف تخت را فرشتگان (سرافی ها) احاطه كرده بودند. هر فرشته شش بال داشت كه با دو بال صورت خود را می‌پوشاند، و با دو بال پاهای خود را، و با دو بال ديگر پرواز می‌كرد.آنها به نوبت سرود می‌خواندند و می‌گفتند: مقدس، مقدس، مقدس است خداوند قادر متعال؛ تمام زمين از جلال او پر است! صدای سرود آنها چنان باقدرت بود كه پايه‌های خانۀ خدا را می‌لرزاند. سپس تمام خانه از دود پر شد" پایه های آستانه از آوای او که ندا می کرد می لرزید و خانه از دود آکنده بود." سرافی ها، فرشتگانی هستند که پیوسته خدا را پرستش می کنند.

اشعیا فصل 6 تنها جایی در کتاب مقدس است که صریحاً به سرافی ها اشاره می کند. هر سرافیم شش بال داشت. از دو بال برای پرواز استفاده می کردند، با دو بال پاهایشان را می پوشانید، و با دو بال روی خود را می پوشانید (اشعیا فصل 6 آیه 2). سرافی ها گرداگرد تختی که خدا بر آن نشسته بود پرواز می کردند، و با سرود او را می ستودند آنگونه که توجه خاصی به جلال و عظمت خدا داشتند. با آغاز شدن خدمت نبوت اشعیا، این موجودات ظاهراً اشعیا را برای خدمت نبوت تطهیر کردند. یکی از آنها ذغال داغی را بر لبان اشعیا گذاشت و گفت: "حال ديگر گناهكار نيستی. اين زغال افروخته لبهايت را لمس كرده و تمام گناهانت بخشيده شده است" (اشعیا فصل 6 آیه 7). سرافی ها همانند دیگر فرشتگان مقدس، کاملاً مطیع خدا هستند. سرافی ها همانند کروبیان به طور خاص بر پرستش و ستایش خدا تمرکز دارند.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
سرافیم چیست؟ آیا سرافی ها فرشته هستند؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا